Історія і сучасність у змісті навчання хімії в контексті воєнного стану
PDF
HTML

Ключові слова

дидактичні принципи
природничо-наукова компетентність
навчання хімії
воєнний стан
забезпечення життя і здоров’я

Як цитувати

Величко , Л. (2023). Історія і сучасність у змісті навчання хімії в контексті воєнного стану. Український Педагогічний журнал, (2), 73–83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-73-83

Анотація

В умовах визвольної війни, яку веде український народ, по-новому сприймаєть- ся інформація історичного характеру і осмислюється зв’язок навчання з сучасним життям. Це повною мірою стосується природничо-наукової історії, з якою учні ознайомлюються в курсах природничих предметів. У статті розглядається інформаційний супровід базових знань з хімії, що дає уявлення про історичну роль вітчизняної хімічної науки і технології. Наведено приклади з історії розвитку хімічних ремесл і промислового виробництва на теренах теперішньої України, добування і транспортування українського природного газу, розроблення української хімічної термінології і номенклатури, становлення електронних уявлень у хімії, внеску вітчизняних уче- них у розвиток синтетичної органічної хімії тощо. Компетентнісний підхід передбачає спрямо- ваність змісту хімічної освіти на розв’язування проблем, життєво важливих для кожної людини, оволодіння учнями досвідом функціонування наукових знань у реальних життєвих ситуаціях. У статті наведено конкретні приклади використання наукових хімічних знань у сучасних реаліях війни, коли йдеться про збереження здоров’я чи навіть життя людини. Запропоновано алгоритм компетентної поведінки в небезпечній ситуації, пов’язаній з дією агресивних хімічних сполук, що ґрунтується на розумінні причини і джерела небезпеки, усвідомленні значення запобіжних і рятівних заходів і потребує дотримання певних правил. Розкрито методику опрацювання цих питань на уроках хімії.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-73-83
PDF
HTML

Посилання

Аварія на Північних потоках може спричинити рекордний викид газу. (2022.28.09.). https://news.bigmir.net/ua/ukraine/6878648-avariia-na-sevpotokax-mozet-vyzvat-rekordnyi-vybros-gaza-bloomberg

Бондар, В.І. (2005). Дидактика. Київ: Либідь.

Валюк, В. (2018). Активізація пізнавального інтересу учнів при навчанні хімії з використанням історичного матеріалу. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 58, 76‒85. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_58_12.

Василега-Дерибас, М. (1997). Хімія в Україні: Подорож у минуле. Біологія і хімія в рідній школі, 2, 41 – 45.

Величко, Л. П. (2022a). Органічні речовини. 11 клас: навчальний посібник. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/library/orhanichni-rechovyny-11-klas/

Величко, Л. П. (2022b). Хімічна компетентність і безпека життєдіяльності учня в умовах воєнного стану. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan, 246-248. https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv/.

Величко, Л.П., Вороненко, Т.І., Нетрибійчук, О.С. (2018). Навчання хімії учнів основної школи: методичний посібник. Київ: «КОНВІ ПРІНТ».

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html.

Дубовик, О., Фісало, С. (упоряд.). (2010). Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5‒12 класи. Тернопіль: Мандрівець.

Інтерфакс-Україна (2023.05.03.). https://interfax.com.ua/news/greendeal/895617.html

Локшина, О. І. (2009). Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). https://lib.iitta.gov.ua/5435/

Лукашова, Н. (2021). Використання історичних знань у формуванні професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії. Біологія і хімія в рідній школі, 2, 32‒37.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти (2016). Львів.

Роман, С. В. (2015). Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 37, 152–154.

Самойленко, П. В. (2020). Методика навчання хімії: навчально-методичний комплект: навчально-методичний посібник. Чернігів: Десна Поліграф http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/D1%97.pdf

Титаренко, В. І. (2020). Використання історичних та біографічних матеріалів під час викладання хімії. https://genezum.org/library/vykorystannya-istorychnyh-ta-biografichnyh-materialiv-pid-chas-vykladannya-himii

Федотова, Л. (2014). Людина, яка «бачила» електрони. Біологія і хімія в рідній школі, 5, 16‒19.

Хімія. (2018). Інтегрований курс «Природознавство». 7‒11 класи: навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році. Харків: Ранок. https://undip.org.ua/news/prohrama-fakultatyvnoho-kursu-osnovy-radiatsiyno-hihiienichnykh-znan/

Шевченко, А. (2022.27.09.). Російська агресія в Україні пришвидшує зміну клімату. https://cikavosti.com/rosiiska-agresiia-v-ykraini-prishvidshyie-zminy-klimaty-mindovkillia/#&hcq=pSVNQit

Avariya na Pivnichny`x potokax mozhe spry`chy`ny`ty` rekordny`j vy`ky`d gazu. (2022.28.09.). https://news.bigmir.net/ua/ukraine/6878648-avariia-na-sevpotokax-mozet-vyzvat-rekordnyi-vybros-gaza-bloomberg (in Ukrainian).

