Правове забезпечення ефективного управління закладом загальної середньої освіти в умовах воєнного часу
PDF
HTML

Ключові слова

освітній заклад
воєнний час
правове забезпечення
управління освітнім закладом

Як цитувати

Котеньова O. ., & Максименко M. . (2023). Правове забезпечення ефективного управління закладом загальної середньої освіти в умовах воєнного часу. Український Педагогічний журнал, (3), 23–31. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-23-31

Анотація

Статтю присвячено аналізу правового забезпечення дієвого управління освітнім закладом України в умовах воєнного часу, що складається з ефективного застосування ситуаційного управління та елементів антикризового управління. Зясовано, що з 24 лютого 2022 року повномасштабна війна Російської Федерації проти України загострила проблему правого забезпечення ефективного управління освітнім закладом. Проведено аналіз сучасних досліджень з проблематики правового регулювання та забезпечення дієвого управління освітнім закладом в умовах війни (наприклад, інформаційно-аналітичних довідок Державної служби якості освіти України та доповіді про якість вищої освіти від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти). Визначено, що управління закладами освіти в умовах воєнного часу характеризується: постійним спостереженням, виявленням та локалізацією проблемних явищ, які відбуваються в освітньому середовищі навчального закладу; попередження кризових ситуацій. Зясовано, що чинні нормативно-правові акти недостатньо регламентують та забезпечують ефективне управління освітнім закладом під час воєнного часу. Здійснено аналіз існуючого правового забезпечення щодо управління освітнім закладом в умовах воєнного стану. Зроблено висновок, що в Україні наявні прогалини у правовому забезпечені управління освітнім закладом в умовах воєнного час, а саме: відсутність необхідних документів, рекомендацій, курсів для педагогів щодо дій в умовах воєнного часу; відсутність стратегії компенсації освітніх витрат здобувачів освіти на рівні держави тощо; відсутність постійного механізму одночасного функціонування різних форм здобуття освіти; відсутність рекомендацій щодо дій керівників освітнього закладу та педагогічних працівників у разі руйнування чи пошкодження освітнього закладу; відсутність рекомендацій щодо орієнтованих дій освітніх закладів, працівників закладів освіти, органів управління освітою, які опинилися у тимчасовій окупації; відсутнє розуміння можливостей використання автономії у розвитку управління освітнім закладом із наявним правовим забезпеченням.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-23-31
PDF
HTML

Посилання

Бутенко, А., Єременко, О., Земка, О. (2023). Доповідь 2023 року про якість вищої освіти від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf.

Верховна Рада України. (2017, вересень 05). Про освіту : Закон України (№ 2145-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Верховна Рада України. (2014, липень 07). Про вищу освіту : Закон України (№ 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Верховна Рада України. (1998, лютий 10). Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України (№ 103/98-ВР). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Верховна Рада України. (2020, січня 16). Про повну загальну середню освіту: Закон України (№ 463-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Гаращук, В. М. (2020). Деякі проблеми нормативно-правового регулювання управління закладом вищої освіти. http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/329/294.

Головко, О. С. (2021). Теоретико-правові аспекти демократизації управління закладами вищої освіти в європейському освітньому просторі. https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.02.

Державна служба якості освіти України. (2023). Заклади освіти в умовах воєнного стану. https://sqe.gov.ua/diyalnist/rekomendacii-zakladam-osviti/zakladi-osviti-v-umovakh-voiennogo-stan/.

Державна служба якості освіти України. (2023). Інформаційно-аналітичною довідка Державної служби якості освіти України. https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/Orginazaciya_osvitnogo_procesu_FPO-ZVO_IAD_I_kvartal_2023_SQE.pdf.

Кабінет Міністрів України. (2016, грудень 14). Концепція

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Концепція (№988-2016-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text.

Кабінет Міністрів України. (2023, липень 28). Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні : Постанова України (№ 782). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnoho-roku-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-i280723-782.

Калініна, Л. М. (2017). Управління новою українською школою. https://lib.iitta.gov.ua/706820/1/dyg-2017-01-KalininaLM_Upravlinnya_novoyu_ukr_shkoloyu.pdf.

Калініна, Л. М. (2021). Державно-громадське управління на партнерських засадах у змісті підручника для керівника освіти. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/24/23.

МОН України. (2022). Організація безпечного освітнього середовища закладу освіти в умовах воєнного стану. https://www.kmu.gov.ua/news/orhanizatsiia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha-zakladu-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-osvity-v-umovakh-voiennoho-stanu.

Онаць, О. (2020). Організаційно-правові умови державно-громадського управління закладами освіти на засадах партнерської взаємодії: законодавче забезпечення. https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-2(29)-55-66.

Поляк, О. (2022). Удосконалення компетентності стратегічного управління закладом освіти в умовах воєнного стану. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.094.

Стратегічна дорадча група «Освіта». (2014). Концепція розвитку освіти України на період 2015 - 2025 років. https://ips.ligazakon.net/document/NT1078.

Трубавіна, І. М. (2023). Актуальність законодавчого та нормативноправового врегулювання питань безпекового забезпечення освітнього середовища в умовах воєнного стану. https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/217ca891-5f3b-462c-899c-34a07a631c52/content.

