Особливості підготовки майбутніх учителів до впровадження інтегративного підходу в освітній процес
PDF
HTML

Ключові слова

інтеграція
інтегративний підхід
освітній процес
методика навчання
підготовка
вчитель
схема

Як цитувати

Підгорна, Т. ., & Твердохліб, І. . (2023). Особливості підготовки майбутніх учителів до впровадження інтегративного підходу в освітній процес. Український Педагогічний журнал, (3), 132–143. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-132-143

Анотація

У статті на основі аналізу науково-педагогічних джерел визначено та охарактеризовано етапи розвитку поняття інтеграції в освіті. Констатовано, що на різних етапах відбувається не переродження розуміння поняття, а його збагачення і доповнення новими характеристиками. Розглянуто особливості запровадження інтегративного підходу в сучасних умовах широкого використання цифрових освітніх ресурсів. Було доведено, що застосування інтегрованого навчання сприяє формуванню в учнів цілісної наукової картини світу, розумінню місця знань з того чи іншого навчального предмета в сучасному технологічному, інформаційному суспільстві. Також у статті подано вимоги до підготовки вчителів, якими вони мають володіти для можливості успішно реалізовувати освітній процес з врахуванням особливостей інтегрованого навчання та активного використання цифрових технологій в освітній діяльності. Авторами розроблено і подано в статті технологічну схему реалізації інтегрованого навчання, відповідно до якої визначено етапи підготовки вчителя до проведення інтегрованого уроку. За цією схемою спочатку визначається об’єкт вивчення, а потім предмети, на які можна розділити розглядуваний об’єкт. На наступному етапі визначаються освітні цілі інтегрованих навчальних предметів та інтегрована освітня мета. Далі добираються зміст, засоби, методи, організаційні форми навчання з відповідних предметів. Запропоновану в дослідженні технологічну схему організації інтегрованого навчання доцільно застосовувати вчителям у процесі підготовки до проведення інтегрованих уроків, а наведені теми для вивчення майбутніми вчителями сприятимуть формуванню і розвитку знань студентів педагогічних спеціальностей щодо різних електронних освітніх ресурсів, розумінню особливостей методики здійснення освітнього процесу на різних етапах уроків з педагогічно виваженим використанням електронних освітніх ресурсів на засадах інтегрованого навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-132-143
PDF
HTML

Посилання

Засєкіна, Т.М. (2020) Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/monografiya_integrachia-1.pdf

Когут, У.П. (2016) Фундаментальні поняття як інтегративний компонент організації навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (52), 36 – 51. https://doi.org/10.33407/itlt.v52i2.1380

Лесняк, Н.В. (1997) Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів: дис…канд. пед. наук: 13.00.02. Рівне. Рівненський державний педагогічний інститут.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Сакалюк, О.П., Стефунько, Л.І. (2020) Складові компоненти підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого навчання у початковій школі. Молодий вчений, 3 (79). https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-85

Тарасова, Т.В. (2018) «Екологія і діалектика»: до 30-річчя педагогічної технології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 4, 378 – 396. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_4_35

Філософський енциклопедичний словник (2002). Київ: ВГЛ «Абрис».

Hawkey, K., James, J., & Tidmarsh, C. (2019). Using Wicked problems to foster interdisciplinary practice among UK trainee teachers. Journal of Education for Teaching, 45(4), 446–460. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1639263

Juraev, M. M. & Aroyev D. D. (2023). Interdisciplinary integration is an important part of developing the professional training of students. Open Access Repository, 9(1), 93–101. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/H85SF

Lenoir, Y., & Hasni, A. (2016). Interdisciplinarity in primary and secondary school: Issues and perspectives. Creative Education, 7(16), 2433–2458. https://doi.org/10.4236/ce.2016.716233

Michelsen, C., & Sriraman, B. (2009). Does interdisciplinary instruction raise students’ interest in mathematics and the subjects of the natural sciences? ZDM, 41(1–2), 231–244. https://doi.org/10.1007/s11858-008-0161-5

Ríordáin, M. N., Johnston, J., & Walshe, G. (2016). Making mathematics and science integration happen: Key aspects of practice. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(2), 233–255. https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1078001

Samson, G. (2014). From Writing to Doing: The Challenges of Implementing Integration (and Interdisciplinarity) in the Teaching of Mathematics, Sciences, and Technology. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 14(4), 346–358. https://doi.org/10.1080/14926156.2014.964883

Tonnetti, B. & Lentillon-Kaestner, V. (2023). Teaching interdisciplinarity in secondary school: A systematic review, Cogent Education. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2216038

Zasyekina, T.M. (2020) Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka: monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/monografiya_integrachia-1.pdf (in Ukrainian).

Kogut, U.P. (2016) Fundamental`ni ponyattya yak integraty`vny`j komponent organizaciyi navchannya doslidzhennya operacij majbutnix bakalavriv informaty`ky`. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya, 2 (52), 36 – 51. https://doi.org/10.33407/itlt.v52i2.1380 (in Ukrainian).

Lesnyak, N.V. (1997) Mizhpredmetni zv'yazky` u formuvanni movlennyevy`x umin` majbutnix uchy`teliv pochatkovy`x klasiv: dy`s…kand. ped. nauk: 13.00.02. Rivne. Rivnens`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j insty`tut. (in Ukrainian).

Nova ukrayins`ka shkola: konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi shkoly` (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).

Sakalyuk, O.P., Stefun`ko, L.I. (2020) Skladovi komponenty` pidgotovky` majbutnix uchy`teliv do realizaciyi integrovanogo navchannya u pochatkovij shkoli. Molody`j vcheny`j, 3 (79). https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-85 (in Ukrainian).

Tarasova, T.V. (2018) «Ekologiya i dialekty`ka»: do 30-richchya pedagogichnoyi texnologiyi. Pedagogichni nauky`: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi. 4, 378 – 396. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_4_35 (in Ukrainian).

Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k (2002). Ky`yiv: VGL «Abry`s». (in Ukrainian).

Hawkey, K., James, J., & Tidmarsh, C. (2019). Using Wicked problems to foster interdisciplinary practice among UK trainee teachers. Journal of Education for Teaching, 45(4), 446–460. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1639263 (in English).

Juraev, M. M. & Aroyev D. D. (2023). Interdisciplinary integration is an important part of developing the professional training of students. Open Access Repository, 9(1), 93–101. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/H85SF (in English).

Lenoir, Y., & Hasni, A. (2016). Interdisciplinarity in primary and secondary school: Issues and perspectives. Creative Education, 7(16), 2433–2458. https://doi.org/10.4236/ce.2016.716233 (in English).

Michelsen, C., & Sriraman, B. (2009). Does interdisciplinary instruction raise students’ interest in mathematics and the subjects of the natural sciences? ZDM, 41(1–2), 231–244. https://doi.org/10.1007/s11858-008-0161-5 (in English).

Ríordáin, M. N., Johnston, J., & Walshe, G. (2016). Making mathematics and science integration happen: Key aspects of practice. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(2), 233–255. https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1078001 (in English).

Samson, G. (2014). From Writing to Doing: The Challenges of Implementing Integration (and Interdisciplinarity) in the Teaching of Mathematics, Sciences, and Technology. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 14(4), 346–358. https://doi.org/10.1080/14926156.2014.964883 (in English).

Tonnetti, B. & Lentillon-Kaestner, V. (2023). Teaching interdisciplinarity in secondary school: A systematic review, Cogent Education. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2216038 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.