Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності
PDF
HTML

Ключові слова

лідерство
педагогічне лідерство
лідерські якості
професійний розвиток
проєктна діяльність
управління навчальним процесом
інноваційні рішення

Як цитувати

Савченко, Л. (2023). Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності. Український Педагогічний журнал, (2), 156–161. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-156-161

Анотація

Статтю присвячено розвитку лідерських якостей у педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. У процесі соціальної взаємодії в освітньому процесі проявляються комплексні особистісні характеристики вчителів, які формуються, розвиваються, удосконалюються. Ці якості передбачають самоствердження, стійкість до постійних змін у соціальному середовищі, активну життєву позицію та підвищення успішності. Стаття розглядає педагогічне лідерство як здатність та організаторські якості вчителя до генерування ідей, використання та створення нових технологій у навчанні, позитивний вплив на особистісний розвиток учнів, спрямування їх на конструктивну пошуково-дослідницьку та проєктну діяльність, вміння планування дій, ефективне вирішення завдань засобами ІКТ та досягнення мети, створюючи при цьому сприятливу психологічну атмосферу співтворчості та співпраці.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-156-161
PDF
HTML

Посилання

Волкова, Н.П., Наход, С.А., Крижановська, Г.І. (2019). До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: педагогіка і психологія. Педагогічні науки, 2 (18). 30-38.

Гармаш, С.А., Гашутіна, О.Е. (2009). Лідерські якості особистості керівника як запорука успіху. Управління інноваційними проктами та об’єктами інтелектуальної власності, 37–44.

Міляєва, В.Р. (ред.) (2021). Освітнє лідерство: від теорії до практики: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ–Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов.

Ночевчук, М.В. (2018). Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики. Червоногранітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів Хорошівського району. https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-elementiv-stem-osviti-u-navchannya-matematiki-ta-fiziki-47799.html

Огнев’юк, В.О. (2017). Лідери для Нової української школи. Неперервна освіта: акмеологічні студії. Педагогічні науки. Психологічні науки, 1, 4‒13.

Пилипчук, С.С. (2021). Інтеграція природничих наук у проєктній діяльності в 10‒11 класах. Київ. ТОВ «Ліко-школа».

Сергеєва, Л. М., Кондратьєва, В.П., Хромей, М.Я. (2015). Лідерство: посібник. Івано-Франківськ.

Чумак, Л.В. (2021). Методичні аспекти розвитку цифрової компетентності викладача в закладі післядипломної педагогічної освіти. Інновації в освіті: перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 334‒337.

Шабала, Ю.А. (2022). Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти: дисертація доктора філософії.. Київ, Університет менеджменту освіти.

Volkova, N.P., Naxod, S.A., Kry`zhanovs`ka, G.I. (2019). Do py`tannya pro liders`ki yakosti vy`kladacha zakladu vy`shhoyi osvity` ta shlyaxy` yix rozvy`tku v umovax aspirantury`. Visny`k Universy`tetu imeni Al`freda Nobelya. Seriya: pedagogika i psy`xologiya. Pedagogichni nauky`, 2 (18). 30-38. (in Ukrainian).

Garmash, S.A., Gashutina, O.E. (2009). Liders`ki yakosti osoby`stosti kerivny`ka yak zaporuka uspixu. Upravlinnya innovacijny`my` proktamy` ta ob'yektamy` intelektual`noyi vlasnosti, 37–44. (in Ukrainian).

Milyayeva, V.R. (red.) (2021). Osvitnye liderstvo: vid teoriyi do prakty`ky`: monografiya. Ky`yivs`ky`j universy`tet imeni Bory`sa Grinchenka. Ky`yiv–Kry`vy`j Rig: Vy`d. R. A. Kozlov. (in Ukrainian).

Nochevchuk, M.V. (2018). Vprovadzhennya elementiv STEM-osvity` u navchannya matematy`ky` ta fizy`ky`. Chervonogranitnyans`ka ZOSh I-II stupeniv Xoroshivs`kogo rajonu. https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-elementiv-stem-osviti-u-navchannya-matematiki-ta-fiziki-47799.html (in Ukrainian).

Ognev'yuk, V.O. (2017). Lidery` dlya Novoyi ukrayins`koyi shkoly`. Neperervna osvita: akmeologichni studiyi. Pedagogichni nauky`. Psy`xologichni nauky`, 1, 4‒13. (in Ukrainian).

Py`ly`pchuk, S.S. (2021). Integraciya pry`rodny`chy`x nauk u proyektnij diyal`nosti v 10‒11 klasax. Ky`yiv. TOV «Liko-shkola». (in Ukrainian).

Sergeyeva, L. M., Kondrat`yeva, V.P., Xromej, M.Ya. (2015). Liderstvo: posibny`k. Ivano-Frankivs`k. (in Ukrainian).

Chumak, L.V. (2021). Metody`chni aspekty` rozvy`tku cy`frovoyi kompetentnosti vy`kladacha v zakladi pislyady`plomnoyi pedagogichnoyi osvity`. Innovaciyi v osviti: perspekty`vy` rozvy`tku: materialy` I Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (m. Ternopil`, 20 travnya 2021 r.). Ternopil`: ZUNU, 334‒337. (in Ukrainian).

Shabala, Yu.A. (2022). Profesijny`j rozvy`tok uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u sy`stemi metody`chnoyi roboty` zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`: dy`sertaciya doktora filosofiyi.. Ky`yiv, Universy`tet menedzhmentu osvity`. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.