Вивчення уявлень учителів про власну медіа-інформаційну грамотність
PDF
HTML

Ключові слова

медіа-інформаційна грамотність
учителі
самооцінювання

Як цитувати

Гривко, А. . (2023). Вивчення уявлень учителів про власну медіа-інформаційну грамотність. Український Педагогічний журнал, (3), 79–92. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-79-92

Анотація

У статті актуалізовано проблему медійно-інформаційної грамотності (МІГ) учителів. Теоретично обґрунтовано необхідність оцінювання МІГ учителів у рамках внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти та пошуку (розроблення) відповідного інструменту. Розглянуто різні наукові підходи до визначення дефініційної рамки
та структурної концепції МІГ.
Запропоновано результати апробації двовимірного опитувальника (особистісний і професійний вимір) для самооцінювання МІГ вчителів для подальшого розроблення рекомендацій щодо можливого вдосконалення і використання його в системі внутрішнього контролю закладів загальної середньої освіти.
На прикладі апробаційно-розвідувального дослідження, у якому взяли участь 349 учителів закладів загальної середньої освіти, з’ясовано придатність використовуваного опитувальника для самооцінювання МІГ учителів у межах внутрішньошкільного оцінювання якості освіти. Показано можливості аналізу та інтерпритації результатів опитування. Застосування двовимірної анкети дало можливість порівняти оцінку педагогів власної особистісної та педагогічної МІГ; за результатами кластерного та факторного аналізу визначити значущі групи компонентів МІГ учителів (відповідно до уявлень реципієнтів), побудувати актуальну для досліджуваної вибірки модель МІГ (що дало змогу визначити в її структурі знання та навички, які потребують найбільшої уваги/розвитку). Показано можливість зіставлення результатів самооцінювання МІГ учителів, згрупованих за різними ознаками, наприклад, за приналежністю до закладів освіти за типом населеного пункту, за спеціалізацією – належністю до певної освітньої галузі.
У процесі дослідження з’ясовано загальні тенденції розвитку МІГ учителів, зокрема потреби педагогів щодо вдосконалення певних навичок у її структурі. Подальші дослідження можуть  бути спрямовані на визначення та методичне обґрунтування заходів для їх задоволення.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-79-92
PDF
HTML

Посилання

Жук, Ю. О., & Гривко, А. В. (2023). Вивчення особистісних уявлень учнів 8 – 9 класів про можливість використання смартфонів для формування та розвитку наскрізних умінь. Інформаційні технології і засоби навчання, 94(2), 1–18. https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5100

КМУ. Постанова №898 від 30.09.2020. Державний стандарт базової середньої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (2016). Київ, 16 с.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Наказ МОН України №1480 від 30 листопаа 2020 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладів загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України №2736 від 23.12.2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv

Celot, Р. (2015). Assessing media literacy levels and the European Commission Pilot initiative. EAVI Brussels.

Fraillon, J. et al. (2020). Preparing for Life in a Digital World: IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38781-5

Grizzle, A., & Wilson, C. (2011). Media and information literacy curriculum for teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action A White Paper on the Digital and Media Literacy Recommendations of the Knight Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy. The Aspen Institute Communications and Society Program, Washington, D.C.: The Aspen Institute.

Hobbs, R. (2017). Measuring the digital and media literacy competencies of children and teens. In Fran C. Blumberg and Patricia J. Brooks (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts (pp. 253 – 274). London: Academic Press

McDougall, J., Zezulkova, M., van Driel, B., Sternadel, D. (2018). Teaching media literacy in Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education, NESET II report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/613204.

Miège, B. (2017). Sur quelques apports récents de la recherche à la connaissance de l'information [On some recent research contributions to information knowledge]. Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 18(1), 51–59. https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2017/varia/04-surquelques-apports-recents-de-la-recherche-a-la-connaissance-delinformation/

Peciuliauskiene, P., Tamoliune, G., & Trepule, E. (2022). Exploring the roles of information search and information evaluation literacy and pre-service teachers' ICT self-efficacy in teaching. International journal of educational technology in higher education, 19(1), 33. https://doi.org/10.1186/s41239-022-00339-5

Pereira, S., & Moura, P. (2022). Assessing Media Literacy Competences: Reflections and Recommendations from a Quantitative Study. Journal of Media Literacy Education Pre-Prints. Retrieved from https://digitalcommons.uri.edu/jmle-preprints/30

Porat, E., Blau, I., Barak, A. (2018) Measuring digital literacies: Junior high-school students' perceived competencies versus actual performance, Computers & Education, 126. 23–36. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.030

