Основні теоретичні концепції та принципи системи дистанційного навчання
PDF
HTML

Ключові слова

викладач
студент
дистанційні та онлайн-навчання і освіта
методи
правила та принципи
реалізація
теорія і теоретична концепція

Як цитувати

Зварич, Д. (2023). Основні теоретичні концепції та принципи системи дистанційного навчання. Український Педагогічний журнал, (2), 115–124. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-115-124

Анотація

У цій статті висвітлюється проблематика реалізації теорій і принципів дистанційного навчання в Україні. При цьому на основі системного та синергетичного підходів, методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, історичного, компаративного і порівняльного аналізу встановлено, що трактування віддаленого здобуття знань в Україні та у Європі загалом аналогічні. Одночасно із цим динаміка економічних і соціальних процесів, які відбуваються у сучасному суспільстві та кардинальні зміни у способах використання і поширення інформації зумовлюють еволюцію освітніх технологій, сприяють активному впровадженню онлайннавчання як одного із основних напрямків реформування та стратегічного розвитку освітньої системи України. Водночас в умовах її модернізації особливої актуальності набувають інформаційні технології у системі методологічної діяльності.
Висвітлено три групи теорій дистанційного навчання: автономії та незалежності; взаємодії та комунікації; індустріалізації навчання та тісно пов’язані з ними дидактичні принципи онлайн-освіти, аналіз яких показав, що їхніх класичних видів, які зазвичай використовуються у традиційному навчанні, для сучасної системи дистанційного отримання знань недостатньо, позаяк їй притаманні специфічні, властиві саме їй дидактичні принципи. Одночасно із цим є винятково актуальним зіставлення його теоретичних концепцій і принципів із практикою їх запровадження у вітчизняних умовах, що особливо важливо за інтеграційних устремлінь України у європейський, зокрема, Європейського Союзу, простір.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-115-124
PDF
HTML

Посилання

Абдулова, О. О. (2012) Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 2 (35), 2012. С. 3–10.

Власенко, Л. В., Шинкаренко, Н. В. (2011). Методи дистанційного навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5006

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Дубасенюк, О.А. (ред.) (2014). Професійна педагогічна освіта: стан і розвиток педагогічних знань: монографія. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Зварич, Д. (2022). Розробка корпоративних платформ для проведення відеоконференцій (Conference-Assistans). Івано-Франківськ: ЛІК.

Зварич, І. Т., Зварич, О. І. (2017). Сучасні підходи до методів управління проектами сталого розвитку регіону як засіб запровадження безперервної освіти і економіки знань у публічне адміністрування. Моделювання регіональної економіки. 2 (30), 200–216.

Коменський, А. Я. (1940). Вибрані педагогічні твори: у трьох томах. Том 1. Велика дидактика. Київ: Радянська школа.

Литвинова, С. Г., Водоп’ян Н. І. (2022). Аналіз підходів до реалізації теоретичних концепцій зарубіжних авторів з організації дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти України.

Сучасні інноваційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 19–28.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 (2013). «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». https://zakon5. rada.gov.ua

Пиляєва, Т. В., Яценко, В. В. (2017). Ранні теорії дистанційної освіти: стислий огляд. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. (3). Т. 2 (22). Тематичний випуск «Челпанівські читання», 94–104.

Резолюція Ради Європи від 13 липня 2001 року. (2001). «Про електронне навчання». https://intszak.com.ua

Рибалко, О. В. (2004). Дидактичні засади структурування дистанційного навчання майбутніх інженерів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Ін-т педагогіки і психології професійної освіти НАПН України. Київ.

Сисоєва, С. О. (2003). Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ІІІ–ІУ, 78–87.

Чорній, А. Л та ін. (упоряд.) (2020). Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції в рамках Міжнародюного освітнього форуму «Цифрова трансформація освіти». Рівне: РОІППО.

Шиліна, Г. А. (2016). Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)». https://core.ac.uk

Шуневич, Б. І. (2011). Порівняльний аналіз зарубіжних теорій дистанційно-го навчання. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2 (2), 105–108.

Шупта, О. В. (2011). Дидактичні принципи дистанційного навчання. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 582, 184–194.

