Інтерактивні прийоми викладання української мови як іноземної: від теорії до практики
PDF
HTML

Ключові слова

українська мова як іноземна
мовленнєва компетенція
інтерактивні технології
рольова гра
синквейн
інформаційно-комунікаційні технології

Як цитувати

Димань, Н. ., Данілова, О. ., & Бадран, Є. . (2023). Інтерактивні прийоми викладання української мови як іноземної: від теорії до практики. Український Педагогічний журнал, (1), 122–127. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-122-127

Анотація

У статті автори пропонують короткий огляд теоретичних засад інтерактивних методів навчання та діляться власними розробками у сфері викладання української мови як іноземної студентам-слухачам мовного курсу для іноземців у Білоцерківському національному аграрному університеті. Основну увагу автори зосередили на тих завданнях для викладачів української мови як іноземної, які поставлено та обґрунтовано у Законі України «Про вищу освіту», зокрема формуванні україномовних компетентностей у студентів-іноземців як необхідної умови отримання професійної підготовки в Україні. Автори презентують власні ідеї щодо використання рольових ігор на заняттях з вивчення української як іноземної. Окрему увагу приділено інтерактивному прийому синквейн, що не є дуже поширеним та типовим на заняттях з іноземних мов із дорослими слухачами. Як такі, що забезпечують інтерактивну взаємодію учасників освітнього процесу, підвищують ефективність навчання іноземної мови, враховують індивідуальні потреби і здібності особистості, забезпечують неперервність і самостійність навчання, представлено інформаційно-комунікаційні технології. Наведено приклади застосування віртуального навчального середовища університету Moodle, платформ відео комунікації, «хмар тегів» та інших електронних застосунків. Стаття може стати у нагоді не лише вузькому колу фахівців з викладання української мови як іноземної, а й викладачам будь-якої іншої іноземної мови, а також певним чином заохочує колег-фахівців ділитися власним доробком та практиками використання інтерактивних прийомів на заняттях із іноземних мов.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-122-127
PDF
HTML

Посилання

Васецька, Л.І., Соловйова О. В. (2020). Інновації в навчанні мови іноземних студентів на довузівському етапі підготовки: методи, підходи та технології. Гуманітарні виміри сучасної медичної освіти: колективна монографія. Запоріжжя: ЗДМУ, 75–89.

Качмар, Н., Церковник, С. (2019). Застосування дидактичного сінквейну під час вивчення юридичної англійської у вищій школі. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал. 4(6). 124–129.

Коваль, Т.І. (2011). Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології і засоби навчання. 6 (26). file:///C:/Users/Cibermag/Downloads/admin,+546–1630–2-RV%20(1).pdf

Овдіюк, В. (2017). Новітні інтерактивні технології у практиці викладання української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. (30). 109–120.

Пометун, О.І. (2007). Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ: СПД Кулінічев Б. М..

Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: ЕКМО.

Clarke, M.A. (2015). Creativity in modern foreign languages teaching and learning. 2015. https://www.heacademy.

ac.uk/resource/creativity-modern-foreign-languages-teaching-andlearning

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.