Система освітнього партнерства закладу загальної середньої освіти України в умовах війни
PDF
HTML

Ключові слова

російсько-українська війна
умови воєнного стану
; заклад загальної середньої освіти
освітнє партнерство
система

Як цитувати

Топузов, О. ., & Данко, А. . (2023). Система освітнього партнерства закладу загальної середньої освіти України в умовах війни. Український Педагогічний журнал, (3), 5–12. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-5-12

Анотація

У статті визначено, обґрунтовано й узагальнено найсуттєвіші зміни в системі освітнього партнерства вітчизняного закладу загальної середньої освіти, що спричинені повномасштабною агресією Росії проти України, виникли в умовах війни. Визначено нові умови функціонування і розвитку закладів системи повної загальної середньої освіти України (соціокультурні, соціально-демографічні, соціально-економічні, інформаційні, соціально-психологічні), виникнення яких зумовила російська агресія. Виокремлено й обґрунтовано основні тенденції функціонування вітчизняної системи закладів системи повної загальної середньої освіти в умовах російсько-української війни. Описано вплив умов воєнного стану на структурні компоненти системи освітнього партнерства вітчизняного закладу загальної середньої освіти, а саме: кількісний та якісний склад його суб’єктів, пріоритетність об’єктів, оновлення і нові критерії ранжування цілей і завдань освітнього партнерства української школи, нові пріоритетні напрями й засоби (інструменти) освітньої співпраці, очікувані результати.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-5-12
PDF
HTML

Посилання

Абуватфа, С. Лунгол, О.М., Сухарівська, Л.П. (2019) Особливості використання ментальних карт на заняттях природничо-наукових дисциплін закладів вищої медичної освіти. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки» 183, 206–209. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/450/394

Барна, Х. В. (2016). Характеристика технології складання інтелектуальних карт в освітньому просторі дошкільного навчального закладу. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки, (70 (1)), 131–134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_70%281%29__30

Васильківська, Н. (2022). Застосування інтелект-карт у початковій школі. Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги: матеріали Крайового форуму освітян, 9–11. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27131

Гавриш, Н. (2013). Відійти від подвійних стандартів. Новий підхід до планування педагогічної діяльності. Дошкільне виховання, (7), 11–17.

Гриценко, Є. М. (2023). Ментальна карта як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках мовно-літературного циклу. Імідж сучасного педагога, 5(206), 119–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-5(206)-119-125

Дубінін, С. І., Ваценко, А. В., Пілюгін, В. О., Стороженко, Л.В., Рябушко, О.Б., Улановська, Н.А. (2006) Організація навчального процесу з медичної біології в умовах кредитно-модульної системи. Клінічна та експерементальна патологія, 1, 13–15. http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5947

Кіндрат, І. (2012) Використання інтелект-карти у плануванні та організації навчального процесу. Нова педагогічна думка, 4, 153–156

Колтунович, Т., Поліщук О. (2019). Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології. Молодий вчений, 7.1, 19–26. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/5.pdf

Машкіна, В.В. (2012). Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії. Збірник наукових праць. Проблеми безперервної географічної освіти і катастроф, 16, 72–76. https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_16/16_21.pdf

Паніна, Л. (2020). Ментальна карта як засіб візуалізації навчальної інформації учнями закладів загальної середньої освіти на уроках української мови та літератури. Нова педагогічна думка, 4 (104), 60–63. http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/255/237

Пішак, В.П., Бажора, Ю.І., Булик, Р.Є. (2006) Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання в дисципліну «Медична біологія»: перші результати та подальші кроки. Медична освіта, 4, 43–46. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4751

Позднякова, Т. Є. (2018). Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках біології: науково-методичний посібник. Рівне: РОІППО.

Поліщук, Т., Іщенко, Г. (2022). Про використання техніки майндмепінг під час розв’язання вправ з математичного аналізу. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 1 (25), 106–114. DOI: 10.31499/2307-4914.1.2022.258483

Полонська, Т.К. (2022). Ментальна карта як ефективний засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках іноземної мови у 5–6 класах гімназії. Sectoral research XXI: characteristics and features, 3, 26–28. https://lib.iitta.gov.ua/730325/1/Chicago_збірник-385-1302-PB-27-29.pdf

Романовська, О. (2019). Застосування методу інтелект-карт в підготовці магістрів освітніх наук. Теорія і практика управління соціальними системами, 3, 27–37 https://core.ac.uk/download/pdf/270038875.pdf

Руденко, Н. (2020). Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики. Освітологічний дискус, 2 (29), 92–104. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690/593

Трофімчук, О. Л., Хлуп’янець, І. В. (2020). Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу, 3, 68–76.

Цуркан, М.В., Греб, М.М., Ільків, А.В.(2021). Використання засобів ІКТ у процесі навчання української мови іноземних студентів-медиків.

Інформаційні технології і засоби навчання, 83 (3), 288–300. DOI:10.33407/itlt.v83i3.3517

Abuvatfa, S. Lungol, O.M., Suxarivs`ka, L.P. (2019) Osobly`vosti vy`kory`stannya mental`ny`x kart na zanyattyaxpry`rodny`cho-naukovy`x dy`scy`plin zakladiv vy`shhoyi medy`chnoyi osvity`. Naukovi zapy`sky`. Seriya«Pedagogichni nauky`» 183, 206–209. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/450/394(in Ukrainian).

