Застосування інновацій у процесі організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти в умовах магістратури
PDF
HTML

Ключові слова

інновації
модернізація
цифровізація
електронне портфоліо
інформаційні технології
вища освіта
магістратура

Як цитувати

Кучер, В. ., & Рожнова, Т. . (2023). Застосування інновацій у процесі організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти в умовах магістратури. Український Педагогічний журнал, (3), 155–162. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-155-162

Анотація

У статті розглянуто ключові аспекти інноваційного підходу до організації освітнього процесу та підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня навчання, а також описано методи використання новітніх технологій у процесі організації освітнього процесу, а саме: використання інтерактивних технологій, віртуальних лабораторій, спеціальних програмних засобів та вебсерверів, електронних платформ, створення електронної бази та ін.
Досліджено та охарактеризовано можливості інформатизації освітнього простору та вказано на необхідність введення інноваційного підходу щодо організації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня навчання. Розкрито доцільність використання новітніх технологій у процесі організації навчання у закладах вищої освіти, зокрема описано доцільність створення електронної бази даних.
Описано використання нових інформаційних технологій при підготовці та організації освітнього процесу у закладах вищої освіти на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Проведено аналіз електронної системи документообігу «Е‑портфоліо» у цьому ж університеті.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-155-162
PDF
HTML

Посилання

Бойчук, Ю., & Боярська-Хоменко, А. (2022). Інновації у загальнопедагогічній підготовці майбутніх вчителів. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2(38), 14–19. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.382

Вакалюк, Т. А., Кот, Н. С., & Новіцька, І. В. (2019). Інформатизація закладів освіти Польщі: стан, проблеми та перспективи. Наукова молодь-2019, с. 12–13.

Вітвицька, С. (2013). Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 42, 108–114.

Волошина, О. В. (2014). Педагогіка інновацій у вищій школі: навчальний посібник. Вінниця.

Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ: Вид-во «Академвидав».

Дубасинюк, О.А. (2009). Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Збірник наукових праць ЖДУ імені І.Франка. Серія: Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики,14–47).

Кремень, В.Г. (ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Кучер, В.В. (2023). Чат-бот розклад Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомирський державний університету імені Івана Франка. https://t.me/zdu_bot

Лавриненко, Т.Н. (2022). Інформатизація системи управління освітою. Scientific World. https://www.sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-411/informatics-computer-science-and-automation-411/11382-411-0048

Новіков, В.С. (2021). Сутність і функції інноваційної діяльності. Туристична бібліотека. https://infotour.in.ua/novikov21.htm

Павлов, В. (2019). Особливості підготовки магістрів освіти засобами інтерактивних технологій. Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Педагогіка. Вип. 21. Т. 2, 127–131. https://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/26-6.pdf

Саух, П. Ю. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Снісаренко, О., Ануфрієва, О. (2018). Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/2_2018/ПО__2_2018_СНИСАРЕНКО_АНУФРИ_ЕВА.pdf

Химинець, В.В., Кірик, М.Ю. (2010). Інновації в початковій школі. Тернопіль: Мандрівець.

Череднік, Д., & Даньшева, С. (2018). Інноваційні процеси в освіті. Методологія освіти, 3, 44–47.

Чумак, В. В., Кучер, В. В. (2019). Е-портфоліо Житомирського державного університету імені Івана Франка. https://eportfolio.zu.edu.ua/

Юрченко, А. О., Хворостіна, Ю. В. (2016). Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «педагогіка. Соціальна робота», 2 (39), 281–283.

Bojchuk, Yu., & Boyars`ka-Xomenko, A. (2022). Innovaciyi u zagal`nopedagogichnij pidgotovci majbutnix vchy`teliv. Pedagogichna osvita: Teoriya i prakty`ka. Psy`xologiya. Pedagogika., 2(38), 14–19. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.382 (in Ukrainian).

Vakalyuk, T. A., Kot, N. S., & Novicz`ka, I. V. (2019). Informaty`zaciya zakladiv osvity` Pol`shhi: stan, problemy` ta perspekty`vy`. Naukova molod`-2019, s. 12–13. (in Ukrainian).

Vitvy`cz`ka, S. (2013). Innovaciyi u pedagogichnij pidgotovci magistriv osvity` u vy`vchenni pedagogichny`x nauk yak zasib pidvy`shhennya yix konkurentospromozhnosti. Zbirny`k naukovy`x pracz` vijs`kovogo insty`tutu Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka, 42, 108–114. (in Ukrainian).

Voloshy`na, O. V. (2014). Pedagogika innovacij u vy`shhij shkoli: navchal`ny`j posibny`k. Vinny`cya. (in Ukrainian).

Dy`chkivs`ka, I. M. (2004). Innovacijni pedagogichni texnologiyi: navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv: Vy`d-vo «Akademvy`dav». (in Ukrainian).

Dubasy`nyuk, O.A. (2009). Innovacijni osvitni texnologiyi ta metody`ky` v sy`stemi profesijno-pedagogichnoyi pidgotovky`. Zbirny`k naukovy`x pracz` ZhDU imeni I.Franka. Seriya: Profesijna pedagogichna osvita: innovacijni texnologiyi ta metody`ky`,14–47). (in Ukrainian).

Kremen`, V.G. (red.). (2008). Ency`klopediya osvity`. Ky`yiv: Yurinkom Inter. (in Ukrainian).

Kucher, V.V. (2023). Chat-bot rozklad Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka. Zhy`tomy`rs`ky`j derzhavny`j universy`tetu imeni Ivana Franka. https://t.me/zdu_bot (in Ukrainian).

Lavry`nenko, T.N. (2022). Informaty`zaciya sy`stemy` upravlinnya osvitoyu. Scientific World. https://www.sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-411/informatics-computer-science-and-automation-411/11382-411-0048 (in Ukrainian).

Novikov, V.S. (2021). Sutnist` i funkciyi innovacijnoyi diyal`nosti. Tury`sty`chna biblioteka. https://infotour.in.ua/novikov21.htm (in Ukrainian).

Pavlov, V. (2019). Osobly`vosti pidgotovky` magistriv osvity` zasobamy` interakty`vny`x texnologij. Aktual`ni py`tannya gumanitarny`x nauk. Seriya: Pedagogika. Vy`p. 21. T. 2, 127–131. https://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/26-6.pdf (in Ukrainian).

Saux, P. Yu. (2011) Innovaciyi u vy`shhij osviti: problemy`, dosvid, perspekty`vy`. Zhy`tomy`r: Vy`d-vo ZhDU im. Ivana Franka.

Snisarenko, O., Anufriyeva, O. (2018). Innovacijny`j pidxid u pidgotovci zdobuvachiv vy`shhoyi osvity` stupenya doktora filosofiyi. http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/2_2018/PO__2_2018_SNY`SARENKO_ANUFRY`_EVA.pdf (in Ukrainian).

Xy`my`necz`, V.V., Kiry`k, M.Yu. (2010). Innovaciyi v pochatkovij shkoli. Ternopil`: Mandrivecz`. (in Ukrainian).

Cherednik, D., & Dan`sheva, S. (2018). Innovacijni procesy` v osviti. Metodologiya osvity`, 3, 44–47. (in Ukrainian).

Chumak, V. V., Kucher, V. V. (2019). E-portfolio Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka. https://eportfolio.zu.edu.ua/ (in Ukrainian).

Yurchenko, A. O., Xvorostina, Yu. V. (2016). Virtual`na laboratoriya yak skladova suchasnogo ekspery`mentu. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu. Seriya: «pedagogika. Social`na robota», 2 (39), 281–283. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.