Як зробити дистанційне навчання справді ефективним: 10 простих правил. (2017). https://prosvitcentr.org

Як організувати онлайн-навчання в умовах війни. (2022). https://insrzak. com.ua

Boyd, G., Keegan, D (eds.). (1993). A Theory of distance education for the cyberspace era. Theoretical principles of distance education. London: Rout ledge, 234–253.

Delling, R. M. (1987). Towards a theory distance education. ICDE. Bulletin, 13, 21–25.

Harrison, R., Cleveland, I. M. (1998). Facilitating Cognitive Presence in Online Learning: Interaction is Not Enough. American Journal of Distance Education, 2 (3), 25–35.

Keegan, D. (1999). Foundations of distance education. London and New York: Rout ledge.

Peraton, H., Sewart, D., Keegan, D. Holmberg B. (Eds.). (1988). A Theory for distance education. Distance Education: International perspectives. New York: Rout ledge, 35–45.

Peters, O. (1992). Some observations on dropping out in distance education. Distance Education, 13 (2), 234–269.

Sevart, D. (1980). Providing an information base for students studying at a distance. Distance Education. Vol. 1. No 2, 171–187.

Shejl, D. (1988). Toward a reconceptualization of distance education. The American Journal of Distance Education, (3), 25–35.

Simonson, M., Smaldino, S., Albright M., Svacek S. (2003). Teaching and Learning at a distance: foundations of distance education (2nd eds.). Upper Saddle River NJ: Merrill Prentice Hall.

Vepduin, J. R., Clark, T. (1991). Distance Education: The Foundation of Effective Practice. San Francisco: Josef-Bass Publisher.

Wedemeyer, C. (1981). Learning at the Backdoor: Reflections on new – traditional learning in the lifespan. Madison un-ty of Wisconsin Press.

Abdulova, O. O. (2012) Istory`chny`j pidxid do refleksiyi fenomena dy`stancijnoyi osvity`. Visny`k NTUU «KPI». Filosofiya. Psy`xologiya. Pedagogika, 2 (35), 2012. S. 3–10. (in Ukrainian).

Vlasenko, L. V., Shy`nkarenko, N. V. (2011). Metody` dy`stancijnogo navchannya. Materialy` Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5006 (in Ukrainian).

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrayins`ky`j pedagogichny`j slovny`k. Ky`yiv: Ly`bid`. (in Ukrainian).

Dubasenyuk, O.A. (red.) (2014). Profesijna pedagogichna osvita: stan i rozvy`tok pedagogichny`x znan`: monografiya. Zhy`tomy`r: ZhDU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian).

Zvary`ch, D. (2022). Rozrobka korporaty`vny`x platform dlya provedennya videokonferencij (Conference-Assistans). Ivano-Frankivs`k: LIK. (in Ukrainian).

Zvary`ch, I. T., Zvary`ch, O. I. (2017). Suchasni pidxody` do metodiv upravlinnya proektamy` stalogo rozvy`tku regionu yak zasib zaprovadzhennya bezperervnoyi osvity` i ekonomiky` znan` u publichne administruvannya. Modelyuvannya regional`noyi ekonomiky`. 2 (30), 200–216. (in Ukrainian).

Komens`ky`j, A. Ya. (1940). Vy`brani pedagogichni tvory`: u tr`ox tomax. Tom 1. Vely`ka dy`dakty`ka. Ky`yiv: Radyans`ka shkola. (in Ukrainian).

Ly`tvy`nova, S. G., Vodop’yan N. I. (2022). Analiz pidxodiv do realizaciyi teorety`chny`x koncepcij zarubizhny`x avtoriv z organizaciyi dy`stancijnoyi formy` navchannya v zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity` Ukrayiny`.

Suchasni innovacijni texnologiyi ta innovacijni metody` navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy`. 19–28. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 25 kvitnya 2013 roku № 466 (2013). «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dy`stancijne navchannya». https://zakon5. rada.gov.ua (in Ukrainian).

Py`lyayeva, T. V., Yacenko, V. V. (2017). Ranni teoriyi dy`stancijnoyi osvity`: sty`sly`j oglyad. Gumanitarny`j visny`k DVNZ «Pereyaslav-Xmel` ny`cz`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet imeni Gry`goriya Skovorody`». Vy`p. 37 (3). T. 2 (22). Tematy`chny`j vy`pusk «Chelpanivs`ki chy`tannya», 94–104. (in Ukrainian).

