Розвиток професійної майстерності спеціалістів медсестринства через організацію післядипломного освітнього процесу
PDF
HTML

Ключові слова

післядипломна освіта
спеціалісти медсестринства
заклади фахової передвищої і вищої освіти
безперервна професійна підготовка
організація освітнього процесу
розвиток професійної майстерності

Як цитувати

Шарлович, З. . (2023). Розвиток професійної майстерності спеціалістів медсестринства через організацію післядипломного освітнього процесу. Український Педагогічний журнал, (3), 93–100. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-93-100

Анотація

Організація освітнього процесу післядипломної підготовки спеціалістів медсестринства здійснюється на підставі законодавчих актів, нормативних документів і спрямована на виконання навчальних планів і навчальних програм відповідно до циклів спеціалізації і удосконалення. Для досягнення навчальних цілей, необхідним є використання сучасних організаційних підходів, новітніх освітніх і цифрових технологій, що забезпечить потреби слухачів в оновленні, отриманні нових знань; формуванні практичних умінь, оволодінні навичками, формуванні загальних і професійних компетенцій, які б відповідали міжнародним медсестринським стандартам і протоколам. Тісна співпраця закладів післядипломної медичної освіти і закладів практичної хорони здоров’я забезпечує можливість досягнення потреби суміжних галузей у безперервному навчанні спеціалістів медсестринства та розвитку їх професійної майстерності.
Зазначено, що для досягнення мети щодо розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства необхідно опиратися на законодавчу і нормативну базу, яка регулює діяльність у сфері післядипломної освіти. Водночас у закладах медичної освіти та їх структурних підрозділах, які надають післядипломні послуги, необхідно вивчати попит закладів практичної охорони здоров’я; швидко реагувати, постійно оновлювати і доповнювати навчальні плани і навчальні програми, відповідно до вимог часу та інтенсивних змін і розвитку медицини; удосконалювати практичну складову на доклінічному етапі з розгортанням сучасних, добре обладнаних доклінічних симуляційних кабінетів і центрів; залучати до викладання фахівців, які мають досвід практичної роботи на медсестринських посадах в закладах практичної охорони здоров’я.
Ефективна організації післядипломного навчання спеціалістів медсестринства, створення інноваційного освітнього простору, спрямування на пошук продуктивних форм, методів і засобів організації безперервної професійної освіти, сприятиме розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-93-100
PDF
HTML

Посилання

Всеосвіта. (2019). 12 травня – Міжнародний День медсестри. https://vseosvita.ua/library/embed/01008caz-cbc8.doc.html

Головчак, М. І., Дуб, Н. Є. (2022). Дуальна освіта у підготовці медичних сестер: Міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні. Демократичне врядування, 2 (30), 86-97. https://doi.org/10.23939/dg2022.02.086 https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29801/verstkazdoi-88-99.pdf

Гордійчук, С. (2016). Створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості медичної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2, 121-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2016_1-2_25

Закон України (1993). Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19) Документ 2801-XII, підстава - 3191-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0#w1_1

Закон України (2017). Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w1_1

Закон України (2019). Про фахову передвищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB#w1_1

Закон України Про вищу освіту (2014). (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Закусилова, Т. О. (2016). Педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки. Молодий вчений, 7, 407-410. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_98

Кримінальний кодекс України. (2001). Стаття 140. Неналежне виконання виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-140.htm

Наказ (2007) МОЗ України від 23.11.2007 № 742 Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-07#Text

Наказ (2022) МОЗ України від 04.08.2022 № 1415 Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-22#Text

Наказ (2022) МОЗ України від 10.11.2022 № 2016 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства». https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-10112022--2016-pro-podalshe-udoskonalennja-sistemi-pisljadiplomnoi-osviti-ta-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-fahivciv-z-fahovoju-peredvischoju-pochatkovim-rivnem-korotkij-cikl-ta-pershim-bakalavrskim-rivnem-vischoi-medichnoi

Постанова Кабінету Міністрів України (2021) від 14 липня 2021 р. № 725 Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#n27

Розпорядження (2021) МОЗ України Кабінет Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80/conv#Text

Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року (2022). Ппроєкт 23 лютого 2022 року. Фіналізований та погоджений членами Міжсекторальної робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F/UKR%20Health%20Strategy%20Feb%2024.2022.pdf

Шарлович, З. П. (2023b). Самоосвіта як важлива складова безперервного особистісного і професійного розвитку фахівця. Teoria i metodyka doskonalenia zawodowego kadrу akademickiej jako elementu kształcenia ustawicznego w systemie szkolnictwa wyższego, nauki i praktyki pedagogicznej. Tom 1: Zbiór prac naukowych / Redakcja naukowa Zoia Sharlovych. – Łomża, Wydawnictwo: MANS w Łomży, 207-213. ISBN 978-83-967643-2-4 https://doi.org/10.58246/KVGQ4966

Шарлович, З. П. (2023а). Вебінар як інтерактивна форма післядипломної освіти і самоосвіти для розвитку професійної майстерості фахівця . Rozwój zawodowy i integracja uczestników procesu edukacyjnego z europejską przestrzenią edukacyjną: materiały z Międzynarodowego webinarium naukowo – praktycznego, Łomża-Cherson, 18.04.2023r. Redakcja naukowa Andrzej Borusiewicz, Zoia Sharlovych. – Wydawnictwo: MANS w Łomży, 127-133. https://mans.edu.pl/fcp/iOEUfFzs9BjEkLTg1Y1BSe0N_YAVTHwIIOgIaTAIABCRvRQMEOjBBaHICPXNtSBk6PjIyBV4RBDYnD1cYTk8cOjYCEg/2/public/wydawnictwa/zbior_prac_naukowych_18042023-1.pdf

Abu-Qamar⁎, Ma'en Zaid; Vafeas, Caroline; Ewens, Beverley; Ghosh, Manonita; Sundin, Deborah. (2020). Postgraduate nurse education and the implications for nurse and patient outcomes: A systematic review. Nurse Education Today Vol. 92, September 2020, 104489. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104489 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026069171931384X?via%3Dihub

https://www.researchgate.net/publication/344729283_Nurse_Cultural_Competence-cultural_adaptation_and_validation_of_the_Polish_version_of_the_Nurse_Cultural_Competence_Scale_and_preliminary_research_results#fullTextFileContent

Machul, M., Dobrowolska, B. (2023). Spiritual care competence and caring abilities among Polish nurses: a correlation descriptive study. Palliative Medicine in Praktik. 10.5603/PMPI.a2023.0022 Published online: 2023-06-29. https://www.researchgate.net/publication/372561996_Spiritual_care_competence_and_caring_abilities_among_Polish_nurses_a_correlation_descriptive_study#fullTextFileContent [accessed Aug 18 2023].

Sharlovych, Zoia; Vilchynska, Liudmyla; Danylyuk, Serhiy; Huba, Bohdan, and Zadilska, Halyna. (2023) Digital Technologies as a Means of Improving the Efficiency of Higher Education. International Journal of Information and Education Technology, vol. 13, №. 8, pp. 1214-1221. doi: 10.18178/ijiet.2023.13.8.1923. http://www.ijiet.org/show-191-2528-1.html

Viljoen, M., Coetzee, I., Heyns, T. (2017). Critical Care Nurses’ R Easons For Poor Attendance. A Continuous Professional Development Programajcc American Journal Of Critical Care. American Association of Critical-Care Nurses. January 2017, Volume 26, №. 1 ©2017 https://doi.org/10.4037/ajcc2017412 https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/59701/Viljoen_Critical_2017.pdf?sequence=4

Zarzycka, D., Chrzan-Rodak, A., Bąk, J., Niedorys-Karczmarczyk, B., Ślusarska, B. (2020). Nurse Cultural Competence-cultural adaptation andvalidation of the Polish version of the Nurse Cultural Competence Scale and preliminaryresearch results. PLoS ONE 15(10): e0240884. [accessed Aug 18 2023] .https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240884

Vseosvita. (2019). 12 travnya – Mizhnarodny`j Den` medsestry`. https://vseosvita.ua/library/embed/01008caz-cbc8.doc.html (in Ukrainian).

