Навчання історії й громадянської освіти як чинник формування національної й громадянської ідентичності учнів в умовах війни та повоєнного розвитку України
PDF
HTML

Ключові слова

ідентифікація людини
українська національна та громадянська ідентичність
формування
громадянська та історична освіта учнів
зміст і методика навчання

Як цитувати

Пометун , . О. . (2023). Навчання історії й громадянської освіти як чинник формування національної й громадянської ідентичності учнів в умовах війни та повоєнного розвитку України . Український Педагогічний журнал, (2), 62–72. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-62-72

Анотація

У статті проаналізована психолого-філософська сутність феномена ідентичності людини. Визначено важливість ідентичності як особистісного утворення, яке дозволяє людині формувати себе у всьому багатстві відносин з навколишнім світом і визначати систему ціннос- тей, ідеали, життєві плани і орієнтири. Людина з розвиненою ідентичністю більш послідовна у своїх діях, бачить перспективи свого життя і почувається більш благополучною. Колективна ідентичність громадян певної держави є дуже важливою як фундамент її зміцнення і подаль- шого розвитку. Завдання сформувати у громадян України особистісну і колективну українську національну і громадянську ідентичність набуло гострої актуальності в умовах широкомасш- табної агресії рф проти України. Під українською національною ідентичністю розуміють стійке усвідомлення особою належності до української нації як самобутньої спільноти, тоді як укра- їнська громадянська ідентичність – стійке усвідомлення громадянином України, закордонним українцем свого політико-правового зв’язку з Україною. Оскільки йдеться про два різновиди ідентичності, у статті подано аналіз сутності кожного з них і зроблено висновок, що за певними характеристиками вони є різними, але деякі їхні ознаки співпадають, що дає можливість говори- ти про загальні підходи до формування цих особистісних утворень у процесі навчання.
Дослідження дозволили виокремити чинники та механізми її формування, дослідити стан та перспективи розв’язання цього завдання засобами історичної й громадянської освіти учнів в умова глибоких суспільних трансформацій. Зокрема виокремлено базову середню освіту як окремий етап формування української ідентичності, оскільки учні цього віку мають уже усві- домлено обрати для себе належність до української нації і демократичної правової держави. Іс- торична й громадянська галузь української освіти має працювати на розвиток свідомої власної ідентичності учнів.
У статті описана дидактична модель формування ідентичності людини, що складається з когнітивного (гносеологічного, пізнавального), емоційно-ціннісного (мотивація до дії, власні ставлення, орієнтовані на національні, державні та громадянські цінності, повага та їх особи- сте прийняття) та діяльнісно-поведінкового компонентів і визначено орієнтовний перелік знань, умінь, навичок і ставлень, що забезпечує формування української національної та громадянської ідентичності у навчанні історії та громадянської освіти учнів різного віку. Пропонований перелік дає можливість конкретизувати, яких змін мають зазнати зміст і організація навчання історії та громадянської освіти сьогодні. Зокрема доведена необхідність домінування українського бачен- ня не тільки своєї, але й світової історії, акцентування демократичних цінностей, активної участі учнів не лише в опанування предметами на уроці, але й в реальному житті громади та держави.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-62-72
PDF
HTML

Посилання

Андерсон, Б. (2001). Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ: Критика. https://shron1.chtyvo.org.ua/Anderson_Benedict/Uiavleni_spilnoty.pdf

Журба, К. О., Бех, І.Д., Докукіна, О.М., Федоренко, С.В., Шкільна, І.М. (2019). Національно-культурна ідентичність у становленні підлітка: монографія. Київ. https://lib.iitta.gov.ua/718615/1.pdf

Іваненко, Б. (2020). Я-ідентичність особистості: статичні й динамічні аспекти. URL: https://doi.org/10.30970/PS.2020.7.8

Іванов, І. (2012). Теоретико-методологічний концепт взаємодії ідентичностей. Політичний менеджмент, 1-2, 18-27. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/ivanov_teoretyko.pdf

Історія України. (2022). Всесвітня історія 6–11 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas 9

Кисла, Г. (2013). Ідентичність в українському суспільстві: модерністські зміни. Гілея: науковий вісник, 79, 363-366. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_79_112

Кислюк, К. (2018). Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи. Філософська думка, 3, 48-65. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/download/416/328

Кравченко, П. (2017). Ідентичність та національна історична освіта. Філософські обрії, 38, 30-40. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8974/1/5.pdf

Малієнко, Ю., Гурська, О. Оновлені програми з історії України 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-125-136

Нагорна, Л.П. (2005). Ідентичність етнічна. Енциклопедія Сучасної України Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Identychnist_etnichna

Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. (2022). Закон України від 13.12.2022 № 2834-IX. https://ips.ligazakon.net/document/t222834

Резнік, О. С. (2006). Громадянська ідентичність. Енциклопедія Сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. URL:https://esu.com.ua/article-31975 СУЧАСНОЇ

Петровська, І.Р. (2017). Громадянська ідентичність: Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу. http://doi.org/10.5281/zenodo.260176

Сімнадцяте загальнонаціональне опитування: ідентичність. Патріотизм. Цінності (17‒18 серпня 2022). https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_1718_serpnya_2022.html?fbclid=IwAR1ShITAR6jP3xDzbvZA-GBTvl2N9hP9mnCbsRIQ6bzzifwLJ0ab-LQ8au0

Степаненко, В.(2002). Етнос – демос – поліс: етнополітичні проблеми соцієтальної трансформації в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 102‒121.