Rezolyuciya Rady` Yevropy` vid 13 ly`pnya 2001 roku. (2001). «Pro elektronne navchannya». https://intszak.com.ua (in Ukrainian).

Ry`balko, O. V. (2004). Dy`dakty`chni zasady` strukturuvannya dy`stancijnogo navchannya majbutnix inzheneriv.

Dy`sertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora pedagogichny`x nauk za special`nosti 13.00.04 «Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`». In-t pedagogiky` i psy`xologiyi profesijnoyi osvity` NAPN Ukrayiny`. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Sy`soyeva, S. O. (2003). Problemy` dy`stancijnogo navchannya: pedagogichny`j aspekt. Neperervna profesijna osvita: teoriya i prakty`ka. III–IU, 78–87. (in Ukrainian).

Chornij, A. L ta in. (uporyad.) (2020). Suchasni tendenciyi rozvy`tku informacijno-komunikacijny`x texnologij v osviti: zbirny`k materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-prakty` chnoyi konferenciyi v ramkax Mizhnarodyunogo osvitn`ogo forumu «Cy`frova transformaciya osvity`». Rivne: ROIPPO. (in Ukrainian).

Shy`lina, G. A. (2016). Metody`ka dy`stancijnogo navchannya ukrayins`koyi movy` uchniv osnovnoyi shkoly`. Dy`sertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora pedagogichny`x nauk za special`nistyu 13.00.02 «Teoriya i metody`ka navchannya (ukrayins`ka mova)». https://core.ac.uk (in Ukrainian).

Shunevy`ch, B. I. (2011). Porivnyal`ny`j analiz zarubizhny`x teorij dy`stancijno-go navchannya. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetu imeni Al`freda Nobelya. Seriya: Pedagogika i psy`xologiya. 2 (2), 105–108. (in Ukrainian).

Shupta, O. V. (2011). Dy`dakty`chni pry`ncy`py` dy`stancijnogo navchannya. Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu. Pedagogika ta psy`xologiya, 582, 184–194. (in Ukrainian).

Yak zroby`ty` dy`stancijne navchannya spravdi efekty`vny`m: 10 prosty`x pravy`l. (2017). https://prosvitcentr.org (in Ukrainian).

Yak organizuvaty` onlajn-navchannya v umovax vijny`. (2022). https://insrzak. com.ua (in Ukrainian).

Boyd, G., Keegan, D (eds.). (1993). A Theory of distance education for the cyberspace era. Theoretical principles of distance education. London: Rout ledge, 234–253. (in English).

Delling, R. M. (1987). Towards a theory distance education. ICDE. Bulletin, 13, 21–25. (in English).

Harrison, R., Cleveland, I. M. (1998). Facilitating Cognitive Presence in Online Learning: Interaction is Not Enough. American Journal of Distance Education, 2 (3), 25–35. (in English).

Keegan, D. (1999). Foundations of distance education. London and New York: Rout ledge. (in English).

Peraton, H., Sewart, D., Keegan, D. Holmberg B. (Eds.). (1988). A Theory for distance education. Distance Education: International perspectives. New York: Rout ledge, 35–45. (in English).

Peters, O. (1992). Some observations on dropping out in distance education. Distance Education, 13 (2), 234–269. (in English).

Sevart, D. (1980). Providing an information base for students studying at a distance. Distance Education. Vol. 1. No , 171–187. (in English).

Shejl, D. (1988). Toward a reconceptualization of distance education. The American Journal of Distance Education, (3), 25–35. (in English).

Simonson, M., Smaldino, S., Albright M., Svacek S. (2003). Teaching and Learning at a distance: foundations of distance education (2nd eds.). Upper Saddle River NJ: Merrill Prentice Hall. (in English).

Vepduin, J. R., Clark, T. (1991). Distance Education: The Foundation of Effective Practice. San Francisco: Josef-Bass Publisher. (in English).

Wedemeyer, C. (1981). Learning at the Backdoor: Reflections on new – traditional learning in the lifespan. Madison un-ty of Wisconsin Press. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.