Моделювання процесу формування конструкторсько-технологічної компетенції вчителів технологій
PDF
HTML

Ключові слова

конструкторсько-технологічна компетенція
майбутні учителі технологій
освітній процес
структурно-функціональна модель

Як цитувати

Оршанський, Л., Матвісів, Я., Ясеницький, В., & Урсу, В. . (2023). Моделювання процесу формування конструкторсько-технологічної компетенції вчителів технологій. Український Педагогічний журнал, (2), 147–155. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-147-155

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування конструкторсько-технологічної компетенції майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки. Визначено, що конструкторсько-технологічна компетенція є інтегрованою цілісністю політехнічних знань й умінь виконувати вимірювальні, розрахункові, монтажні та технологічні операції, а також проєктувати, конструювати і моделювати технічні об’єкти, планувати технологічні процеси, розвивати самостійність, техніко-технологічне мислення, інтерес до техніки та здібності до розв’язання творчих технічних задач. Визначена структура конструкторсько-технологічної компетенції, яка містить такі компоненти: 1) конструктивні знання, вміння і навички підбору готової навчальної інформації (тексти, ілюстрації, схеми, таблиці тощо), створення різних варіантів наочних посібників, контрольних текстів, опорних конспектів тощо, а також дидактично обґрунтованого добору методів і прийомів навчання, спеціальних цифрових засобів для організації навчальних занять; 2) графічні знання, уміння і навички оформлення креслень відповідно до вимог ЄСКД, у тому числі за допомогою цифрових засобів; 3) конструкторсько-технологічні знання, вміння і навички розробки креслень деталей технічних об’єктів відповідно до вимог ЄСКД й з урахуванням властивостей матеріалів, способів обробки, особливостей технологічного процесу тощо.
Теоретично обґрунтована структурно-функціональна модель формування конструкторсько-технологічної компетенції вчителя технологій, який не лише володіє теоретичними знаннями і практичними вміннями, а й здатний до творчої конструкторсько-технологічної діяльності, її аналізу, коригування та поширення як освітньої технології у закладі загальної середньої освіти. Перевірена якість структурно-функціональної моделі формування конструкторсько-технологічної компетенції вчителя технологій: проведено педагогічний експеримент з її апробації, експертна оцінка та коригування, ухвалення рішення про використання у масовій практиці.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-147-155
PDF
HTML

Посилання

Грузіна, І.А., Кінас, І.О., Перерва І.М. (2021) Теорія управління: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Державний стандарт базової середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://www.kmu.gov. ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Корець, М.С. (2002) Науково-технічна підготовка вчителів для освітньої галузі «Технології»: монографія. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Курач, М. С. (2016) Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів техноло¬гій: монографія. Київ: Вид. НПУ ім. М.П. Дра¬гоманова, 2016.

Курок, В.П. (2012) Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія. Глухів : РВВ Глухівського НПУ імені О. Довженка.

Мартинова, Р., Боднар, С. (2001) Принципи педагогічного моделювання. Український педагогічний журнал. 3. С. 51 – 60.

Нищак, І.Д. (2016) Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій: монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка.

Оршанський, Л.В. (2008) Художньо-трудова підготовка вчителів трудового навчання: монографія. Дрогобич: Коло.

Осадчий, І.Г. (2016) Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 1. С. 60 – 68.

Про основні компетенції для навчання впродовж усього життя (2006). Рекомендація Європейського Парламенту та Ради ЄС 2006/962/ЄС. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання. 5-9 класи (2017) / укл.: А. І. Терещук, В. В. Бурдун, С. М. Дятленко та ін. Київ: МОН України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna/serednya/ navchalni-programi-5-9-klas-2017.html

Терещук, А.І. (2013) Технологічна підготовка учнів старшої школи: теорія і методика: монографія. Умань : ФОП Жовтий.

Технології 10-11 класи (рівень стандарту): навчальна програма (2017). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/tech-st-ak.pdf

Торубара, О.М. (2009) Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання: монографія. Чернігів: ЧДПУ.

Ящук, С.М. (2015) Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія й методика : монографія. Умань : ФОП Жовтий.

Hruzina, I.A., Kinas, I.O., Pererva I.M. (2021) Teoriia upravlinnia: navch. posib. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia. (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. № 898. URL: https://www.kmu.gov. ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (in Ukrainian).

Korets, M.S. (2002) Naukovo-tekhnichna pidhotovka vchyteliv dlia osvitnoi haluzi «Tekhnolohii»: monohrafiia. Kyiv: NPU im. M.P.Drahomanova. (in Ukrainian).

Kurach, M. S. (2016) Khudozhno-proektna pidhotovka maibutnikh uchyteliv tekhnolo-hii: monohrafiia. Kyiv: Vyd. NPU im. M.P. Drahomanova, 2016. (in Ukrainian).

Kurok, V.P. (2012) Inzhenerna pidhotovka maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia: teoriia i praktyka : monohrafiia. Hlukhiv : RVV Hlukhivskoho NPU imeni O. Dovzhenka. (in Ukrainian).

Martynova, R., Bodnar, S. (2001) Pryntsypy pedahohichnoho modeliuvannia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 3. S. 51 – 60. (in Ukrainian).

Nyshchak, I.D. (2016) Metodychna systema navchannia inzhenerno-hrafichnykh dystsyplin maibutnikh uchyteliv tekhnolohii : monohrafiia. Drohobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian).

Orshanskyi, L.V. (2008) Khudozhno-trudova pidhotovka vchyteliv trudovoho navchannia: monohrafiia. Drohobych: Kolo. (in Ukrainian).

Osadchyi, I.H. (2016) Pedahohichne modeliuvannia: shcho vazhlyvo znaty pedahohu? Narodna osvita: elektronne naukove fakhove vydannia. 1. S. 60 – 68. (in Ukrainian).

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia vprodovzh usoho zhyttia (2006). Rekomendatsiia Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady YeS 2006/962/IeS. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (in Ukrainian).

Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: Trudove navchannia. 5-9 klasy (2017) / ukl.: A. I. Tereshchuk, V. V. Burdun, S. M. Diatlenko ta in. Kyiv: MON Ukrainy. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna/serednya/ navchalni-programi-5-9-klas-2017.html (in Ukrainian).

Tereshchuk, A.I. (2013) Tekhnolohichna pidhotovka uchniv starshoi shkoly: teoriia i metodyka: monohrafiia. Uman : FOP Zhovtyi. (in Ukrainian).

Tekhnolohii 10-11 klasy (riven standartu): navchalna prohrama (2017). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/tech-st-ak.pdf (in Ukrainian).

Torubara, O.M. (2009) Informatsiini tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv trudovoho navchannia: monohrafiia. Chernihiv: ChDPU. (in Ukrainian).

Yashchuk, S.M. (2015) Profesiina pidhotovka mahistriv tekhnolohichnoi osvity: teoriia y metodyka : monohrafiia. Uman : FOP Zhovtyi. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.