Чорна, Л. Г. (2012). Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз). Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави,13, 108‒118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2012_13_14

Definition of National Identity in English. (2019). Oxford Dictionaries.. Archived from the original on 17 November 2015. https://web.archive.org/web/20151117063449/http:/www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/national-identity

Huntington, Sa. (2004). Who Are We? The Challenge to America's National Identity. New York: Simon & Schuster.

Owen, D. (2005). American Identity, Citizenship, and Multiculturalism. Diana Owen Paper presented at the German-American Conference cosponsored by the Bundeszenrale fur politische Bildung and the Center for Civic Education, September 11-16, Freiburg, Germany. https://www.academia.edu/18200111/American_Identity_Citizenship_and_Multiculturalism

Anderson, B. (2001). Uyavleni spil`noty`. Mirkuvannya shhodo poxodzhennya j poshy`rennya nacionalizmu. Ky`yiv: Kry`ty`ka, https://shron1.chtyvo.org.ua/Anderson_Benedict/Uiavleni_spilnoty.pdf (in Ukrainian).

Zhurba, K. O., Bex, I.D., Dokukina, O.M., Fedorenko, S.V., Shkil`na, I.M. (2019). Nacional`no-kul`turna identy`chnist` u stanovlenni pidlitka: monografiya. Ky`yiv. https://lib.iitta.gov.ua/718615/1.pdf (in Ukrainian).

Ivanenko, B. (2020). Ya-identy`chnist` osoby`stosti: staty`chni j dy`namichni aspekty`. https://doi.org/10.30970/PS.2020.7.8 (in Ukrainian).

Ivanov, I. (2012). Teorety`ko-metodologichny`j koncept vzayemodiyi identy`chnostej. Polity`chny`j menedzhment, 1-2, 18-27. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/ivanov_teoretyko.pdf (in Ukrainian).

Istoriya Ukrayiny`. (2022). Vsesvitnya istoriya 6–11 klasy`. Navchal`na programa dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas 9 (in Ukrainian).

Ky`sla, G. (2013). Identy`chnist` v ukrayins`komu suspil`stvi: modernists`ki zminy`. Gileya: naukovy`j visny`k, 79, 363-366. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_79_112 (in Ukrainian).

Ky`slyuk, K. (2018). Ukrayins`ka identy`chnist`: istory`ko-kul`turni retrospekty`vy` ta suchasni perspekty`vy`. Filosofs`ka dumka, 3, 48-65. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/download/416/328 (in Ukrainian).

Kravchenko, P. (2017). Identy`chnist` ta nacional`na istory`chna osvita. Filosofs`ki obriyi, 38, 30-40. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8974/1/5.pdf (in Ukrainian).

Maliyenko, Yu., Gurs`ka, O. Onovleni programy` z istoriyi Ukrayiny` 2022: naraty`vy`, koncepty`, perspekty`vy` pidruchny`kotvorennya. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-125-136 (in Ukrainian).

Nagorna, L.P. (2005). Identy`chnist` etnichna. Ency`klopediya Suchasnoyi Ukrayiny. Куiv: Insty`tut ency`klopedy`chny`x doslidzhen` NAN Ukrayiny`. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Identychnist_etnichna (in Ukrainian).

Pro osnovni zasady` derzhavnoyi polity`ky` u sferi utverdzhennya ukrayins`koyi nacional`noyi ta gromadyans`koyi identy`chnosti. (2022). Zakon Ukrayiny` vid 13.12.2022 № 2834-IX. https://ips.ligazakon.net/document/t222834 (in Ukrainian).

Reznik, O. S. (2006). Gromadyans`ka identy`chnist`. Ency`klopediya Suchasnoyi Ukrayiny`. Ky`yiv: Insty`tut ency`klopedy`chny`x doslidzhen` NAN Ukrayiny`. https://esu.com.ua/article-31975 SUChASNOYi (in Ukrainian).

Petrovs`ka, I.R. (2017). Gromadyans`ka identy`chnist`: Teorety`ko-metodologichni osnovy` social`no-psy`xologichnogo analizu. http://doi.org/10.5281/zenodo.260176 (in Ukrainian).

Simnadcyate zagal`nonacional`ne opy`tuvannya: identy`chnist`. Patrioty`zm. Cinnosti (17‒18 serpnya 2022). https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_1718_serpnya_2022.html?fbclid=IwAR1ShITAR6jP3xDzbvZA-GBTvl2N9hP9mnCbsRIQ6bzzifwLJ0ab-LQ8au0 (in Ukrainian).

Stepanenko, V.(2002). Etnos – demos – polis: etnopolity`chni problemy` sociyetal`noyi transformaciyi v Ukrayini. Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng, 2, 102‒121. (in Ukrainian).

Chorna, L. G. (2012). Identy`chnist` osoby`: vid grupy` do indy`vidual`nosti (metodologichny`j analiz). Problemy` polity`chnoyi psy`xologiyi ta yiyi rol` u stanovlenni gromadyany`na Ukrayins`koyi derzhavy`,13, 108‒118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2012_13_14 (in Ukrainian).

Definition of National Identity in English. (2019).Oxford Dictionaries.. Archived from the original on 17 November 2015. https://web.archive.org/web/20151117063449/http:/www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/national-identity (in English).

Huntington, Sa. (2004). Who Are We? The Challenge to America's National Identity. New York: Simon & Schuster. (in English).

Owen, D. (2005). American Identity, Citizenship, and Multiculturalism. Diana Owen Paper presented at the German-American Conference cosponsored by the Bundeszenrale fur politische Bildung and the Center for Civic Education, September 11-16, Freiburg, Germany. https://www.academia.edu/18200111/American_Identity_Citizenship_and_Multiculturalism (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.