Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій
PDF
HTML

Ключові слова

дистанційна освіта
онлайн-навчання
змішаний формат навчання
загальноосвітні заклади
заклади вищої освіти
переваги та недоліки дистанційної форми навчання
якість освіти

Як цитувати

Чикалова, М. ., & Юхно, Н. . (2023). Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій. Український Педагогічний журнал, (3), 13–22. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-13-22

Анотація

 

У статті автори акцентують увагу на специфіці ведення навчального процесу в умовах війни. Розкрито позитивні (віддалений доступ, гнучкий графік підготовки та виконання завдань, виховання самостійності та самодисципліни тощо) та негативні (насамперед: технічні проблеми, відсутність зв’язку, інтернету, брак живого спілкування, що часто переростає в ізольованість та відчуженість тощо) сторони дистанційного навчання; особлива увага зосереджена на доцільності проведення змішаного типу занять, які поєднують елементи традиційного навчання у закладах освіти (лекційні заняття, створення спільних проєктів, організація рактичних занять та самостійної роботи тощо) з використанням інформаційних технологій та онлайн-ресурсів (взаємодія з викладачем чи одногрупниками через віртуальні платформи та інструменти тощо). Проблема живого спілкування (комунікативний аспект) за роки дистанційного навчання постала доволі гостро не лише у загальноосвітніх закладах, але й у закладах вищої освіти. Адже лише дієва взаємодія між учнями/студентами та викладачами мотивує до спільного вирішення завдань та сприяє розвитку комунікативних навичок та активної позиції у здобутті знань. Проведено паралель надання освітніх онлайн-послуг учням гімназії та студентам університету. Наголошено на актуальності співпраці загальноосвітніх навчальних закладів та університетів у питаннях взаємоінтеграції в освітній простір. Виокремлено основні складові ефективної взаємодії з питань наукових досліджень, академічної мобільності, проведення культурних заходів тощо. Схарактеризовано рекомендації стосовно забезпечення якісної освіти в умовах форс-мажорних обставин, що зумовлюють онлайн-навчання. Визначено, що перспективи подальших наукових розвідок у сфері організації дистанційного навчання доцільно пов’язати з підготовкою викладацького складу до роботи у змішаному форматі та використанням інноваційних інтерактивних методів навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-13-22
PDF
HTML

Посилання

Алєксєєва, С. (June 26–28, 2022) Організація освітнього процесу в старшій профільній школі в умовах непередбачуваних глобальних впливів. Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» CSIRO Publishing House, c. Melbourne, Australia, 102–108 https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731128

Блощинський, I. Г. (2015). Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 3, 1‒20.

Війна та освіта: як рік повномасштабного вторгнення вплинув на українські школи: оприлюднено результати дослідження (17.03.2023). https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/viyna-ta-osvita-yak-rik-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-vplinuv-na-ukrayinski-shkoli-oprilyudneno-rezultati-doslidzhennya].

Деякі питання організації дистанційного навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115. https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/z0941-20#Text

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: Постанова від 20 грудня 2000. Міністерство освіти і науки України. http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html6.

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу». https://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2022/04/docs/1_3371-22.pdf

Малихін, О., Арістова, Н., Рогова, В. (2022) Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: змішане навчання. Український педагогічний журнал, 3, 68–77. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76

Пилаєва, Т.В. (2019). До розуміння поняття «дистанційна освіта». http://repository.hneu.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/12644/lpdf

Про вищу освіту: Закон України 01.07.2014 р. No1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18]

Про освіту: Закон України 05.09.2017 р. No2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19

Топузов, О., Засєкіна, Т. (2022) Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року. https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70

Bowman, L. (2010). Online Learning: A User-Friendly Approach for High School and CollegeStudents. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education.

Conrad, R.-M., Donaldson, J. Ana. (2011). Publisher: John Wiley & Sons.

