Концепція базової фізичної освіти: основні положення та умови реалізації
PDF
HTML

Ключові слова

здобувачі базової середньої освіти
здобувачі базової середньої освітиприроднича освітня галузь
концепція
базова фізична освіта

Як цитувати

Головко, М. . (2023). Концепція базової фізичної освіти: основні положення та умови реалізації. Український Педагогічний журнал, (3), 54–62. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-54-62

Анотація

У статті висвітлюються основні положення Концепції базової фізичної освіти, розробленої науковими співробітниками відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Наголошується, що Концепція є важливим складником процесу імплементації Державного стандарту базової середньої освіти третього покоління в освітню практику та розвиває ідею переходу від стандарту змісту до стандарту обов’язкових результатів навчання. Її запровадження сприятиме утвердженню компетентнісної парадигми формування та реалізації змісту фізичного складника природничої освітньої галузі, пріоритетом якої є розвиток у здобувачів базової освіти здатності використовувати набуті знання на практиці. Відтак освітній процес із фізики орієнтується не на розширення та поглиблення змісту навчання, а, насамперед, на вдосконалення в учнів умінь і навичок досліджувати явища природи, аналізувати та інтерпретувати результати як основу формування дослідницької компетентності та ключової компетентності в галузі природничих наук.
Обґрунтовуються теоретичні підходи, покладені в основу Концепції, їх відповідність сучасному стану психолого-педагогічної науки, дидактики та методики навчання фізики, світовим тенденціях розвитку освітньої практики. Акцентується увага на механізмах, що забезпечують можливість реалізації у шкільній практиці варіативних моделей базового курсу фізики залежно від особистісних уподобань здобувачів, умов конкретного закладу освіти та методичної майстерності педагогів.
Аналізуються шляхи та визначаються умови реалізації Концепції як системи положень, що визначають освітню стратегію реалізації фізичного складника природничої освітньої галузі, спрямовану на формування та розвиток у здобувачів базової освіти умінь досліджувати навколишній світ та гармонійно й відповідально взаємодіяти з природою та суспільством.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-54-62
PDF
HTML

Посилання

Вступ.Освіта.UA. (2023). https://vstup.osvita.ua/.

Головко, М. В. (2020). Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. – 30-і роки XX ст.): монографія. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/stan_ta_roz_2020.pdf.

Головко, М.В. (2022).Особливості формування та реалізації базового курсу фізики. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 28, 26–35.

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886.

Засєкіна, Т. М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Монографія_Засєкіна.pdf.

Концепція базової фізичної освіти. (2022). Сіпій, В. В., Головко, М. В., Засєкін, Д. О., Крячко, І. П., Ляшенко, О. І., Мацюк, В. М., Мельник, Ю. С., & Непорожня, Л. В. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/The-concept-of-basic-physical-education-2022.pdf.

Локшина, О. І. (2009). Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX — початок XXI ст.): монографія. Київ: Богданова А.М. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435.

Ляшенко, О. І. (2020). Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр., 24, 109–119. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_24_13.

Ляшенко, О.І. (2021). Проблема інтегративного підходу в навчанні фізики. Анотовані результати науководослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, (с. 131).

Мельник, Ю. (2023). Діагностика особливостей реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти. Український педагогічний журнал, (2), 84–93.

Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. (2022). Наказ МОН України № 235 від 19 лютого 2021 р. https://bit.ly/3Ibwi5S.

Топузов, О., Головко, М., & Локшина, О. (2023). Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації. Український педагогічний журнал, (1), 5–13.

Топузов, О.М. (Ред.). (2021). Стан та шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні. Аналітико-методичні матеріали. Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-605-6-116.

García-González, J., Palencia, S., & Sánchez, I. (2021). Characterization of Environmental Education in Spanish Geography Textbooks. Sustainability, 13(3), 1159. https://doi.org/10.3390/su13031159.

Maier, V., & Budke, A. (2017). Internationalization of teacher education: A case study of dutch and german geography students' understanding of spatial planning. European Journal of Geography, 8, 43-61. https://www.researchgate.net/publication/323540662_Internationalization_of_teacher_education_A_case_study_of_dutch_and_german_geography_students'_understanding_of_spatial_planning.

