Провідні ідеї лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності
PDF
HTML

Ключові слова

І. П. Ґудзик
дидактика багатомовності
лінгводидактична спадщина
провідні ідеї

Як цитувати

Бакуліна, Н. . (2023). Провідні ідеї лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності. Український Педагогічний журнал, (1), 85–95. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-85-95

Анотація

Статтю присвячено аналізу провідних ідей лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності.
З’ясовано, що вчена одна з перших почала ретельно досліджувати проблеми двомовного та багатомовного навчання в освіті незалежної України.
Визначено основні науково-методичні засади проблем двомовного та багатомовного навчання у працях ученої з огляду на актуальність і соціальну значущість ґрунтовних теоретичних досліджень і вагомих практичних результатів.
Відповідно до основ дидактики багатомовності проаналізовано ключові методологічні й організаційні напрями досліджень І. П. Ґудзик і впровадження їх результатів у практику навчання. Зокрема, аналіз проблем мовної освіти в Україні; висвітлення історичних підвалин і труднощів запровадження національних мов у шкільній практиці; конструювання підручників і посібників із двомовного та багатомовного навчання; упровадження різних моделей застосування мов у шкільній освіті; визначення понять першої, другої та третьої мови й особливостей багатомовного навчання; вивчення мовної особистості тощо.
Досліджено тлумачення понять «багатомовність», «двомовність», «інтеркультурність» «поліетнічність», «полікультурність», «багатокультурність», «багатоманітність світу», «діалог мов і культур» у працях вченої та взаємопов’язані з ними проблеми стереотипів поведінки, міжкультурного усвідомлення, формування позитивного образу співвітчизника та шляхи щодо їх запровадження у практику навчання.
Виявлено пропоновані дослідницею більш прийнятні терміни на кшталт «мови народів, що живуть в Україні», «рідна мова й інші мови», «викладова мова й інші мови» на противагу неоднозначним термінам «рідна мова», «іноземна мова», «мови національних меншин». Виокремлено визначені нею лінгводидактичні засади навчання мов етнічних меншин з огляду на функціональний, компетентнісний, особистісно орієнтований, інтегративний та інші провідні підходи до навчання.
Констатовано, що результати досліджень І. П. Ґудзик із теорії та методики навчання різних мов національних спільнот України, застосовано до визначення змісту та розроблення варіативних методик, експериментально перевірених і втілених у створених нею (одноосібно й у співавторстві) освітніх програмах, підручниках, посібниках із різних мовних курсів.
Розкрито окремі лінгводидактичні проблеми двомовного та багатомовного навчання в рамках дисертаційних досліджень за наукового керівництва І. П. Ґудзик.
Зроблено висновок, що провідні ідеї лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності й узагальнені результати є вагомим підґрунтям для проведення подальших теоретичних і прикладних досліджень лінгводиактичних проблем двомовного та багатомовного навчання, методологічною основою для розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення різноманітних мовних курсів – розділів державних стандартів початкової та базової освіти, типових і навчальних програм, підручників, посібників, довідкової літератури та про те, що наукові праці вченої не тільки не втратили своєї актуальності, а й навпаки нині потребують ретельного вивчення, переосмислення та подальшого впровадження в освітній процес, адже мають вагоме наукове підґрунтя та сприяють досягненню сучасних цілей навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-85-95
PDF
HTML

Посилання

Анафієва, Е. Р. (2006). Формування орфоепічних навичок українського мовлення першокласників в умовах поліетнічного середовища. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки АПН України, Київ.

Андриевская, Г. А. (1993). Усвоение русской фразеологии младшими школьниками в условиях обучения близкородственным языкам. (Автореф. дисс. канд. пед. наук). Институт педагогики АПН Украины, Киев.

Асанова, Л. Н. (2009). Развитие умения говорить на крымскотатарском языке у первоклассников школ с русским языком обучения. (Дисс. канд. пед. наук). Институт педагогики АПН Украины. Киев.

Бакуліна, Н. В. (2012). Формування усного мовлення першокласників у процесі навчання мови іврит у школах України. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки НАПН України. Київ.

Бакуліна, Н. В. (2012). Формування усного мовлення першокласників у процесі навчання мови іврит у школах України. (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки НАПН України. Київ.

Бакуліна, Н. В. (2021). Ідеї багатомовного навчання у науково-педагогічний спадщині І. П. Ґудзик. Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції. https://lib.iitta.gov.ua/729576/1/ZBIRNYK_KONF_25_11_2021_NEW_Bakulina_4-9.pdf

Бєляєва, О. М. (2011). Професійно орієнтоване навчання латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. (Дис. канд. пед. наук. НАПН України. Інститут педагогіки, Київ.