Engaging the Online Learner: Activities and Resources for Creative Instruction / https://mon.gov.ua/ua/news/mon-iniciyuye-spilni-proyekti-dlya-uchniv-ta-studentiv-z-ukrayini-u-mezhah-mandatu-yunesko

Networked Readiness Index 2021. Інститут Портуланс. http://networkreadinessindex.org/

Stavredes, T. (2011). Effective Online Teaching: Foundations and Strategies for Student Success. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

Wallace, R. M. (2003). Online Learning in Higher Education: A Review of Research on Interactions among Teachers and Students. Education, Communication & Information, 3, 241‒280.

Alyeksyeyeva, S. (June 26–28, 2022) Organizaciya osvitn`ogo procesu v starshij profil`nij shkoli v umovax neperedbachuvany`x global`ny`x vply`viv. Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» CSIRO Publishing House, c. Melbourne, Australia, 102–108 https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731128 (in Ukrainian).

Bloshhy`ns`ky`j, I. G. (2015). Sutnist` ta zmist ponyattya «dy`stancijne navchannya» v zarubizhnij ta vitchy`znyanij naukovij literaturi. Visny`k Nacional`noyi akademiyi Derzhavnoyi pry`kordonnoyi sluzhby` Ukrayiny`, 3, 1‒20. (in Ukrainian).

Vijna ta osvita: yak rik povnomasshtabnogo vtorgnennya vply`nuv na ukrayins`ki shkoly`: opry`lyudneno rezul`taty` doslidzhennya (17.03.2023). https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/viyna-ta-osvita-yak-rik-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-vplinuv-na-ukrayinski-shkoli-oprilyudneno-rezultati-doslidzhennya]. (in Ukrainian).

Deyaki py`tannya organizaciyi dy`stancijnogo navchannya: Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 08.09.2020 r. # 1115. https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/z0941-20#Text (in Ukrainian).

Koncepciya rozvy`tku dy`stancijnoyi osvity` v Ukrayini: Postanova vid 20 grudnya 2000. Ministerstvo osvity` i nauky` Ukrayiny`. http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html6. (in Ukrainian).

Ly`st Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 06.03.2022 #1/3371-22 «Pro organizaciyu osvitn`ogo procesu». https://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2022/04/docs/1_3371-22.pdf (in Ukrainian).

Maly`xin, O., Aristova, N., Rogova, V. (2022) Minimizaciya osvitnix vtrat uchniv zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity` v umovax voyennogo stanu: zmishane navchannya. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 3, 68–77. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76 (in Ukrainian).

Py`layeva, T.V. (2019). Do rozuminnya ponyattya «dy`stancijna osvita». http://repository.hneu.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/12644/lpdf (in Ukrainian).

Pro vy`shhu osvitu: Zakon Ukrayiny` 01.07.2014 r. No1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18] (in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny` 05.09.2017 r. No2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (in Ukrainian).

Topuzov, O., Zasyekina, T. (2022) Zagal`na serednya osvita Ukrayiny` v umovax voyennogo stanu ta vidbudovy`: metody`chny`j poradny`k naukovciv Insty`tutu pedagogiky` NAPN Ukrayiny` do pochatku novogo navchal`nogo roku. https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70 (in Ukrainian).

Bowman, L. (2010). Online Learning: A User-Friendly Approach for High School and CollegeStudents. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education. (in English).

Conrad, R.-M., Donaldson, J. Ana. (2011). Publisher: John Wiley & Sons. (in English).

Engaging the Online Learner: Activities and Resources for Creative Instruction / https://mon.gov.ua/ua/news/mon-iniciyuye-spilni-proyekti-dlya-uchniv-ta-studentiv-z-ukrayini-u-mezhah-mandatu-yunesko (in English).

Networked Readiness Index 2021. Інститут Портуланс. http://networkreadinessindex.org/ (in English).

Stavredes, T. (2011). Effective Online Teaching: Foundations and Strategies for Student Success. San Francisco, CA: John Wiley & Sons. (in English).

Wallace, R. M. (2003). Online Learning in Higher Education: A Review of Research on Interactions among Teachers and Students. Education, Communication & Information, 3, 241‒280. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.