Golovchak, M. I., Dub, N. Ye. (2022). Dual`na osvita u pidgotovci medy`chny`x sester: Mizhnarodna prakty`ka i perspekty`vy` realizaciyi v Ukrayini. Demokraty`chne vryaduvannya, 2 (30), 86-97. https://doi.org/10.23939/dg2022.02.086 https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29801/verstkazdoi-88-99.pdf (in Ukrainian).

Gordijchuk, S. (2016). Stvorennya standartiv novogo pokolinnya u zabezpechenni yakosti medy`chnoyi osvity`. Neperervna profesijna osvita: teoriya i prakty`ka, 1-2, 121-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2016_1-2_25 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` (1993). Osnovy` zakonodavstva Ukrayiny` pro oxoronu zdorov'ya (Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR), 1993, # 4, st.19) Dokument 2801-XII, pidstava - 3191-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0#w1_1 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` (2017). Pro osvitu (Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), 2017, # 38-39, st.380) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w1_1 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` (2019). Pro faxovu peredvy`shhu osvitu (Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), 2019, # 30, st.119) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB#w1_1 (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` Pro vy`shhu osvitu (2014). (Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), 2014, # 37-38, st.2004) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (in Ukrainian).

Zakusy`lova, T. O. (2016). Pedagogichni umovy` formuvannya osnov profesionalizmu majbutnix medy`chny`x sester u procesi faxovoyi pidgotovky`. Molody`j vcheny`j, 7, 407-410. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_98 (in Ukrainian).

Kry`minal`ny`j kodeks Ukrayiny`. (2001). Stattya 140. Nenalezhne vy`konannya vy`konannya profesijny`x obov'yazkiv medy`chny`m abo farmacevty`chny`m pracivny`kom. https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-140.htm (in Ukrainian).

Nakaz (2007) MOZ Ukrayiny` vid 23.11.2007 # 742 Pro atestaciyu molodshy`x specialistiv z medy`chnoyu osvitoyu. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-07#Text (in Ukrainian).

Nakaz (2022) MOZ Ukrayiny` vid 04.08.2022 # 1415 Pro osobly`vosti atestaciyi pracivny`kiv sfery` oxorony` zdorov'ya ta prodovzhennya terminu diyi serty`fikativ specialista, posvidchen` pro kvalifikacijnu kategoriyu v period diyi voyennogo stanu. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-22#Text (in Ukrainian).

Nakaz (2022) MOZ Ukrayiny` vid 10.11.2022 # 2016 «Pro podal`she udoskonalennya sy`stemy` pislyady`plomnoyi osvity` ta bezperervnogo profesijnogo rozvy`tku faxivciv z faxovoyu peredvy`shhoyu, pochatkovy`m rivnem (korotky`j cy`kl) ta pershy`m (bakalavrs`ky`m) rivnem vy`shhoyi medy`chnoyi i farmacevty`chnoyi osvity` ta magistriv z medsestry`nstva». https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-10112022--2016-pro-podalshe-udoskonalennja-sistemi-pisljadiplomnoi-osviti-ta-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-fahivciv-z-fahovoju-peredvischoju-pochatkovim-rivnem-korotkij-cikl-ta-pershim-bakalavrskim-rivnem-vischoi-medichnoi (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` (2021) vid 14 ly`pnya 2021 r. # 725 Pro zatverdzhennya Polozhennya pro sy`stemu bezperervnogo profesijnogo rozvy`tku medy`chny`x ta farmacevty`chny`x pracivny`kiv. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#n27 (in Ukrainian).

Rozporyadzhennya (2021) MOZ Ukrayiny` Kabinet Ministriv Ukrayiny` vid 14 kvitnya 2021 r. # 366-r Pro sxvalennya Nacional`noyi strategiyi iz stvorennya bezbar'yernogo prostoru v Ukrayini na period do 2030 roku. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80/conv#Text (in Ukrainian).

Strategiya rozvy`tku sy`stemy` oxorony` zdorov'ya do 2030 roku (2022). Pproyekt 23 lyutogo 2022 roku. Finalizovany`j ta pogodzheny`j chlenamy` Mizhsektoral`noyi robochoyi grupy` z py`tan` rozrobky` Strategiyi rozvy`tku sy`stemy` oxorony` zdorov'ya do 2030 roku. https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F/UKR%20Health%20Strategy%20Feb%2024.2022.pdf (in Ukrainian).

