Технологія прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії та/або ліцею у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи
PDF
HTML

Ключові слова

зміст базової і профільної загальної середньої освіти
освітня програма гімназії/ліцею
варіативний складник освітньої програми гімназії/ліцею
прогнозування
проєктування
технологія
система внутрішньошкільної науково-методичної роботи

Як цитувати

Пузіков, Д. . (2023). Технологія прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії та/або ліцею у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Український Педагогічний журнал, (3), 144–154. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-144-154

Анотація

У статті охарактеризовано розроблену автором технологію прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії та/або ліцею у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Технологію визначено як засіб діяльності, який охоплює інструментарій (скоординовану сукупність методів та прийомів, засобів) і алгоритм (доцільну послідовність етапів та процедур) створення оптимального варіативного складника освітньої програми в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. У системи науково-методичної роботи школи вона розглядається як підсистема (компонент), який виконує низку пов’язаних із цим функцій: інформаційну, інтеграційну, регулятивну, організаційну, координаційну, мотиваційну, освітню і самоосвітню. У компонентному складі технології виокремлено суб’єктну, об’єктну, цільову, змістову, інструментальну, результативну підсистеми. Алгоритм технології передбачає виконання низки послідовних етапів, а саме: організаційно-розпорядчого, підготовчо-мотиваційного, діагностувально-прогностичного, проєктувально-конвенційного, упроваджувально-реалізаційного, оцінювально-результативного, коригувально-організаційного. Кожен із вказаних вище етапів має свої завдання, зміст, засоби, очікувані проміжні результати.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з експериментальною апробацією і широким упровадженням означеної вище технології в системі науково-методичної роботи вітчизняних закладів загальної середньої освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-144-154
PDF
HTML

Посилання

Бусел, В. (ред.) (2005). Технологія. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Київ; Ірпінь. Перун.

Кошук О. (2019). Основні фактори відбору та проєктування інноваційних технологій навчання. Інноваційна педагогіка, (19), 13–16. https://doi.org/ 10.32843/2663-6085-2019-19-2-2.

Кравець, О., Свириденко, І. (2017). Використання технології проектування навчального матеріалу в процесі дистанційного навчання іноземної мови на нефілологічних факультетах. Інформаційні технології і засоби навчання, (4), 195–204. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_60_4_18.

Кучерявий, А. (2017). Технологічні засади проектування курсів дистанційного навчання. CTE Workshop Proceedings, (4), 104–108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/CTEwp_2017_4_19.

Мариновська, О. (2019). Педагогічна інноватика & Менеджмент інновацій. Івано-Франківськ: Місто НВ.

Мачача, Т. (2019). Методологічні засади формування культурологічного змісту варіативного складника профільної технологічної освіти. Проблеми сучасного підручника, (23), 171–183. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-171.

Мачача, Т. (2012). Проектування змісту варіативної складової навчальної програми з предмета технології в основній школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, (2), 205–211. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_2_30.

Пузіков, Д. (2021a). Методика проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії як чинника розроблення нового навчально- методичного забезпечення. Проблеми сучасного підручника, (27), 205–222. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-205-222

Пузіков, Д.О. (2021b, Травень, 19). Прогнозування і проєктування змісту допрофільної підготовки учнів у контексті створення освітньої програми гімназії. Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи: Всеукраїнський науково-практичний семінар. Київ, Україна, 53–54. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk_tez_seminaru.pdf

Пузіков, Д. (2023a). Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею. Проблеми сучасного підручника, (30), 149–158. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-149-158

Пузіков, Д. (2023b, Травень, 23). Прогнозування і проєктування педагогічними працівниками варіативного складника освітньої програми закладу загальної середньої освіти в умовах війни і післявоєнної відбудови України. Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки. Київ, Україна, 451–453. https://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/%D0%A1ollection_of_Materials_2023_05_23.pdf

Сорока, К. (2004). Основи теорії систем і системного аналізу. Харків: ХНАМГ. https://eprints.kname.edu.ua/10895 /1/СисАналіз_1_8н.pdf

Циба, В. (2011) Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід. Київ: Університет «Україна». https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Psyhologiya/Teoretichni_zasadi_Tsiba.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.