Генеза проблеми навчання української мови учнів 5–6 класів мовами навчання національних меншин в умовах багатомовної освіти: історія питання, сучасний стан і перспективи розвитку
PDF
HTML

Ключові слова

національна українськомовна освіта
мовний освітній простір
рансформаційні процеси
мови національних меншин
двомовна освіта
багатомовна освіта
інтеграція у світовий освітній простір

Як цитувати

Богданець-Білоскаленко, Н., & Давидюк, Л. (2023). Генеза проблеми навчання української мови учнів 5–6 класів мовами навчання національних меншин в умовах багатомовної освіти: історія питання, сучасний стан і перспективи розвитку. Український Педагогічний журнал, (2), 125–136. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-125-136

Анотація

У статті висвітлена генеза проблеми навчання української мови учнів 5–6 класів шкіл з мовами навчання національних меншин: розглянуто історію питання, констатовано сучасний стан, окреслено перспективи розвитку. На підставі наукових розвідок О. Біляєва, С. Кутової, І. Кучеренко, І. Лопушинського, Л. Мацько, В. Мельничайка, М. Пентилюк, Л. Рожило та інших репрезентовано різноманіття проблем мовної освіти. Спираючись на дослідження В. Ткаченко, у розвитку шкільної мовної освіти в незалежній Україні виокремлено два періоди: національно-спрямований (В. Ткаченко) та національно-стабілізаційний (Н. Богданець-Білоскаленко, Л. Давидюк), схарактеризовано трансформаційні процеси в мовному освітньому просторі України у кожному з зазначенихперіодів. Проаналізовано державні документи та концепції навчання української мови під кутом досліджуваної проблему. Наголошено на тому, що проблема вільного володіння державною мовою громадянами України різних національностей є першочерговою для їхньої соціалізації, стимулювання їхнього інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в культуру української спільноти, формування української наукової, мистецької, політичної та бізнесової еліти з числа представників різних етносів. Визначено внесок О. Хорошковської та лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України й діаспори в узагальнення теоретико-методичних напрацювань, розкритті лінгводидактичних підходів до визначення змісту, методів та прийомів навчання. Констатовано початок третього етапу мовної освіти в Україні та визначено перспективи розвитку навчання української мови в класах з навчанням мовою національних меншин. Розглянуто модель та визначено завдання багатомовної освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-125-136
PDF
HTML

Посилання

Біляєв, О., Скуратівський, Л., Симоненкова, Л., Шелехова, Г. (1996) Концепція навчання державної мови в школах України. Дивослово. 1, 16–19.

Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту та пояснювальна записка. Фундація міжнаціональних відносин, 1996, 6–7.

Дрозд, В. (2009) Актуальні напрямки світового мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання, їх роль і значення для крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови. Українська мова і література в школі, 6, 2–5.

Конституція України. (1997). Закони України. Київ: Інститут законодавства, Т. 10, 5‒41.

Кутова, С. О. (2015) Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945–1991 рр.): дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.01. Хмельницький.

Кучеренко, І. (2016) Стандартизація змісту освіти в аспекті розвитку мовної особистості (філософсько-методологічний аспект). Українська мова і література в школі, 1, 34–39

Лопушинський, І. П. (2008) Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України : автореферат дисертації доктора наук з державного управління: 25.00.02. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ.

Мацько, Л. (2010) Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських філологів. Вісник Львівського університету, 50, 112–116

Мельничайко, В. Я., Пентилюк, М. І., Рожило, Л. П. (1982) Удосконалення змісту і методів навчання української мови. Київ: Радянська школа.

Методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. 08.08.2009. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-581290-09#Text

Навчальні програми з української мови для 1–4 класів шкіл з угорською(румунською, молдовською, польською) мовою викладання. (2012). Пояснювальна записка. Київ: Педагогічна думка.

Наказ МОН України від 26.05.2008 № 461 /https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0461290-08#Text

Пентилюк, М. (2012) Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. Київ: Ленвіт.