Morote, A. F., & Olcina, J. (2020). El estudio del cambio climático en la Educación Primaria: una exploración a partir de los manuales escolares de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana. Cuadernos Geográficos, 59(3), 158-177. http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i3.11792.

Vstup.Osvita.UA. (2023). https://vstup.osvita.ua/. (in Ukrainian).

Holovko, M. V. (2020). Stanovlennia ta rozvytok teorii i metodyky navchannia fizyky v Ukraini (40-i roky XVII st. – 30-i roky XX st.): monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/stan_ta_roz_2020.pdf. (in Ukrainian).

Holovko, M.V. (2022).Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii bazovoho kursu fizyky. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. prats, 28, 26–35.

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. (2020). Zatverdzhenyi Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. № 898. http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886. (in Ukrainian).

Zasiekina, T. M. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Monohrafiia_Zasiekina.pdf. (in Ukrainian).

Kontseptsiia bazovoi fizychnoi osvity. (2022). Sipii, V. V., Holovko, M. V., Zasiekin, D. O., Kriachko, I. P., Liashenko, O. I., Matsiuk, V. M., Melnyk, Yu. S., & Neporozhnia, L. V. Kyiv: Pedahohichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/The-concept-of-basic-physical-education-2022.pdf. Sipii, V. V., Holovko, M. V., Zasiekin, D. O., Kriachko, I. P., Liashenko, O. I., Matsiuk, V. M., Melnyk, Yu. S., & Neporozhnia, L. V. (2022). Kontseptsiia bazovoi fizychnoi osvity.Kyiv: Pedahohichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/The-concept-of-basic-physical-education-2022.pdf. (in Ukrainian).

Lokshyna, O. I. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna XX — pochatok XXI st.): monohrafiia. Kyiv: Bohdanova A.M. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5435. (in Ukrainian).

Liashenko, O. I. (2020). Osnovni pidkhody do proiektuvannia zmistu bazovoi serednoi osvity. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. pr., 24, 109–119. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_24_13. (in Ukrainian).

Liashenko, O.I. (2021). Problema intehratyvnoho pidkhodu v navchanni fizyky. Anotovani rezultaty naukovodoslidnoi roboty Instytutu pedahohiky za 2021 rik. Kyiv: Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy, Pedahohichna dumka, (s. 131). (in Ukrainian).

Melnyk, Yu. (2023). Diahnostyka osoblyvostei realizatsii prykladnoi spriamovanosti shkilnoi pryrodnychoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (2), 84–93. (in Ukrainian).

Typova osvitnia prohrama dlia 5–9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity. (2022). Nakaz MON Ukrainy № 235 vid 19 liutoho 2021 r. https://bit.ly/3Ibwi5S. (in Ukrainian).

Topuzov, O., Holovko, M., & Lokshyna, O. (2023). Osvitni vtraty v period voiennoho stanu: problemy diahnostyky ta kompensatsii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (1), 5–13. (in Ukrainian).

Topuzov, O.M. (Red.). (2021). Stan ta shliakhy pidvyshchennia yakosti shkilnoi pryrodnycho-matematychnoi osvity v Ukraini. Analityko-metodychni materialy. Pedahohichna dumka. https://doi.org/10.32405/978-966-644-605-6-116. (in Ukrainian).

García-González, J., Palencia, S., & Sánchez, I. (2021). Characterization of Environmental Education in Spanish Geography Textbooks. Sustainability, 13(3), 1159. https://doi.org/10.3390/su13031159. (in English).

Maier, V., & Budke, A. (2017). Internationalization of teacher education: A case study of dutch and german geography students' understanding of spatial planning. European Journal of Geography, 8, 43-61. https://www.researchgate.net/publication/323540662_Internationalization_of_teacher_education_A_case_study_of_dutch_and_german_geography_students'_understanding_of_spatial_planning. (in English).

Morote, A. F., & Olcina, J. (2020). El estudio del cambio climático en la Educación Primaria: una exploración a partir de los manuales escolares de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana. Cuadernos Geográficos, 59(3), 158-177. http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i3.11792. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.