Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства
PDF
HTML

Ключові слова

творчі здібності
творча особистість
змішане навчання
освітній простір
педагогіка партнерства
гейміфікація
дитиноцентризм
прогресивний учитель

Як цитувати

Дем’янчук, Г. ., & Станкевич, Н. . (2023). Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства. Український Педагогічний журнал, (1), 43–51. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-43-51

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства. Виявлено ключові форми і методи, які сприяють розвитку творчих здібностей особистості.  З’ясовано, що в сучасних умовах розвитку освіти важливу роль відіграє змішане навчання, яке дає змогу скористатися зручністю дистанційного навчання та перевагами традиційного класу. Автори дослідження звертають увагу на те, що забезпечити таку творчу самореалізацію можливо тільки на основі педагогіки партнерства, яка утверджує демократичний спосіб співпраці між учасниками навчального процесу.
Розглянуто роль особливості розвитку творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання. Доведено, що змішане навчання за своїм характером є дитиноцентричним. Учасники активно взаємодіють між собою і учителям, що дає можливість творчо розвиватися. Перевагою змішаного навчання є те, що вчитель уже не виступає єдиним джерелом інформації. У процесі такого навчання учні вчаться самостійно працювати з різними джерелами, здобувати знання самостійно. Це дає змогу краще засвоювати інформацію, здатність ухвалювати рішення, розвиває самостійність, навички співпраці тощо. 
З’ясовано, що застосування гейміфікації у процесі змішаного навчання підвищує мотивацію учнів, сприяє розвитку творчих здібностей особистості. Це один із кращих способів отримання зворотного зв’язку в ігровій формі, проведення рефлексії, спільного обговорення навчальних тем. Застосування гейміфікації в освітньому процесі підвищує зацікавленість учнів та їх мотивацію, сприяє емоційній залученості та соціальній взаємодії між однолітками, а також розвиває творчі здібності особистості.
Наголошено на тому, що кожен педагог має дотримуватись у своїй практичній діяльності принципів педагогіки партнерства задля реалізації місії української національної школи, яка полягає у вихованні освічених українців, усебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до розвитку та інновацій.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-43-51
PDF
HTML

Посилання

Барабаш, О. (2018) Педагогіка партнерства – сучасний тип взаємодії між учасниками освітнього процесу. Учитель початкової школи, (8), 3‒7.

Баханов, К. (2004) Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: монографія. Запоріжжя: Просвіта.

Бібік, Н. (2018) Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: Літера ЛТД.

Калошин, В. Ф. (2008) Розвиток творчості учнів: методичний посібник. Харків: Основа.

Ковальчук, В. А. (2022) Педагогічне партнерство як основа розвитку сучасної системи освіти та інституту сім’ї. Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: збірник наукових праць за матеріалами міжрегіонального науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.), 89‒93.

Крамаренко, С. (2002) Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів. Відкритий урок, 5‒6, 7‒11.

Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, Т. О. Олійник, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська (2016) Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харків: Міськдрук.

Переяславська, С., Смагіна, O. (2019). Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти. Відкрите освітнє середовище сучасного університету. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s24

Пометун, О. (2004) Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. Київ: Видавництво А.С.К.

Сисоєва, С. О. (2001) Педагогічні технології у неперервній професійній освіті, Київ: ВІПОЛ.

Тадеуш, О. М. (2020) Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. Педагогічна освіта: теорія і практика, 33 (1), 57‒69.

Чугай, О. Ю. (2015) Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі. Новітні освітні технології в контексті Євроінтеграції: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. 14 січня 2015 р., Київ: ЦУЛ, 154‒158.

Шульга, А., Дідух, В. (2020) Можливостi дистанцiйної освiти в педагогiцi партнерства. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 29 (4). 256‒262.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.