Діагностика особливостей реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти
PDF
HTML

Ключові слова

шкільна природнича освіта
педагогічна діагностика
спрямованість
ключові компетентності
практико орієнтовані завдання

Як цитувати

Мельник, Ю. (2023). Діагностика особливостей реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти. Український Педагогічний журнал, (2), 84–93. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-84-93

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану шкільної природничої освіти за резуль- татами опитування з використанням технології гугл-форм, яким охоплено понад 7 тисяч учите- лів закладів загальної середньої освіти. Висвітлено питання діагностики реалізації прикладної спрямованості у контексті вдосконалення змісту навчання та його дидактичного забезпечення, системи методів і прийомів, спрямованих на оптимізацію освітнього процесу, ефективного фор- мування ключових компетентностей.
З’ясовано, що ключовим аспектом прикладної спрямованості сучасної шкільної природни- чої освіти є максимальна орієнтованість її змісту, методів, форм і засобів навчання на застосу- вання знань у техніці й технологіях, наукових дослідженнях і професійній діяльності людини та її повсякденному житті. Зроблено висновок, що посилення прикладної спрямованості шкільної природничої освіти може стати важливою дидактичною умовою формування в учнів ключових компетентностей.
Встановлено, що важливим інструментом реалізації прикладної спрямованості природни- чої освіти є практико-орієнтовані дослідницькі завдання, як правило, міжпредметного змісту, розв’язування яких сприяє ґрунтовному засвоєнню здобувачами знаннями світу природи, умін- нями і навичками, усвідомленню практичного значення наукових теорій та їх впливу на розвиток техніки і технологій. Виконання завдань прикладного характеру сприяє як формуванню пред- метної компетентності з конкретного природничого предмету, так і ключової компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій.
Обґрунтовано наявність значущих зв’язків між компетентнісним потенціалом змісту шкіль- ної природничої освіти та його прикладною спрямованістю, що є засобом установлення відпо- відності між змістовим та цільовим складниками природничої галузі, пріоритетом опанування якою є набуття учнями знань і вмінь, потрібних їм упродовж життя.
Акцентовано увагу на проблемі реалізації дидактичних функцій навчального експерименту в умовах дистанційного навчання як інструменту посилення прикладної спрямованості шкільної природничої освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-84-93
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н. М. (2015). Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал, (1), 47–58. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9772.

Головко, М. В. (2020). Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. – 30-і роки XX ст.): монографія. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/stan_ta_roz_2020.pdf.

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886.

Засєкіна, Т. М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Монографія_Засєкіна.pdf.

Засєкіна, Т. М., Білик, Ж. І., Лашевська, Г. А., Яценко, В. С. (2021). Природничі науки (вступ). Інтегрований курс природничих предметів. 5–6 класи для закладів загальної середньої освіти. Модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://drive.google.com/file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view).

Коршевнюк, Т.В. (2021) Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти. Модельна навчальна програма. https://drive.google.com/file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view).

Локшина, О. І. (2009). Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX — початок XXI ст.): монографія. Київ: Богданова А.М. 144–145. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435.

Ляшенко, О. І. (2020). Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. Київ. Вип. 24. 109–119. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_24_13.

Мельник, Ю. С., Сіпій, В. В. (2018). Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. Методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/form_predm_2018.pdf.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (2019). Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.

Сіпій, В.В. (2022). Концепція базової фізичної освіти. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/The-concept-of-basic-physical-education-2022.pdf.

Maier, V., & Budke, A. (2016). The Use of Planning in English and German (NRW) Geography School Textbooks. Review of International Geographical Education Online (RIGEO V6-N1-1), 6(1), 8–31. https://www.researchgate.net/publication/303443562_

Yasar, O. (2009). A Comparative Analysis of Assessment and Evaluation Exercises Included in Geography Textbooks Written According to the 2005 Secondary Education Geography Curriculum and Textbooks of the Former Curriculum in Turkey. International Journal of Progressive Education, 5(1), 45-68. https://ijpe.inased.org/makale/2571).

Bibik, N. M. (2015). Perevagy` i ry`zy`ky` zaprovadzhennya kompetentnisnogo pidxodu v shkil`nij osviti. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, (1), 47–58. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9772. (in Ukrainian).

Golovko, M. V. (2020). Stanovlennya ta rozvy`tok teoriyi i metody`ky` navchannya fizy`ky` v Ukrayini (40-i roky` XVII st. – 30-i roky` XX st.): monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/stan_ta_roz_2020.pdf. (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Zatverdzheny`j Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 30 veresnya 2020 r. # 898. http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886. (in Ukrainian).

Zasyekina, T. M. (2020). Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka: monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Monografiya_Zasyekina.pdf. (in Ukrainian).

Zasyekina, T. M., Bily`k, Zh. I., Lashevs`ka, G. A., Yacenko, V. S. (2021). Pry`rodny`chi nauky` (vstup). Integrovany`j kurs pry`rodny`chy`x predmetiv. 5–6 klasy` dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Model`na navchal`na programa. Ky`yiv: KONVI PRINT. https://drive.google.com/file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view). (in Ukrainian).

Korshevnyuk, T.V. (2021) Piznayemo pry`rodu. 5-6 klasy` (integrovany`j kurs) dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Model`na navchal`na programa. https://drive.google.com/file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view). (in Ukrainian).

Lokshy`na, O. I. (2009). Zmist shkil`noyi osvity` v krayinax Yevropejs`kogo Soyuzu: teoriya i prakty`ka (druga polovy`na XX — pochatok XXI st.): monografiya. Ky`yiv: Bogdanova A.M. 144–145. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435. (in Ukrainian).

Lyashenko, O. I. (2020). Osnovni pidxody` do proyektuvannya zmistu bazovoyi seredn`oyi osvity`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka : zb. nauk. pr. Ky`yiv. Vy`p. 24. 109–119. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_24_13. (in Ukrainian).

Mel`ny`k, Yu. S., Sipij, V. V. (2018). Formuvannya predmetnoyi kompetentnosti starshoklasny`kiv u procesi navchannya fizy`ky`. Metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: TOV «KONVI PRINT». https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/form_predm_2018.pdf. (in Ukrainian).

Nacional`ny`j zvit za rezul`tatamy` mizhnarodnogo doslidzhennya yakosti osvity` PISA-2018 (2019). Ukrayins`ky`j centr ocinyuvannya yakosti osvity`. Ky`yiv: UCzOYaO. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf. (in Ukrainian).

Sipij, V.V. (2022). Koncepciya bazovoyi fizy`chnoyi osvity`. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/The-concept-of-basic-physical-education-2022.pdf. (in Ukrainian).

Maier, V., & Budke, A. (2016). The Use of Planning in English and German (NRW) Geography School Textbooks. Review of International Geographical Education Online (RIGEO V6-N1-1), 6(1), 8-31. https://www.researchgate.net/publication/303443562 (in English).

Yasar, O. (2009). A Comparative Analysis of Assessment and Evaluation Exercises Included in Geography Textbooks Written According to the 2005 Secondary Education Geography Curriculum and Textbooks of the Former Curriculum in Turkey. International Journal of Progressive Education, 5(1), 45-68. https://ijpe.inased.org/makale/2571) (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.