Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається
PDF
HTML

Ключові слова

освітнє іншомовне комунікативне середовище
компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов
інтегроване навчання
іншомовне спілкування

Як цитувати

Редько, В. . (2023). Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Український Педагогічний журнал, (3), 187–196. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-187-196

Анотація

У статті автор пропонує власне визначення освітнього іншомовного комунікативного середовища (ОІКС) і окреслює дидактичні та методичні характеристики технології його створення. Трактуючи його своєрідним освітнім простором, він презентує авторську аргументацію та інтерпретує способи і засоби можливого використання збалансованого комплексу методів, форм, видів і засобів навчання, які, за відсутності в щоденній життєдіяльності учнів постійного іншомовного середовища, здатні сприяти активному оволодінню спілкуванням іноземною мовою у різних видах мовленнєвої діяльності відповідно до вимог навчальних програм. Їх ефективність екстраполюється автором на потенційні можливості та набутий освітній досвід учнів 7–9 класів.
Важлива роль в ОІКС відводиться його структурним компонентам, які розглядаються трансдисциплінарними орієнтирами навчальної діяльності учнів і вчителів. Представлені види, форми і засоби навчання в межах ОІКС інтерпретуються у контексті соціальних змін і ставлень до іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування та механізму організації та підтримування ситуативних контактів у різних соціальних сферах сучасного різномовного і багатокультурного світового простору.
Визначаючи ОІКС як спеціально змодельовану поліфункціональну систему інтегрованого формування механізмів іншомовного спілкування і ознайомлення з культурою країни, мову якої вивчають учні, автор визначає та презентує принципи його побудови, що дає змогу переконливіше обґрунтувати і чіткіше усвідомити методичну сутність його компонентів і дидактичну потребу в створенні умов їх використання в практичній діяльності, зумовлених змінами педагогічнихпарадигм і соціальними потребами сьогоднішньої світової спільноти. Усі види діяльності учнів автор розглядає під кутом зору тенденцій розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти та орієнтуванням її на компетентнісні засади.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-187-196
PDF
HTML

Посилання

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю. (2020). Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць, 11–22.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е. та ін. (2013). Методика навчання іноземних мов ікультур: теорія іпрактика: підручник для студентів класичних, педагогічних ілінгвістичних університетів. Київ. Ленвіт.

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020.

Мартинова, Р.Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія. Київ. Вища школа.

Ніколаєва, С. Ю., (наук. ред.). (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ, Україна: Ленвіт.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). Київ. МОН України.

Онаць, О.М. (2021). Організація інноваційного освітньорозвивального середовища для профільного навчання. Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи: збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару. Київ. Педагогічна думка, 41–47.

Редько, В.Г. (2018). Теоретико-методичні засади компетентнісно-діяльнісної технології навчання іноземних мов. Fundamental and applied researches in practice of scientific schools: International Scientific Journal, 2. Vol.26, 313–320.

Редько, В.Г., Шаленко, О.П., Сотникова, С.І., Коваленко О.Я., Коропецька, І.Б., Якоб, О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М. (2021). Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти.

Трубачева, С.Е. та ін. (2021). Заключний звіт про наукове дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії» (2019–2021 рр.).

Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). Strasbourg.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.

Pinter, A. M., (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 4.6. 2018.

Red’ko, V., Sorokina N., Smovzhenko L. (2022). Didactic Essence of Competence-Based Content for Foreign Language School Coursebooks. In: Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Kazachiner O., Boychuk Y., Halii A., etc. (edit.) Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 486–497.

Red’ko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L., Onats, O., Chyzhevski, B. (2023). Situational Foreign Language Instruction in Competence-based learning framework: Ukrainian experience. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 5, Vol. 22, May 2023, 637–657.

By`kov, V.Yu., Burov, O.Yu. (2020). Cy`frove navchal`ne seredovy`shhe: novi texnologiyi ta vy`mogy` do zdobuvachiv znan`. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya u pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy`: zbirny`k naukovy`x pracz`, 11–22. (in Ukrainian).

Bigy`ch, O. B., Bory`sko, N. F., Borecz`ka, G. E. ta in. (2013). Metody`ka navchannya inozemny`x mov ikul`tur: teoriya iprakty`ka: pidruchny`k dlya studentiv klasy`chny`x, pedagogichny`x ilingvisty`chny`x universy`tetiv. Ky`yiv. Lenvit. (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Postanova KMU # 898 vid 30.09.2020. (in Ukrainian).

Marty`nova, R.Yu. (2004). Cilisna zagal`nody`dakty`chna model` zmistu navchannya inozemny`x mov: monografiya. Ky`yiv. Vy`shha shkola. (in Ukrainian).

Nikolayeva, S. Yu., (nauk. red.). (2003). Zagal`noyevropejs`ki Rekomendaciyi z movnoyi osvity`: vy`vchennya, vy`kladannya, ocinyuvannya. Ky`yiv, Ukrayina: Lenvit. (in Ukrainian).

Nova ukrayins`ka shkola: konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi shkoly`. (2016). Ky`yiv. MON Ukrayiny`. (in Ukrainian).

Onacz`, O.M. (2021). Organizaciya innovacijnogo osvitn`orozvy`val`nogo seredovy`shha dlya profil`nogo navchannya. Doprofil`na pidgotovka uchniv u suchasnij gimnaziyi: stan, problemy`, perspekty`vy`: zbirny`k tez Vseukrayins`kogo naukovo-prakty`chnogo seminaru. Ky`yiv. Pedagogichna dumka, 41–47. (in Ukrainian).

Red`ko, V.G. (2018). Teorety`ko-metody`chni zasady` kompetentnisno-diyal`nisnoyi texnologiyi navchannya inozemny`x mov. Fundamental and applied researches in practice of scientific schools: International Scientific Journal, 2. Vol.26, 313–320. (in Ukrainian).

Red`ko, V.G., Shalenko, O.P., Sotny`kova, S.I., Kovalenko O.Ya., Koropecz`ka, I.B., Yakob, O.M., Samojlyukevy`ch I.V., Dobra O.M., Kior T.M. (2021). Model`na navchal`na programa «Inozemna mova. 5–9 klasy`» dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. (in Ukrainian).

Trubacheva, S.E. ta in. (2021). Zaklyuchny`j zvit pro naukove doslidzhennya «Organizacijno-pedagogichni zasady` proektuvannya osvitn`ogo seredovy`shha gimnaziyi» (2019–2021 rr.). (in Ukrainian).

Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). Strasbourg. (in English).

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited. (in English).

Pinter, A. M., (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. (in English).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 4.6. 2018. (in English).

Red’ko, V., Sorokina N., Smovzhenko L. (2022). Didactic Essence of Competence-Based Content for Foreign Language School Coursebooks. In: Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Kazachiner O., Boychuk Y., Halii A., etc. (edit.) Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 486–497. (in English).

Red’ko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L., Onats, O., Chyzhevski, B. (2023). Situational Foreign Language Instruction in Competence-based learning framework: Ukrainian experience. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 5, Vol. 22, May 2023, 637–657. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.