Sharlovy`ch, Z. P. (2023b). Samoosvita yak vazhly`va skladova bezperervnogo osoby`stisnogo i profesijnogo rozvy`tku faxivcya. Teoria i metodyka doskonalenia zawodowego kadru akademickiej jako elementu kształcenia ustawicznego w systemie szkolnictwa wyższego, nauki i praktyki pedagogicznej. Tom 1: Zbiór prac naukowych / Redakcja naukowa Zoia Sharlovych. – Łomża, Wydawnictwo: MANS w Łomży, 207-213. ISBN 978-83-967643-2-4 https://doi.org/10.58246/KVGQ4966 (in Ukrainian).

Sharlovy`ch, Z. P. (2023a). Vebinar yak interakty`vna forma pislyady`plomnoyi osvity` i samoosvity` dlya rozvy`tku profesijnoyi majsterosti faxivcya . Rozwój zawodowy i integracja uczestników procesu edukacyjnego z europejską przestrzenią edukacyjną: materiały z Międzynarodowego webinarium naukowo – praktycznego, Łomża-Cherson, 18.04.2023r. Redakcja naukowa Andrzej Borusiewicz, Zoia Sharlovych. – Wydawnictwo: MANS w Łomży, 127-133. https://mans.edu.pl/fcp/iOEUfFzs9BjEkLTg1Y1BSe0N_YAVTHwIIOgIaTAIABCRvRQMEOjBBaHICPXNtSBk6PjIyBV4RBDYnD1cYTk8cOjYCEg/2/public/wydawnictwa/zbior_prac_naukowych_18042023-1.pdf (in Ukrainian).

Abu-Qamar⁎, Ma'en Zaid; Vafeas, Caroline; Ewens, Beverley; Ghosh, Manonita; Sundin, Deborah. (2020). Postgraduate nurse education and the implications for nurse and patient outcomes: A systematic review. Nurse Education Today Vol. 92, September 2020, 104489. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104489 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026069171931384X?via%3Dihub

https://www.researchgate.net/publication/344729283_Nurse_Cultural_Competence-cultural_adaptation_and_validation_of_the_Polish_version_of_the_Nurse_Cultural_Competence_Scale_and_preliminary_research_results#fullTextFileContent (in English).

Machul, M., Dobrowolska, B. (2023). Spiritual care competence and caring abilities among Polish nurses: a correlation descriptive study. Palliative Medicine in Praktik. 10.5603/PMPI.a2023.0022 Published online: 2023-06-29. https://www.researchgate.net/publication/372561996_Spiritual_care_competence_and_caring_abilities_among_Polish_nurses_a_correlation_descriptive_study#fullTextFileContent [accessed Aug 18 2023]. (in English).

Sharlovych, Zoia; Vilchynska, Liudmyla; Danylyuk, Serhiy; Huba, Bohdan, and Zadilska, Halyna. (2023) Digital Technologies as a Means of Improving the Efficiency of Higher Education. International Journal of Information and Education Technology, vol. 13, №. 8, pp. 1214-1221. doi: 10.18178/ijiet.2023.13.8.1923. http://www.ijiet.org/show-191-2528-1.html (in English).

Viljoen, M., Coetzee, I., Heyns, T. (2017). Critical Care Nurses’ R Easons For Poor Attendance. A Continuous Professional Development Programajcc American Journal Of Critical Care. American Association of Critical-Care Nurses. January 2017, Volume 26, №. 1 ©2017 https://doi.org/10.4037/ajcc2017412 https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/59701/Viljoen_Critical_2017.pdf?sequence=4 (in English).

Zarzycka, D., Chrzan-Rodak, A., Bąk, J., Niedorys-Karczmarczyk, B., Ślusarska, B. (2020). Nurse Cultural Competence-cultural adaptation andvalidation of the Polish version of the Nurse Cultural Competence Scale and preliminaryresearch results. PLoS ONE 15(10): e0240884. [accessed Aug 18 2023] .https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240884 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.