Пентилюк, М. І., Нікітіна, А. В., Горошкіна, О. М. (2012). Концепція когнітивної методики навчання української мови. Дивослово, 8, 5–9

Про Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року. (1991). Постанова Ради Міністрів УРСР № 41 від 12.02.1991.

Про загальну середню освіту. (1999). Закон України. Закони України. Київ: Інститут законодавства, Т. 18, 265–285

Про концепцію державного стандарту загальної середньої освіти та проекту Базового навчального плану загальноосвітньої школи. (1996). Інформаційний збірник Міністерства освіти України. Київ: Освіта, 1996. № 17/18 (вересень), 2–18.

Про освіту. (1996). Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 23 травня 1991 року Закони України. Київ: Інститут законодавства, 1996. Т. 1. 414–432.

Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання. (2000). Постанова Кабінету міністрів України № 1717 від 16 листопада 2000 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1717-2000-п

Скуратівський, Л. (2002) Концепція мовної освіти 12-річної школи (українська мова). Українська мова і література в школі, 2, 4–10.

Ткаченко, В. (2019) Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні (1959‒2013 рр.): дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.01. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонськоїобласної ради, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль-Херсон.

Фідкевич, О., Снегирева, В., Бакуліна, Н. (2023) Концепція моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин з урахуванням завдань європейської інтеграції України. Київ, Педагогічна думка.

Черничко, С. (2009) Напрямки мовної освіти України і угорськомовна освіта на Закарпатті. Acta Beregsasiensis, 2, 98‒106.

Bilyayev, O., Skurativs`ky`j, L., Sy`monenkova, L., Shelexova, G. (1996) Koncepciya navchannya derzhavnoyi movy` v shkolax Ukrayiny`. Dy`voslovo. 1, 16–19. (in Ukrainian).

Gaaz`ki rekomendaciyi shhodo prav nacional`ny`x menshy`n na osvitu ta poyasnyuval`na zapy`ska. Fundaciya mizhnacional`ny`x vidnosy`n, 1996, 6–7. (in Ukrainian).

Drozd, V. (2009) Aktual`ni napryamky` svitovogo movoznavstva z oglyadu na suchasny`j parady`gmal`ny`j prostir gumanitarnogo znannya, yix rol` i znachennya dlya kros-kul`turnogo navchannya uchniv-bilingviv ukrayins`koyi movy`. Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, 6, 2–5. (in Ukrainian).

Konsty`tuciya Ukrayiny`. (1997). Zakony` Ukrayiny`. Ky`yiv: Insty`tut zakonodavstva, T. 10, 5‒41. (in Ukrainian).

Kutova, S. O. (2015) Ukrayins`ka mova yak navchal`na dy`scy`plina v istoriyi rozvy`tku seredn`oyi shkoly` v Ukrayini (1945–1991 rr.): dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk: 13.00.01. Xmel`ny`cz`ky`j. (in Ukrainian).

Kucherenko, I. (2016) Standarty`zaciya zmistu osvity` v aspekti rozvy`tku movnoyi osoby`stosti (filosofs`ko-metodologichny`j aspekt). Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, 1, 34–39. (in Ukrainian).

Lopushy`ns`ky`j, I. P. (2008) Formuvannya ta realizaciya derzhavnoyi movnoyi polity`ky` v galuzi osvity` Ukrayiny` : avtoreferat dy`sertaciyi doktora nauk z derzhavnogo upravlinnya: 25.00.02. Nacional`na akademiya derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny`. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Macz`ko, L. (2010) Sty`listy`ka j istoriya ukrayins`koyi literaturnoyi movy` u lingvody`dakty`chnomu poli pidgotovky` ukrayins`ky`x filologiv. Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu, 50, 112–116. (in Ukrainian).

Mel`ny`chajko, V. Ya., Penty`lyuk, M. I., Rozhy`lo, L. P. (1982) Udoskonalennya zmistu i metodiv navchannya ukrayins`koyi movy`. Ky`yiv: Radyans`ka shkola. (in Ukrainian).