Ґудзик, І. П. (1992). Проблема багатомовності у початковому навчанні. Початкова школа, 9/10 (279/280), 15–18.

Ґудзик, І. П. (1993). Навчання мов у багатомовному середовищі. Розбудова національної початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава.

Ґудзик, І. П. (1994). Рідна та інші мови у школі. Початкова школа, 5 (299), 34–38.

Ґудзик, І. П. (1995). Багатомовне суспільство – багатомовна школа: (з практики національно-мовного будівництва в Україні). Відродження, 5/6, 11–14.

Ґудзик, И. Ф. (1995). Родной язык и двуязычие. Язык и литература в школе. Украинский вестник, 4, 4–8.

Ґудзик, І. П. (1995). Мови у державному та шкільному компонентах навчального плану. Формування та впровадження шкільного компоненту змісту загальної середньої освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Донецьк.

Ґудзик, І. П. (1998). Моделі застосування мов у шкільному навчанні. Відродження, 3, 16–20.

Ґудзик, І. П. (1999). Поліетнічність країни та формування позитивного образу співвітчизника. Полікультурна освіта в Україні: збірник статей за матеріалами конференції «Полікультурна освіта в Україні: навчальні плани та підручники». Київ.

Ґудзик, І. (1999). Про двомовне навчання математики у 1 класі. Початкова школа, 11, 35–38.

Ґудзик, І. П. (2002). Функціональність шкільного навчання мови. Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наукової конференції. Київ.

Ґудзик, І. Нікітіна, С. (2002). З досвіду застосування двомовного навчання математики. Початкова школа, 2, 28–30.

Ґудзик, І. (2002). Проблеми мовної освіти в Україні. Рідні джерела, 4, 4–8.

Ґудзик, І. П. (2003). Лінгвонародознавчий компонент змісту навчання у підручниках з мови. Проблеми сучасного підручника. 4. 172–177.

Ґудзик, І. П. (2004). Лінгвонародознавчий компонент навчання мов у школах України. Якісна освіта в багатоетнічному суспільстві: матеріали регіонального семінару. Київ.

Ґудзик, И. Ф. (2004). Поликультурная направленность обучения языку. Поликультурное образование и национальная школа: материалы круглого стола научно-теоретического журнала «Педагогика». Симферополь.

Гудзик, І. (2004, серпень). Багатомовність у шкільній освіті. Педагогічна газета, с. 4.

Ґудзик, І. П. (2005). Навчання мов у полікультурному освітньому просторі України. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 72. 85–90.

Ґудзик, І. П. (2005). Лінгводидактичні засади відбору змісту та методів навчання мов етнічних меншин. Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наукової конференції. Київ.

Ґудзик, І. П. (2005). Навчання математики українською та російською мовами. 1–4 класи: навчально-методичний посібник-довідник для шкіл із навчанням російською мовою. Чернівці: Букрек.

Ґудзик, И. Ф. (2007). К вопросу об изучении языковой личности учащихся младших классов. Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология. т. 20 (59), № 4. 171–175.

Ґудзик, И. Ф. (2007). Компетентностно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах: в школах с украинским языком обучения. Черновцы: Букрек.

Гудзик, І. (2009). Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи. Українська мова і література в школі, 4, 55–58.

Дороз, В. Ф. (2005). Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5–6 класах шкіл з російською мовою навчання. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Бердянський державний педагогічний університет.

Зорька, Н. М. (2004). Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки АПН України. Київ.

Лапшина, И. Н. (1991). Формирование орфографических навыков на начальном этапе обучения русскому правописанию в украинской школе. (Автореф. дисс. канд. пед. наук). Научно-исследовательский институт педагогики Украины. Киев.

Богданець-Білоскаленко, Н. І.; НАПН, Ін-т педагогіки НАПН України, Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури. (Ред). (2021). Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940–2009) та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ZBIRNYK_KONF_25_11_2021_NEW.pdf

Потапова, Т. А. (1992). Особенности усвоения многозначности слов младшими школьниками (при обучении русскому языку в условиях близкородственного двуязычия). (Автореф. дисс. канд. пед. наук). Московский педагогический университет. Москва.

Яновицька, Н. І. (2011). Методика навчання української морфології учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання. (Автореф. дис. канд. пед. наук). НАПН України. Інститут педагогіки. Київ.

Яяєва, Н. М. (2012). Розвиток діалогічного мовлення учнів п’ятих класів у процесі навчання кримськотатарської мови. (Автореф. дис. канд. пед. наук). НАПН України. Інститут педагогіки. Київ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.