Діалектична єдність коучингу та цифрових технологій як запорука якісного навчання (на прикладі ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського»)
PDF
HTML

Ключові слова

коучинг
емоційний інтелект
«Колесо балансу»
онлайн-сервіси Studystack та Wordwall

Як цитувати

Сарнавська, Л. (2023). Діалектична єдність коучингу та цифрових технологій як запорука якісного навчання (на прикладі ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського»). Український Педагогічний журнал, (2), 137–145. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-137-145

Анотація

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку, залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни, з іншого, безумовно, – впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки готує фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан, проблеми впровадження та перспективи інновацій, зокрема цифрових технологій в освіту нашої країни.
У статті аналізується особливості коучингових та цифрових технологій, які забезпечують краще засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти у сучасних умовах змішаного навчання. Студентоцентрований підхід стає головним вектором у формуванні інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, посилює роль здобувача фахової передвищої освіти як рівного учасника освітнього процесу – від пасивного слухача до активного, який може впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок, самостійно формулювати власні інтереси та потреби, забезпечуючи тим самим затребуваність на ринку праці, високу здатність до працевлаштування.
Одним із методів реалізації студентоцентрованого підходу до викладання є застосування в практичному поєднанні коучингових технологій з різними Google-сервісами.
Детально описані певні техніки коучингу, які викладачі ВСП «Київського фахового коледжу міського господарства Таврійського національного університету» застосовують у своїй педагогічній практиці.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-137-145
PDF
HTML

Посилання

Безпалько, О. В. (2002) Спілкуємось та діємо: навчально-методичний посібник. Київ: Навчальна книга.

Биков, В.Ю. (2014) Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науковопедагогічних досліджень. Теорія і практика управління соціальними системами, 1, С. 3‒25.

Грицук, О.В., Грицук, Ю.В. (2018). Психологічні аспекти використання мультимедійних технологій в закладах вищої освіти. Innowacje i technologie informacyjne w edukacji / Innovates and information technologies in education. (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 18). 157‒171.

Грицук О.В., Грицук Ю.В. (18 травня 2016 року). Проблема навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання. Освітні тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми методології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. 75 – 77.

Економічна гра. (2022). https://www.studystack.com/bugmatch-3716972

Єфімова, О., Жицька, С. (2017) Коучинг як складова особистісно-орієнтованого навчання у професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів. Науковий огляд. 4 (36). 103–112.

Єфремова, Г. (2020) Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Каштан, Н. Б. (2016) Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 13 (2). 135 – 137.

Комар, О. А. (2018) Інтерактивні технології у системі підготовки майбутнього вчителя. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня – 1 червня 2018 року). Луцьк: ФОП Покора І. О., 172–174.

Нежинська, О. (2017) Основи коучингу: навчальний посібник. Київ; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС».

Онлайн сервіс Study Stack. (2022). http://www.studystack.com

Он-лайн сервіс Wordwall (2022). «Створюйте кращі уроки швидше» https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix16GfisnwAhVDw4sKHUdGD4YQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fru&usg=AOvVaw1PZLd_MSWryFLkn-TYBeww.

Поберезська, Г. (2017) Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ. Педагогіка професійної освіти. 4 (58). 100–118.

Пометун, О. І. (2006) Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково- методичний посібник Київ: А.С.К.

Романова, С.М. (2010) Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Національного авіаційного університетуту. Серія: Педагогіка. Психологія. 3. 83‒86.

Рудницьких, О.В. (2014) Коучінг як інтерактивна технологія в освіті. Вісник Дніпропетровського університетуту імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2(8). 173‒176.

Спірін, О.М. (2013) Інформаційні технології і засоби навчання. 1 (33). http://journal.iitta.gov.ua

Химинець, В. В. (2007) Інноваційна освітня діяльність. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО.

Шевчук, С., Шевчук, О. (2016) Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. Т. 269. Вип. 257. 62–65.

Collett K. and others. (2012) The role of coaching in vocational education and training. City And Guilds (Centre For Skills Development): Alan Brown, University of Warwick; Liz Browne, Oxford Brookes University; Kathleen Collett, City & Guilds Centre for Skills Development; Chris Devereux, Institute of Education; Jill Jameson, University of Greenwich, Centre for the Use of Research and Eviden. London, 2012.

Gallwey, W. (1974). Timothy. The Inner Game of Tennis. New York: Random House.

Yudina, N. (2019). Time as Economic Value of Information Society. Scientific Challenges : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of World Science Day for Peace and Development, Kyiv, November 29, 2019.

Bezpal`ko, O. V. (2002) Spilkuyemos` ta diyemo: navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: Navchal`na kny`ga. (in Ukrainian).

By`kov, V.Yu. (2014) Vidkry`ti web-oriyentovani sy`stemy` monitory`ngu vprovadzhennya rezul`tativ naukovopedagogichny`x doslidzhen`. Teoriya i prakty`ka upravlinnya social`ny`my` sy`stemamy`, 1, S. 3‒25. (in Ukrainian).

