Духовність і тілесність людини в контексті системи цінностей майбутніх медиків
PDF
HTML

Переглядів анотації: 92

Ключові слова

духовність
тілесність
здоров’я
цінності
майбутні медики
інтегральне мислення
теорія сталого розвитку

Як цитувати

Христенко, О. . (2023). Духовність і тілесність людини в контексті системи цінностей майбутніх медиків. Український Педагогічний журнал, (3), 114–122. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-114-122

Анотація

У статті проаналізовано поняття тілесності і духовності людини в теологічному та сучасному науковому дискурсах з позиції моделювання системи цінностей майбутніх медиків. Встановлено, що в теологічному контексті тілесність людини пов’язується із сакральністю, що, зі свого боку, обґрунтовує її цінність; очевидним постає пріоритет духовного вдосконалення людини, порівняно з фізичним і, водночас, підкреслюється вплив духовності особи на її фізичий стан. Відтак, для студентів, майбутніх медиків, і тілесне, й духовне благополуччя людини виражають сутність здоров’я як цінності.
Визначено, що важливими факторами формування системи професійних цінностей студентів медичних закладів вищої освіти є, з одного боку, нові концепції, теорії, які поширюються в суспільстві ХХІ ст. (теорія сталого розвитку, гендерна теорія тощо), а з іншого – інноваційні тенденції розвитку науки і техніки (генна інженерія, нанотехнології, репродуктивні технології та ін.), які за певних умов можуть негативно впливати як на тілесно-духовне здоров’я окремої особи, так і на благополучне існування людської популяції на планеті в цілому. Проаналізовано виклики для фахівців сфери охорони, пов’язані з питанням гендерної ідентичності, й втручання в тіло людини аж до зміни статі. Складнощі полягають у тому, що в добу «посттілесності» лікарі потребують глибокого розуміння зазначеної проблеми, щоб зайняти відповідну професійну позицію згідно з обґрунтованою системою цінностей.
Доведено, що в сучасних умовах актуалізуються цінність людини в єдності тіла і душі з моменту зачаття, а також цінність тілесності особи як природного дару, що не припускає її руйнування та порушення законів природи. Зазначені вартості повинні впроваджуватися як одні з базових професійних цінностей майбутніх медиків, які зобов’язані апріорі стояти на сторожі людського життя та природних законів, які забезпечують нормальне життєздатне середовище для людини. Імплементація біоетичних цінностей у середовищі вищої медичної освіти, в тому числі, в межах гуманітарної підготовки майбутніх лікарів, сприятиме запобіганню потенційних загроз технологічного характеру стосовно здоров’я і безпеки особи і суспільства.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-114-122
PDF
HTML

Посилання

Возний, А. (2017). Філософія тілесності людини у фізкультурно-спортивному концепті. Світогляд – Філософія – Релігія, 12, 15–24.

Дольська, О. (2020а). Тіло як цінність: історія та сучасність. У Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід. http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16152?mode=full

Дольська, О.О. (2020b). Тіло як цінність: шлях до тілесної раціональності в умовах кризи моралі епохи Модерну. У Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46925

Іллуз, Є. (2020, Березень, 31). Нестерпна легкість капіталізму щодо нашого здоров’я. У Який світ після пандемії? Політична критика. https://politkrytyka.org/2020/03/31/yakyj-svit-pislya-pandemiyi-bruno-latur-yeva-illuz-zhan-lyuk-nansi/

Кобзєва, І. О. (2018). Тілесність у філософсько-антропологічних вимірах. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія, 39, 89–99.

Огієнко, І. (перекладач). (2011). Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Київ: Українське Біблійне товариство.

П’яста, Р., Бойко, І., Чернявська, Н., Мартинюк, Ю., Терешкевич, Г., Пилипчак, Ю. & Голубець, О. (2016). Біоетика.

Сидоренко, Л. І. (2012). Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри. Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах, 21, 43–48. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-probl.htm

Терешкевич, Г. Т. (2014). Основи біоетики та біобезпеки. ТДМУ.

Тимошенко, Ю. (2009). Проблема тілесності у філософській спадщині ХХ ст. Здоровий спосіб життя, 41, 42–45. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19278?mode=full

Weizsäcker, E. U. & Wijkman, A. (2018). Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet – A Report to the Club of Rome. Springer, Science+Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1_1

Vozny`j, A. (2017). Filosofiya tilesnosti lyudy`ny` u fizkul`turno-sporty`vnomu koncepti. Svitoglyad – Filosofiya – Religiya, 12, 15–24. (in Ukrainian).

Dol`s`ka, O. (2020a). Tilo yak cinnist`: istoriya ta suchasnist`. U Cinnisni oriyenty`ry` v suchasnomu sviti: teorety`chny`j analiz ta prakty`chny`j dosvid. http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16152?mode=full (in Ukrainian).

Dol`s`ka, O.O. (2020b). Tilo yak cinnist`: shlyax do tilesnoyi racional`nosti v umovax kry`zy` morali epoxy` Modernu. U Superechnosti vzayemodiyi morali i prava v suchasnomu suspil`stvi https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46925 (in Ukrainian).

Illuz, Ye. (2020, Berezen`, 31). Nesterpna legkist` kapitalizmu shhodo nashogo zdorov'ya. U Yaky`j svit pislya pandemiyi? Polity`chna kry`ty`ka. https://politkrytyka.org/2020/03/31/yakyj-svit-pislya-pandemiyi-bruno-latur-yeva-illuz-zhan-lyuk-nansi/ (in Ukrainian).

Kobzyeva, I. O. (2018). Tilesnist` u filosofs`ko-antropologichny`x vy`mirax. Problemy` gumanitarny`x nauk. Seriya : Filosofiya, 39, 89–99. (in Ukrainian).

Ogiyenko, I. (perekladach). (2011). Bibliya abo Kny`gy` Svyatogo Py`s`ma Starogo j Novogo Zapovitu. Ky`yiv: Ukrayins`ke Biblijne tovary`stvo. (in Ukrainian).

P'yasta, R., Bojko, I., Chernyavs`ka, N., Marty`nyuk, Yu., Tereshkevy`ch, G., Py`ly`pchak, Yu. & Golubecz`, O. (2016). Bioety`ka. (in Ukrainian).

Sy`dorenko, L. I. (2012). Problema tilesnosti: filosofs`ko-ety`chni vy`miry`. Filosofs`ki problemy` gumanitarny`x nauk: Al`manax, 21, 43–48. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-probl.htm (in Ukrainian).

Tereshkevy`ch, G. T. (2014). Osnovy` bioety`ky` ta biobezpeky`. TDMU. (in Ukrainian).

Ty`moshenko, Yu. (2009). Problema tilesnosti u filosofs`kij spadshhy`ni XX st. Zdorovy`j sposib zhy`ttya, 41, 42–45. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19278?mode=full (in Ukrainian).

Weizsäcker, E. U. & Wijkman, A. (2018). Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet – A Report to the Club of Rome. Springer, Science+Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1_1 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.