Системний аналіз оновленої навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас)
PDF
HTML

Ключові слова

компетентнісний підхід
методична система
організація навчання
правові знання
європейський науковий простір

Як цитувати

Рябовол, Л. ., & Ремех, Т. . (2023). Системний аналіз оновленої навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас). Український Педагогічний журнал, (1), 112–121. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-112-121

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження програми навчального предмета «Основи правознавства» для 9-го класу закладів загальної середньої освіти та відповідної методичної системи. Доведено, що навчання основ правознавства сприяє досягненню мети й виконанню завдань базової середньої освіти, задовольняє запит українського суспільства на формування у здобувачів середньої освіти готовності до життя в суспільстві, здатності до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності, громадянської активності, відповідальності тощо. Встановлено, що вказаний навчальний предмет має істотний потенціал щодо розвитку ключових компетентностей та відповідних умінь і ставлень учнів, відіграє вирішальну роль у розвитку соціальної та громадянської компетентностей. Констатовано, що навчальний предмет «Основи правознавства» має чітку компетентнісну спрямованість, зорієнтованість на формування/розвиток ключових компетентностей та правової предметної компетентності. З’ясовано, що зміст, окреслений навчальною програмою, відібрано та структуровано на основі досягнень юридичної науки і практики, ґрунтованій на системі аксіологічних координат, що інтегрує міжнародні, національні, демократичні, загальнолюдські, правові цінності як результат входження вітчизняної юриспруденції в європейський науковий простір. Акцентовано увагу на особливостях організації навчання учнів основ правознавства, зазначених у навчальній програмі предмета. Зауважено на необхідності детальнішого викладення в пояснювальній записці навчальної програми методичних положень щодо технологій і стратегій навчання цього предмета, орієнтовних видів навчальної діяльності учнів, способів і засобів розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках предмета.      

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-112-121
PDF
HTML

Посилання

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. (2011). Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898. http://surl.li/mfre

Козюбра, М. І. (ред). (2015). Загальна теорія права: підручник. Київ: Ваіте.

Основи правознавства. 9 клас. (2022). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698). http://surl.li/ctvcd

Про освіту. (2017). Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. http://surl.li/dvals

Про повну загальну середню освіту. (2020). Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. http://surl.li/dvalw

Ремех, Т.О. (2022a). Вивчення прав людини за оновленими навчальними програмами для закладів середньої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану»: Збірник матеріалів конференції, м. Київ, 28 червня 2022 р. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 16–21. https://lib.iitta.gov.ua/732762/.

Ремех, Т.О. (2022b). Організація активної діяльності учнів засобами підручника «Основи правознавства». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу», 14 вересня 2022 року, м. Київ, 163–166. https://lib.iitta.gov.ua/732763/.

Ремех, Т. О. (2018). Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Рябовол, Л. Т. (2015). Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи: дисертація доктора педагогічних наук. Київ.

Рябовол, Л. Т. (2019a). До питання про соціальну цінність права. Право та державне управління, 2, Т. 1, 30‒36. https://doi.org/10.32840/pdu.2-1.5.

Рябовол, Л. Т. (2019b). Передумови та чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції. Підприємництво, господарство і право, 2, 182‒187.

Стефанчук, Р. О. (ред.). (2009). Юридична дидактика: посібник із викладання права та юридичних дисциплін. Київ: СПД Осип’юк В. Д.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.