Усік, А. (2019). Розвиток антикризового менеджменту керівників закладів загальної середньої освіти: теоретичний аспект. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_46.

Шкарлет, С. Ветренко, А., Рогова, В. (2022). Освіта України в умовах воєнного стану. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf.

Butenko, A., Yeremenko, O., Zemka, O. (2023). Dopovid` 2023 roku pro yakist` vy`shhoyi osvity` vid Nacional`nogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity`. Nacional`ne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity`. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/0496.pdf. (in Ukrainian).

Verxovna Rada Ukrayiny`. (2017, veresen` 05). Pro osvitu : Zakon Ukrayiny` (# 2145-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. (in Ukrainian).

Verxovna Rada Ukrayiny`. (2014, ly`pen` 07). Pro vy`shhu osvitu : Zakon Ukrayiny` (# 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (in Ukrainian).

Verxovna Rada Ukrayiny`. (1998, lyuty`j 10). Pro profesijnu (profesijno-texnichnu) osvitu : Zakon Ukrayiny` (# 103/98-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text. (in Ukrainian).

Verxovna Rada Ukrayiny`. (2020, sichnya 16). Pro povnu zagal`nu serednyu osvitu: Zakon Ukrayiny` (# 463-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. (in Ukrainian).

Garashhuk, V. M. (2020). Deyaki problemy` normaty`vno-pravovogo regulyuvannya upravlinnya zakladom vy`shhoyi osvity`. http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/329/294. (in Ukrainian).

Golovko, O. S. (2021). Teorety`ko-pravovi aspekty` demokraty`zaciyi upravlinnya zakladamy` vy`shhoyi osvity` v yevropejs`komu osvitn`omu prostori. https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.02. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba yakosti osvity` Ukrayiny`. (2023). Zaklady` osvity` v umovax voyennogo stanu. https://sqe.gov.ua/diyalnist/rekomendacii-zakladam-osviti/zakladi-osviti-v-umovakh-voiennogo-stan/. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba yakosti osvity` Ukrayiny`. (2023). Informacijno-anality`chnoyu dovidka Derzhavnoyi sluzhby` yakosti osvity` Ukrayiny`. https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/Orginazaciya_osvitnogo_procesu_FPO-ZVO_IAD_I_kvartal_2023_SQE.pdf. (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny`. (2016, gruden` 14). Koncepciya realizaciyi derzhavnoyi polity`ky` u sferi reformuvannya zagal`noyi seredn`oyi osvity` «Nova ukrayins`ka shkola» na period do 2029 roku : Koncepciya (#988-2016-r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text. (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny`. (2023, ly`pen` 28). Pro pochatok navchal`nogo roku pid chas voyennogo stanu v Ukrayini : Postanova Ukrayiny` (# 782). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnoho-roku-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-i280723-782. (in Ukrainian).

Kalinina, L. M. (2017). Upravlinnya novoyu ukrayins`koyu shkoloyu. https://lib.iitta.gov.ua/706820/1/dyg-2017-01-KalininaLM_Upravlinnya_novoyu_ukr_shkoloyu.pdf. (in Ukrainian).

Kalinina, L. M. (2021). Derzhavno-gromads`ke upravlinnya na partners`ky`x zasadax u zmisti pidruchny`ka dlya kerivny`ka osvity`. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/24/23. (in Ukrainian).

MON Ukrayiny`. (2022). Organizaciya bezpechnogo osvitn`ogo seredovy`shha zakladu osvity` v umovax voyennogo stanu. https://www.kmu.gov.ua/news/orhanizatsiia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha-zakladu-profesiinoi-profesiino-tekhnichnoi-osvity-v-umovakh-voiennoho-stanu. (in Ukrainian).

Onacz`, O. (2020). Organizacijno-pravovi umovy` derzhavno-gromads`kogo upravlinnya zakladamy` osvity` na zasadax partners`koyi vzayemodiyi: zakonodavche zabezpechennya. https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-2(29)-55-66. (in Ukrainian).

Polyak, O. (2022). Udoskonalennya kompetentnosti strategichnogo upravlinnya zakladom osvity` v umovax voyennogo stanu. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.094. (in Ukrainian).

Strategichna doradcha grupa «Osvita». (2014). Koncepciya rozvy`tku osvity` Ukrayiny` na period 2015 - 2025 rokiv. https://ips.ligazakon.net/document/NT1078. (in Ukrainian).

Trubavina, I. M. (2023). Aktual`nist` zakonodavchogo ta normaty`vnopravovogo vregulyuvannya py`tan` bezpekovogo zabezpechennya osvitn`ogo seredovy`shha v umovax voyennogo stanu. https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/217ca891-5f3b-462c-899c-34a07a631c52/content. (in Ukrainian).

Usik, A. (2019). Rozvy`tok anty`kry`zovogo menedzhmentu kerivny`kiv zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`: teorety`chny`j aspekt. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_46. (in Ukrainian).

Shkarlet, S. Vetrenko, A., Rogova, V. (2022). Osvita Ukrayiny` v umovax voyennogo stanu. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.