Феномен декаплінгу як важлива умова організації сталого розвитку національної системи освіти
PDF
HTML

Ключові слова

феномен декаплінгу в освіті
організація сучасної освіти
сталий розвиток
декаплінг ефект
освітній ресурс

Як цитувати

Пушкарьова, Т. . (2023). Феномен декаплінгу як важлива умова організації сталого розвитку національної системи освіти. Український Педагогічний журнал, (3), 123–131. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-123-131

Анотація

У представленій до обговорення науковцями та практиками статті надано тлумачення феномену декаплінгу. Наведено узагальнене визначення означеного явища та специфічні особливості його проявів у структурній розбудові сучасної української школи. Обговорено методологічну відповідність залучення поняття «декаплінг» до категоріального апарату педагогічноїнауки та охарактеризовано коло організаційних і методичних питань, які є дотичними до проявівдекаплінг ефекту під час провадження освітньої діяльності. Проаналізовано результативні ознаки, що супроводжують прояви декаплінгу в умовах реформування системи національної освіти,в аспекті узгодження, з одного боку, якісного рівня послуг, а з іншого боку, кількісного заощадження ресурсів, які задіяні у функціонально-організаційнійконструкції освітньої галузі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-123-131
PDF
HTML

Посилання

Білодід, І.К. (ред). (1973). Словник української мови: в 11 т. Т. 4: І-М. Київ: Наукова думка.

Білодід, І.К. (ред). (1978). Словник української мови: в 11 т. Т. 9: С. Київ: Наукова думка.

Вандишев, В.М. (2005). Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навчальний посібник. Київ: Кондор.

Висоцька, О.Є. (2011). Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник. Дніпропетровськ: Роял Принт.

Данилишин, Б.М. Веклич, О.О. (2008). Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля. 5. 12-18.

Доповідь «Our Common Future» Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку ООН. (1987). http://www.un.org/documents/ga/res/htm.

Дригола, К.В. (2021). Інтелектуальний капітал в умовах зеленої інтелектуальної економіки. Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління і адміністрування. Дніпро: ПДАБА. 70–72.

Ільченко, В.Р. (2011). Модернізація змісту загальної середньої освіти України на засадах освіти для сталого розвитку. Постметодика. 5. 16–17.

Коренева, І.М. (2018). Феномен «освіта для сталого розвитку»: сутність та сучасні особливості концепту. Український педагогічний журнал. 2. 113–123.

Кухар, В.П. (2001). До питання переходу України на принципи сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку України. Київ: БМТ. 120-132.

Макарова, В.В. (2020). Ефект «декаплінгу» в контексті організації сталого сільськогосподарського землекористування. Ефективна економіка. 1. 1–10. http://economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/59.pdf.

Пометун, О.І. (2015). Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі. Український педагогічний журнал. 1. 171–182.

Рамковий документ Асамблеї ООН «Порядок денний на XXI століття». (1992). http://documents-dds-ny-un-org/dos/UNDOC/GEN/N9283655.pdf.

Чайковська, Г.Б. (2021). Освіта для сталого розвитку в сучасній початковій школі: умови впровадження. Педагогічний альманах. 47. 50–57.

Шинкарук, В.І. (ред). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис.

Шубравська, О.В. (2005). Сталий економічний розвиток: поняття і напрям дослідження. Економіка України. 1. 36-42.

Bombiak, E. (2021). Assessment of the Level of Green Intellectual Capital Development – Polish Enterprises Case Study. European Research Studies Journal. 1. 1139 – 1156.

Bilodid, I.K. (1973). Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy v 11 t. T. 4: I-M. Kyyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian).

Bilodid, I.K. (1978). Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy v 11 t. T. 9. Kyyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian).

Vandyshev, V.M. (2005). Filosofiya. Ekskurs v istoriyu vchenʹ i ponyatʹ. Navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: Kondor. (in Ukrainian).

Vysotsʹka, O.Y. (2011). Osvita dlya staloho rozvytku : naukovo-metodychnyy posibnyk. Dnipropetrovsʹk: Royal Prynt. (in Ukrainian).

Danylyshyn, B.M., Veklych, O.O. (2008). Efekt dekaplinhu yak faktor vzayemozvʺyazku mizh ekonomichnym zrostannyam i tyskom na dovkillya, 5, 12‒18. (in Ukrainian).

Dopovidʹ «Our Common Future» Mizhnarodnoyi komisiyi z navkolyshnʹoho seredovyshcha ta rozvytku OON. (1987). http://www.un.org/documents/ga/res/htm. (in Ukrainian).

Dryhola, K.V. (2021). Intelektualʹnyy kapital v umovakh zelenoyi intelektualʹnoyi ekonomiky. Suchasni vyklyky rozvytku ekonomiky, biznesu ta publichnoho upravlinnya i administruvannya. Dnipro: PDABA, 70–72. (in Ukrainian).

Ilʹchenko, V.R. (2011). Modernizatsiya zmistu zahalʹnoyi serednʹoyi osvity Ukrayiny na zasadakh osvity dlya staloho rozvytku/ Postmetodyka, 5, 16–17. (in Ukrainian).

Koreneva, I.M. (2018). Fenomen «osvita dlya staloho rozvytku»: sutnistʹ ta suchasni osoblyvosti kontseptu. Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy zhurnal, 2, 113–123. (in Ukrainian).

Kukhar, V.P. (2001). Do pytannya perekhodu Ukrayiny na pryntsypy staloho rozvytku. Problemy staloho rozvytku Ukrayiny. Kyyiv: BMT. PP, 120‒132. (in Ukrainian).

Makarova, V.V. (2020). Efekt «dekaplinhu» v konteksti orhanizatsiyi staloho silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya. Efektyvna ekonomika, 1, 1–10. http://economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/59.pdf. (in Ukrainian).

Pometun, O.I. (2015). Pedahohichni zasady osvity dlya staloho rozvytku v ukrayinsʹkiy shkoli. Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy zhurnal, 1, 171–182. (in Ukrainian).

Ramkovyy dokument Asambleyi OON «Poryadok dennyy na XXI stolittya». (1992). http://documents-dds-ny-un-org/dos/UNDOC/GEN/N9283655.pdf. (in Ukrainian).

Chaykovsʹka, H.B. (2021). Osvita dlya staloho rozvytku v suchasniy pochatkoviy shkoli: umovy vprovadzhennya. Pedahohichnyy alʹmanakh, 47, 50–57. (in Ukrainian).

Shynkaruk, V.I. (red). (2002). Filosofsʹkyy entsyklopedychnyy slovnyk. Kyyiv: Abrys. (in Ukrainian).

Shubravsʹka, O.V. (2005). Stalyy ekonomichnyy rozvytok: ponyattya i napryam doslidzhennya. Ekonomika Ukrayiny, 1, 36‒42. (in Ukrainian).

Bombiak, E. (2021). Assessment of the Level of Green Intellectual Capital Development – Polish Enterprises Case Study. European Research Studies Journal, 1, 1139 – 1156. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Тамара Пушкарьова

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.