Schilder, E., & Redmond, T. (2019). Measuring Media Literacy Inquiry in Higher Education: Innovation in Assessment. Journal of Media Literacy Education, 11(2), 95-121. https://doi.org/10.23860/JMLE-2019-11-2-6;

Schilder, E., Lockee, B. & Saxon., D. (2016). The Challenges of Assessing Media Literacy Education. Journal of Media Literacy Education, 8(1), 32 – 48

Simons, M., Meeus, W. & T’Sas, J. (2017). Measuring Media Literacy for Media Education: Development of a Questionnaire for Teachers' Competencies. Journal of Media Literacy Education, 9(1), 99 – 115

Zhuk, Yu. O., & Gry`vko, A. V. (2023). Vy`vchennya osoby`stisny`x uyavlen` uchniv 8 – 9 klasiv pro mozhly`vist` vy`kory`stannya smartfoniv dlya formuvannya ta rozvy`tku naskrizny`x umin`. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya, 94(2), 1–18. https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5100 (in Ukrainian).

KMU. Postanova #898 vid 30.09.2020. Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (in Ukrainian).

Koncepciya vprovadzhennya mediaosvity` v Ukrayini (2016). Ky`yiv, 16 s. (in Ukrainian).

Metody`chni rekomendaciyi z py`tan` formuvannya vnutrishn`oyi sy`stemy` zabezpechennya yakosti osvity` u zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Nakaz MON Ukrayiny` #1480 vid 30 ly`stopaa 2020 roku. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-pitan-formuvannya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti (in Ukrainian).

Profesijny`j standart za profesiyamy` «Vchy`tel` pochatkovy`x klasiv zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`», «Vchy`tel` zakladu zagal`noyi seredn`oyi osvity`», «Vchy`tel` z pochatkovoyi osvity` (z dy`plomom molodshogo specialista)»: Nakaz Ministerstva rozvy`tku, ekonomiky`, torgivli ta sil`s`kogo gospodarstva Ukrayiny` #2736 vid 23.12.2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv (in Ukrainian).

Celot, Р. (2015). Assessing media literacy levels and the European Commission Pilot initiative. EAVI Brussels. (in English).

Fraillon, J. et al. (2020). Preparing for Life in a Digital World: IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38781-5 (in English).

Grizzle, A., & Wilson, C. (2011). Media and information literacy curriculum for teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (in English).

Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action A White Paper on the Digital and Media Literacy Recommendations of the Knight Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy. The Aspen Institute Communications and Society Program, Washington, D.C.: The Aspen Institute. (in English).

Hobbs, R. (2017). Measuring the digital and media literacy competencies of children and teens. In Fran C. Blumberg and Patricia J. Brooks (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts (pp. 253 – 274). London: Academic Press. (in English).

McDougall, J., Zezulkova, M., van Driel, B., Sternadel, D. (2018). ‘Teaching media literacy in Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education’, NESET II report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2766/613204 (in English).

Miège, B. (2017). Sur quelques apports récents de la recherche à la connaissance de l'information [On some recent research contributions to information knowledge]. Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 18(1), 51–59. https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2017/varia/04-surquelques-apports-recents-de-la-recherche-a-la-connaissance-delinformation/ (in English).

Peciuliauskiene, P., Tamoliune, G., & Trepule, E. (2022). Exploring the roles of information search and information evaluation literacy and pre-service teachers' ICT self-efficacy in teaching. International journal of educational technology in higher education, 19(1), 33. https://doi.org/10.1186/s41239-022-00339-5 (in English).

Pereira, S., & Moura, P. (2022). Assessing Media Literacy Competences: Reflections and Recommendations from a Quantitative Study. Journal of Media Literacy Education Pre-Prints. Retrieved from https://digitalcommons.uri.edu/jmle-preprints/30 (in English).

Porat, E., Blau, I., Barak, A. (2018) Measuring digital literacies: Junior high-school students' perceived competencies versus actual performance. Computers & Education, 126. 23–36. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.030 (in English).

Schilder, E., & Redmond, T. (2019). Measuring Media Literacy Inquiry in Higher Education: Innovation in Assessment. Journal of Media Literacy Education, 11(2), 95-121. https://doi.org/10.23860/JMLE-2019-11-2-6. (in English).

Schilder, E., Lockee, B. & Saxon., D. (2016). The Challenges of Assessing Media Literacy Education. Journal of Media Literacy Education 8(1), 32 – 48. (in English).

Simons, M., Meeus, W. & T’Sas, J. (2017). Measuring Media Literacy for Media Education: Development of a Questionnaire for Teachers' Competencies. Journal of Media Literacy Education, 9(1), 99 – 115. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.