Barna, X. V. (2016). Xaraktery`sty`ka texnologiyi skladannya intelektual`ny`x kart v osvitn`omu prostori doshkil`nogonavchal`nogo zakladu. Zbirny`k naukovy`x pracz` Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Pedagogichninauky`, (70 (1)), 131–134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_70%281%29__30 (in Ukrainian).

Vasy`l`kivs`ka, N. (2022). Zastosuvannya intelekt-kart u pochatkovij shkoli. Osvita – energiya majbutn`ogo.Yakisna osvita yak faktor peremogy`: materialy` Krajovogo forumu osvityan, 9–11. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27131 (in Ukrainian).

Gavry`sh, N. (2013). Vidijty` vid podvijny`x standartiv. Novy`j pidxid do planuvannya pedagogichnoyi diyal`nosti.Doshkil`ne vy`xovannya, (7), 11–17. (in Ukrainian).

Gry`cenko, Ye. M. (2023). Mental`na karta yak zasib vizualizaciyi navchal`nogo materialu na urokax movno-literaturnogocy`klu. Imidzh suchasnogo pedagoga, 5(206), 119–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-5(206)-119-125 (in Ukrainian).

Dubinin, S. I., Vacenko, A. V., Pilyugin, V. O., Storozhenko, L.V., Ryabushko, O.B., Ulanovs`ka, N.A. (2006)Organizaciya navchal`nogo procesu z medy`chnoyi biologiyi v umovax kredy`tno-modul`noyi sy`stemy`. Klinichnata eksperemental`na patologiya, 1, 13–15. http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5947 (in Ukrainian).

Kindrat, I. (2012) Vy`kory`stannya intelekt-karty`u planuvanni ta organizaciyi navchal`nogo procesu. Novapedagogichna dumka, 4, 153–156 (in Ukrainian).

Koltunovy`ch, T., Polishhuk O. (2019). Vy`kory`stannya mental`ny`x kart yak zasobu vizualizaciyi u procesivy`kladannya social`noyi psy`xologiyi. Molody`j vcheny`j, 7.1, 19–26. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/5.pdf (in Ukrainian).

Mashkina, V.V. (2012). Vy`kory`stannya mental`ny`x kart yak innovacijny`x zasobiv vy`kladannya geografiyi.Zbirny`k naukovy`x pracz`. Problemy` bezperervnoyi geografichnoyi osvity` i katastrof, 16, 72–76. https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_16/16_21.pdf (in Ukrainian).

Panina, L. (2020). Mental`na karta yak zasib vizualizaciyi navchal`noyi informaciyi uchnyamy` zakladiv zagal`noyiseredn`oyi osvity` na urokax ukrayins`koyi movy` ta literatury`. Nova pedagogichna dumka, 4 (104), 60–63.http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/255/237 (in Ukrainian).

Pishak, V.P., Bazhora, Yu.I., Buly`k, R. Ye. (2006) Vprovadzhennya pry`ncy`piv kredy`tno-modul`noyi sy`stemy`navchannya v dy`scy`plinu «Medy`chna biologiya»: pershi rezul`taty` ta podal`shi kroky`. Medy`chna osvita,4, 43–46. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4751 (in Ukrainian).

Pozdnyakova, T. Ye. (2018). Vizualizaciya ta strukturuvannya informaciyi za dopomogoyu mental`ny`x kart naurokax biologiyi: naukovo-metody`chny`j posibny`k. Rivne: ROIPPO. (in Ukrainian).

Polishhuk, T., Ishhenko, G. (2022). Pro vy`kory`stannya texniky` majndmeping pid chas rozv’yazannya vprav zmatematy`chnogo analizu. Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya, 1 (25), 106–114. DOI: 10.31499/2307-4914.1.2022.258483 (in Ukrainian).

Polons`ka, T.K. (2022). Mental`na karta yak efekty`vny`j zasib rozvy`tku kry`ty`chnogo my`slennya uchniv na urokaxinozemnoyi movy` u 5–6 klasax gimnaziyi. Sectoral research XXI: characteristics and features, 3, 26–28. https://lib.iitta.gov.ua/730325/1/Chicago_збірник-385-1302-PB-27-29.pdf (in Ukrainian).

Romanovs`ka, O. (2019). Zastosuvannya metodu intelekt-kart v pidgotovci magistriv osvitnix nauk. Teoriya i prakty`kaupravlinnya social`ny`my` sy`stemamy`, 3, 27–37 https://core.ac.uk/download/pdf/270038875.pdf (in Ukrainian).

Rudenko, N. (2020). Osobly`vosti pidgotovky` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` do zastosuvannyamental`ny`x kart na urokax matematy`ky`. Osvitologichny`j dy`skus, 2 (29), 92–104. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690/593 (in Ukrainian).

Trofimchuk, O. L., Xlup’yanecz`, I. V. (2020). Mental`ni karty` yak specy`fichna forma organizaciyi piznaval`noyidiyal`nosti studentiv VNZ. Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo agrotexnichnogo koledzhu, 3, 68–76. (in Ukrainian).

Czurkan, M.V., Greb, M.M., Il`kiv, A.V.(2021). Vy`kory`stannya zasobiv IKT u procesi navchannya ukrayins`koyimovy` inozemny`x studentiv-medy`kiv. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya, 83 (3), 288–300. DOI:10.33407/itlt.v83i3.3517 (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.