Metody`chni rekomendaciyi shhodo zastosuvannya elementiv dvomovnogo navchannya pry` vy`vchenni okremy`x predmetiv u zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladax z navchannyam movamy` nacional`ny`x menshy`n. 08.08.2009. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-581290-09#Text (in Ukrainian).

Navchal`ni programy` z ukrayins`koyi movy` dlya 1–4 klasiv shkil z ugors`koyu(rumuns`koyu, moldovs`koyu, pol`s`koyu) movoyu vy`kladannya. (2012). Poyasnyuval`na zapy`ska. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Nakaz MON Ukrayiny` vid 26.05.2008 # 461 /https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0461290-08#Text (in Ukrainian).

Penty`lyuk, M. (2012) Aktual`ni problemy` suchasnoyi lingvody`dakty`ky`: zbirny`k statej. Ky`yiv: Lenvit. (in Ukrainian).

Penty`lyuk, M. I., Nikitina, A. V., Goroshkina, O. M. (2012). Koncepciya kognity`vnoyi metody`ky` navchannya ukrayins`koyi movy`. Dy`voslovo, 8, 5–9. (in Ukrainian).

Pro Derzhavnu programu rozvy`tku ukrayins`koyi movy` ta inshy`x nacional`ny`x mov v Ukrayins`kij RSR na period do 2000 roku. (1991). Postanova Rady` Ministriv URSR # 41 vid 12.02.1991. (in Ukrainian).

Pro zagal`nu serednyu osvitu. (1999). Zakon Ukrayiny`. Zakony` Ukrayiny`. Ky`yiv: Insty`tut zakonodavstva, T. 18, 265–285. (in Ukrainian).

Pro koncepciyu derzhavnogo standartu zagal`noyi seredn`oyi osvity` ta proektu Bazovogo navchal`nogo planu zagal`noosvitn`oyi shkoly`. (1996). Informacijny`j zbirny`k Ministerstva osvity` Ukrayiny`. Ky`yiv: Osvita, 1996. # 17/18 (veresen`), 2–18. (in Ukrainian).

Pro osvitu. (1996). Zakon Ukrayins`koyi Radyans`koyi Socialisty`chnoyi Respubliky` vid 23 travnya 1991 roku Zakony` Ukrayiny`. Ky`yiv: Insty`tut zakonodavstva, 1996. T. 1. 414–432. (in Ukrainian).

Pro perexid zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv na novy`j zmist, strukturu i 12-richny`j termin navchannya. (2000). Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny` # 1717 vid 16 ly`stopada 2000 roku. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1717-2000-p (in Ukrainian).

Skurativs`ky`j, L. (2002) Koncepciya movnoyi osvity` 12-richnoyi shkoly` (ukrayins`ka mova). Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, 2, 4–10. (in Ukrainian).

Tkachenko, V. (2019) Tendenciyi rozvy`tku shkil`noyi movnoyi osvity` v Ukrayini (1959‒2013 rr.): dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk: 13.00.01. Komunal`ny`j vy`shhy`j navchal`ny`j zaklad «Xersons`ka akademiya neperervnoyi osvity`» Xersons`koyioblasnoyi rady`, Ternopil`s`ky`j nacional`ny`j pedagogichny`j universy`tet imeni Volody`my`ra Gnatyuka. Ternopil`-Xerson. (in Ukrainian).

Fidkevy`ch, O., Snegy`reva, V., Bakulina, N. (2023) Koncepciya modeli bagatomovnoyi osvity` v zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity` z navchannyam mov korinny`x narodiv i nacional`ny`x menshy`n z uraxuvannyam zavdan` yevropejs`koyi integraciyi Ukrayiny`. Ky`yiv, Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Cherny`chko, S. (2009) Napryamky` movnoyi osvity` Ukrayiny` i ugors`komovna osvita na Zakarpatti. Acta Beregsasiensis, 2, 98‒106. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.