Bondar, V.I. (2005). Dy`dakty`ka. Ky`yiv: Ly`bid`.(in Ukrainian).

Valyuk, V. (2018). Akty`vizaciya piznaval`nogo interesu uchniv pry` navchanni ximiyi z vy`kory`stannyam istory`chnogo materialu. Psy`xologo-pedagogichni problemy` sil`s`koyi shkoly`, 58, 76‒85. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_58_12. (in Ukrainian).

Vasy`lega-Dery`bas, M. (1997). Ximiya v Ukrayini: Podorozh u my`nule. Biologiya i ximiya v ridnij shkoli, 2, 41 – 45. (in Ukrainian).

Vely`chko, L. P. (2022a). Organichni rechovy`ny`. 11 klas: navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/library/orhanichni-rechovyny-11-klas/ (in Ukrainian).

Vely`chko, L. P. (2022b). Ximichna kompetentnist` i bezpeka zhy`ttyediyal`nosti uchnya v umovax voyennogo stanu. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan, 246-248. https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv/. (in Ukrainian).

Vely`chko, L.P., Voronenko, T.I., Netry`bijchuk, O.S. (2018). Navchannya ximiyi uchniv osnovnoyi shkoly`: metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: «KONVI PRINT». (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 30 veresnya 2020 r. # 898. http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html. (in Ukrainian).

Dubovy`k, O., Fisalo, S. (uporyad.). (2010). Navchal`ni programy` kursiv za vy`borom ta fakul`taty`viv z ximiyi: Variaty`vna skladova Ty`povy`x navchal`ny`x planiv. 5‒12 klasy`. Ternopil`: Mandrivecz`. (in Ukrainian).

Interfaks-Ukrayina (2023.05.03.). https://interfax.com.ua/news/greendeal/895617.html (in Ukrainian).

Lokshy`na, O. I. (2009). Zmist shkil`noyi osvity` v krayinax Yevropejs`kogo Soyuzu: teoriya i prakty`ka (druga polovy`na XX – pochatok XXI st.). https://lib.iitta.gov.ua/5435/ (in Ukrainian).

Lukashova, N. (2021). Vy`kory`stannya istory`chny`x znan` u formuvanni profesijno-metody`chnoyi kompetentnosti majbutn`ogo vchy`telya ximiyi. Biologiya i ximiya v ridnij shkoli, 2, 32‒37. (in Ukrainian).

Nova ukrayins`ka shkola: osnovy` Standartu osvity` (2016). L`viv. (in Ukrainian).

Roman, S. V. (2015). Realizaciya vchy`telem ximiyi pry`ncy`pu istory`zmu pry` formuvanni ekologo-gumanisty`chny`x cinnostej u shkolyariv. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu : Seriya: Pedagogika. Social`na robota, 37, 152–154. (in Ukrainian).

Samojlenko, P. V. (2020). Metody`ka navchannya ximiyi: navchal`no-metody`chny`j komplekt: navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Chernigiv: Desna Poligraf http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/D1%97.pdf (in Ukrainian).

Ty`tarenko, V. I. (2020). Vy`kory`stannya istory`chny`x ta biografichny`x materialiv pid chas vy`kladannya ximiyi. https://genezum.org/library/vykorystannya-istorychnyh-ta-biografichnyh-materialiv-pid-chas-vykladannya-himii (in Ukrainian).

Fedotova, L. (2014). Lyudy`na, yaka «bachy`la» elektrony`. Biologiya i ximiya v ridnij shkoli, 5, 16‒19. (in Ukrainian).

Ximiya. (2018). Integrovany`j kurs «Pry`rodoznavstvo». 7‒11 klasy`: navchal`ni programy`, metody`chni rekomendaciyi shhodo organizaciyi navchal`no-vy`xovnogo procesu v 2018/2019 navchal`nomu roci. Xarkiv: Ranok. https://undip.org.ua/news/prohrama-fakultatyvnoho-kursu-osnovy-radiatsiyno-hihiienichnykh-znan/ (in Ukrainian).

Shevchenko, A. (2022.27.09.). Rosijs`ka agresiya v Ukrayini pry`shvy`dshuye zminu klimatu. https://cikavosti.com/rosiiska-agresiia-v-ykraini-prishvidshyie-zminy-klimaty-mindovkillia/#&hcq=pSVNQit (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.