Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності
PDF
HTML

Переглядів анотації: 96

Ключові слова

лідерство
педагогічне лідерство
лідерські якості
професійний розвиток
проєктна діяльність
управління навчальним процесом
інноваційні рішення

Як цитувати

Савченко, Л. (2023). Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності. Український Педагогічний журнал, (2), 156–161. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-156-161

Анотація

Статтю присвячено розвитку лідерських якостей у педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. У процесі соціальної взаємодії в освітньому процесі проявляються комплексні особистісні характеристики вчителів, які формуються, розвиваються, удосконалюються. Ці якості передбачають самоствердження, стійкість до постійних змін у соціальному середовищі, активну життєву позицію та підвищення успішності. Стаття розглядає педагогічне лідерство як здатність та організаторські якості вчителя до генерування ідей, використання та створення нових технологій у навчанні, позитивний вплив на особистісний розвиток учнів, спрямування їх на конструктивну пошуково-дослідницьку та проєктну діяльність, вміння планування дій, ефективне вирішення завдань засобами ІКТ та досягнення мети, створюючи при цьому сприятливу психологічну атмосферу співтворчості та співпраці.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-156-161
PDF
HTML

Посилання

Волкова, Н.П., Наход, С.А., Крижановська, Г.І. (2019). До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: педагогіка і психологія. Педагогічні науки, 2 (18). 30-38.

Гармаш, С.А., Гашутіна, О.Е. (2009). Лідерські якості особистості керівника як запорука успіху. Управління інноваційними проктами та об’єктами інтелектуальної власності, 37–44.

Міляєва, В.Р. (ред.) (2021). Освітнє лідерство: від теорії до практики: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ–Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов.

Ночевчук, М.В. (2018). Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики. Червоногранітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів Хорошівського району. https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-elementiv-stem-osviti-u-navchannya-matematiki-ta-fiziki-47799.html

Огнев’юк, В.О. (2017). Лідери для Нової української школи. Неперервна освіта: акмеологічні студії. Педагогічні науки. Психологічні науки, 1, 4‒13.

Пилипчук, С.С. (2021). Інтеграція природничих наук у проєктній діяльності в 10‒11 класах. Київ. ТОВ «Ліко-школа».

Сергеєва, Л. М., Кондратьєва, В.П., Хромей, М.Я. (2015). Лідерство: посібник. Івано-Франківськ.

Чумак, Л.В. (2021). Методичні аспекти розвитку цифрової компетентності викладача в закладі післядипломної педагогічної освіти. Інновації в освіті: перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 334‒337.

Шабала, Ю.А. (2022). Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти: дисертація доктора філософії.. Київ, Університет менеджменту освіти.

Volkova, N.P., Naxod, S.A., Kry`zhanovs`ka, G.I. (2019). Do py`tannya pro liders`ki yakosti vy`kladacha zakladu vy`shhoyi osvity` ta shlyaxy` yix rozvy`tku v umovax aspirantury`. Visny`k Universy`tetu imeni Al`freda Nobelya. Seriya: pedagogika i psy`xologiya. Pedagogichni nauky`, 2 (18). 30-38. (in Ukrainian).

Garmash, S.A., Gashutina, O.E. (2009). Liders`ki yakosti osoby`stosti kerivny`ka yak zaporuka uspixu. Upravlinnya innovacijny`my` proktamy` ta ob'yektamy` intelektual`noyi vlasnosti, 37–44. (in Ukrainian).

Milyayeva, V.R. (red.) (2021). Osvitnye liderstvo: vid teoriyi do prakty`ky`: monografiya. Ky`yivs`ky`j universy`tet imeni Bory`sa Grinchenka. Ky`yiv–Kry`vy`j Rig: Vy`d. R. A. Kozlov. (in Ukrainian).

Nochevchuk, M.V. (2018). Vprovadzhennya elementiv STEM-osvity` u navchannya matematy`ky` ta fizy`ky`. Chervonogranitnyans`ka ZOSh I-II stupeniv Xoroshivs`kogo rajonu. https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-elementiv-stem-osviti-u-navchannya-matematiki-ta-fiziki-47799.html (in Ukrainian).

Ognev'yuk, V.O. (2017). Lidery` dlya Novoyi ukrayins`koyi shkoly`. Neperervna osvita: akmeologichni studiyi. Pedagogichni nauky`. Psy`xologichni nauky`, 1, 4‒13. (in Ukrainian).

Py`ly`pchuk, S.S. (2021). Integraciya pry`rodny`chy`x nauk u proyektnij diyal`nosti v 10‒11 klasax. Ky`yiv. TOV «Liko-shkola». (in Ukrainian).

Sergeyeva, L. M., Kondrat`yeva, V.P., Xromej, M.Ya. (2015). Liderstvo: posibny`k. Ivano-Frankivs`k. (in Ukrainian).

Chumak, L.V. (2021). Metody`chni aspekty` rozvy`tku cy`frovoyi kompetentnosti vy`kladacha v zakladi pislyady`plomnoyi pedagogichnoyi osvity`. Innovaciyi v osviti: perspekty`vy` rozvy`tku: materialy` I Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (m. Ternopil`, 20 travnya 2021 r.). Ternopil`: ZUNU, 334‒337. (in Ukrainian).

Shabala, Yu.A. (2022). Profesijny`j rozvy`tok uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u sy`stemi metody`chnoyi roboty` zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`: dy`sertaciya doktora filosofiyi.. Ky`yiv, Universy`tet menedzhmentu osvity`. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.