Gry`czuk, O.V., Gry`czuk, Yu.V. (2018). Psy`xologichni aspekty` vy`kory`stannya mul`ty`medijny`x texnologij v zakladax vy`shhoyi osvity`. Innowacje i technologie informacyjne w edukacji / Innovates and information technologies in education. (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 18). 157‒171. (in Ukrainian).

Gry`czuk O.V., Gry`czuk Yu.V. (18 travnya 2016 roku). Problema navchal`noyi moty`vaciyi studentiv dy`stancijnoyi formy` navchannya. Osvitni tendenciyi rozvy`tku suchasnoyi vy`shhoyi shkoly`: problemy` metodologiyi navchannya: Zbirny`k materialiv Vseukrayins`koyi naukovo-metody`chnoyi Internet-konferenciyi. 75 – 77. (in Ukrainian).

Ekonomichna gra. (2022). https://www.studystack.com/bugmatch-3716972 (in Ukrainian).

Yefimova, O., Zhy`cz`ka, S. (2017) Kouchy`ng yak skladova osoby`stisno-oriyentovanogo navchannya u profesijnij pidgotovci studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv. Naukovy`j oglyad. 4 (36). 103–112. (in Ukrainian).

Yefremova, G. (2020) Innovacijni texnologiyi v suchasnomu osvitn`omu prostori: kolekty`vna monografiya. Sumy`: Vy`d-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka. (in Ukrainian).

Kashtan, N. B. (2016) Vy`kory`stannya xmarny`x texnologij v osvitn`omu procesi suchasnogo navchal`nogo zakladu. Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vy`xovannya v zakladax osvity`. 13 (2). 135 – 137. (in Ukrainian).

Komar, O. A. (2018) Interakty`vni texnologiyi u sy`stemi pidgotovky` majbutn`ogo vchy`telya. Aktual`ni problemy` pedagogichnoyi osvity`: yevropejs`ky`j i nacional`ny`j vy`mir: Materialy` III Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu (31 travnya – 1 chervnya 2018 roku). Lucz`k: FOP Pokora I. O., 172–174. (in Ukrainian).

Nezhy`ns`ka, O. (2017) Osnovy` kouchy`ngu: navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv; Xarkiv: TOV «DISA PLYuS». (in Ukrainian).

Onlajn servis Study Stack. (2022). http://www.studystack.com (in Ukrainian).

On-lajn servis Wordwall (2022). «Stvoryujte krashhi uroky` shvy`dshe» https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix16GfisnwAhVDw4sKHUdGD4YQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fru&usg=AOvVaw1PZLd_MSWryFLkn-TYBeww. (in Ukrainian).

Poberezs`ka, G. (2017) Kouchy`ng yak pedagogichna texnologiya studentocentry`chnogo navchannya u VNZ. Pedagogika profesijnoyi osvity`. 4 (58). 100–118. (in Ukrainian).

Pometun, O. I. (2006) Suchasny`j urok. Interakty`vni texnologiyi navchannya: Naukovo- metody`chny`j posibny`k Ky`yiv: A.S.K. (in Ukrainian).

Romanova, S.M. (2010) Kouching yak nova texnologiya v profesijnij osviti. Visny`k Nacional`nogo aviacijnogo universy`tetutu. Seriya: Pedagogika. Psy`xologiya. 3. 83‒86. (in Ukrainian).

Rudny`cz`ky`x, O.V. (2014) Kouching yak interakty`vna texnologiya v osviti. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetutu imeni Al`freda Nobelya. Seriya: Pedagogika i psy`xologiya. 2(8). 173‒176. (in Ukrainian).

Spirin, O.M. (2013) Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya. 1 (33). http://journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian).

Xy`my`necz`, V. V. (2007) Innovacijna osvitnya diyal`nist`. Uzhgorod : Informacijno-vy`davny`chy`j centr ZIPPO. (in Ukrainian).

Shevchuk, S., Shevchuk, O. (2016) Kouchy`ng yak metod navchannya studentiv u konteksti reformuvannya vy`shhoyi osvity` Ukrayiny`. Naukovi praci Chornomors`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Petra Mogy`ly` kompleksu «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya». Seriya: Pedagogika. T. 269. Vy`p. 257. 62–65. (in Ukrainian).

Collett K. and others. (2012) The role of coaching in vocational education and training. City And Guilds (Centre For Skills Development): Alan Brown, University of Warwick; Liz Browne, Oxford Brookes University; Kathleen Collett, City & Guilds Centre for Skills Development; Chris Devereux, Institute of Education; Jill Jameson, University of Greenwich, Centre for the Use of Research and Eviden. London, 2012. (in English).

Gallwey, W. (1974). Timothy. The Inner Game of Tennis. New York: Random House. (in English).

Yudina, N. (2019). Time as Economic Value of Information Society. Scientific Challenges: Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of World Science Day for Peace and Development, Kyiv, November 29, 2019. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.