Філософсько-педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень
PDF
HTML

Ключові слова

українська філософсько-педагогічна думка
етнічна самоідентифікація
менталітет
національна ідея
філософія виховання і освіти
педагогічна антропологія
синкретизм навчання і виховання

Як цитувати

Саух, П. . (2023). Філософсько-педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень. Український Педагогічний журнал, (1), 75–84. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-75-84

Анотація

У статті розкрито особливості парадигмальних зрушень філософсько-педагогічної думки України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Доведено, що українська філософсько-педагогічна думка, незважаючи на те, що вона об’єктивно межувала з російською і активно вписувалася в загальноєвропейський філософсько-педагогічний алгоритм, мала низку специфічних національних конкретно-культурних рис і забарвлень. Її образ був тісно пов’язаний з формуванням «душі українського народу», яка поставала поєднанням ментальних, культурних і моральних характеристик. Матриця парадигмальних зрушень філософсько-педагогічної думки цього періоду була зосереджена на смислових, онтологічних вимірах духовності людини, педагогічних чинниках розвитку особистості, формуванні національного дискурсу педагогічної науки як певної теоретичної цілісності. Доведено, що філософсько-педагогічній думці, яка розгорталася в межах громадсько-політичних рухів та науково-освітніх інституцій й виконувала людинотворчу функцію в культурі, була властива тенденція до створення «філософії виховання і освіти», що стала каркасом педагогічних побудов нашого часу. На цій основі визначені найважливіші константи розвитку освіти цього періоду, які мають евристичне значення і багато в чому співзвучні сучасним освітнім трансформаціям, що вимагають всебічного осмислення, насамперед з позицій педагогічної антропології.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-75-84
PDF
HTML

Посилання

Березівська, Л. (1999). Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ‑початок ХХ ст.). Київ: Молодь. https://lib.iitta.gov.ua/731254/1/Березівська%20Л.%20Д.%20Освітньо-виховна%20діяльність…1999.pdf

Герасименко, А.С. (2020). Теоретичні основи української педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (Київська філософська школа): навчальний посібник. Рівне: НУВГП. https://ep3.nuwm.edu.ua

Гогоцкий, С.С. (1879). Краткое обозрение педагогики или науки воспитательного образования. Ч. 1. Киев. http://instrao.ru/images/Izdaniya/Anthology_on_the_history_of_Russian_pedagogy_of_the_XIX‑early_XX_century.pdf

Гогоцкий, С.С. (1882). Краткое обозрение педагогики или науки воспитательного образования. Ч. 2. Киев. http://instrao.ru/images/Izdaniya/Anthology_on_the_history_of_Russian_pedagogy_of_the_XIX‑early_XX_century.pdf

Зеньковский, В.В. (1924). Психология детства. Лейпциг: Сотрудник. http://www.xpa-spb.ru/libr/Zenkovskij/psihologiya-detstva‑1924-all.html

Зеньковський, В.В. (1920). Про соціальне виховання. Київ: Друкарня Всеукраїнського кооперативного видавничого союзу. http://elar.kpnu.edu.ua

Квас, О.В. (2011). Світ дитинства очима українських літераторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. Чернівецький національний університет. Вип. 566. 70–79. https://kfsr.pnu.edu.ua

Кралюк, П.М. (2013). Історія філософії України: навчальний посібник. Острог: Національний університет «Острозька академія». https://shron1.chtyvo.org.ua

Кремень, В.Г., Ільїн, В.В. (2005). Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник. Київ: Книга. https://kafedrafil.files.wordpress.com/2012/09/kremen.pdf

Кремень, В.Г. (2007). Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. Київ: Грамота. https://nbuviap.gov.ua

Кремень, В.Г., Ільїн, В.В. (2020). Людина у викликах цивілізації: від минулого – до майбутнього: Людина. Освіта. Соціум: монографія. Київ: Грамота. https://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000017205

Крисаченко, В.С. (2006). Історія української філософії. Хрестоматія – довідник. Київ: «МП Леся». http://ndiu.org.ua/index.php/technology/1501-2011-03-04-15-41-48

Кузьміна, С. (2006). Філософсько-педагогічна спадщина Київської духовної академії: стан і проблеми дослідження. Філософсько-педагогічна спадщина. Київська духовна академія. 2–3. 243–254. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11871/Kuzmina_Filosofsko-pedahohichna_spadshchyna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кузьміна, С. (2013). Педагогічна спадщина Київської академічної філософії ХІХ – початку ХХ ст.: Капітал мертвий чи живий?. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Проблемы педагогической средней и высшей школы». Том 26 (65), № 1. 24–43. http://cyberleninka.ru

Кульчицький, О. (1995). Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен–Львів. https://crafta.ua/uk/lots/6538552961-kulchickiy-oleksandr-osnovi-filosofiyi-i-filosofichnih-nauk

Ліницький, П. (2002). Про виховання. Філософька думка, 2. 106–116. http://irbis-nbuv.gov.ua

Множинська, Р.В. (2015). Українські мислителі ХІХ – ХХ ст. Хрестоматія: навчальний посібник. Київ: КНУТД. https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/71602/mod_resource/content/1/Українські%20мислите-лі%2019–29%20ст.%20Хрестоматія.pdf

Петрушенко, В.Л. (2009). Філософія: Підручник. 5-е видання, виправлене і доповнене. Львів: «Магнолія 2006». https://shron1.chtyvo.org.ua/Petrushenko_Viktor/Filosofiia_Kurs_lektsii.pdf

Побірченко, Н.С. (2008). Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Київ: Науковий світ. http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx

Прищак, М.Д. (2008). Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття): монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ. http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9023/Монографія.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Радіонова, Н. (2010). Культурно-історичні передумови становлення філософської освіти на Слобожанщині ХІХ ст. Історія філософії освіти. 1–2 (9). 236–251. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/12706/Radionova.pdf?sequence=1

Саух, П.Ю. (2003). Філософія: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. http://eprints.zu.edu.ua/20184/1/Saukh_Filosofija.pdf

Саух, П.Ю. (2022). Особливості української філософської думки другої половини ХІХ століття. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 359–364. https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovopraktichna-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development‑10-12-08-2022-chikagossha-arhiv/.

Ткачук, М.Л. (2000). Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження. Київ: ВІПОЛ. https://www.academia.edu/31879313/Київська_академічна_філософія_ХІХ_початку_ХХ_ст_методологічні_проблеми_дослідження_К_ЗАТ_Віпол_2000_248_с

Чижевський, Д.І. (1992). Нариси з історії філософії на Україні. Київ: Вид-во «Орій» при УКСП Кобза. http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.