Особливості конструювання та використання інтегрованих завдань на уроках інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи»
PDF
HTML

Ключові слова

інтегровані завдання
системне мислення
методичні рекомендації
інтегрований курс «Досліджуємо історію і суспільство»

Як цитувати

Мороз, П. ., & Мороз, І. . (2023). Особливості конструювання та використання інтегрованих завдань на уроках інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи». Український Педагогічний журнал, (3), 205–216. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-205-216

Анотація

У статті розглядаються особливості конструювання та використання інтегрованих завдань на уроках інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство» для учнів 5–6 класів. Зазначається, що інтегроване завдання в контексті навчання інтегрованого курсу «Досліджуємо історію та суспільство. 5–6 класи» – це педагогічно сконструйована навчальна проблемна ситуація або завдання, що передбачає комплексне використання знань, умінь та навичок, здобутих під час вивчення різних предметів та особистісного досвіду з метою формування в учнів ключових компетентностей, системного типу мислення, цілісних та різнобічних уявлень про події, явища, процеси суспільного життя в різні історичні періоди.
Автори виокремлюють структурні компоненти інтегрованих завдань та наводять методичні вимоги до їх формулювання. Підкреслено необхідність розроблення системи інтегрованих завдань, яка враховуватиме вікові особливості учнів та їхні пізнавальні потреби. Зосереджено увагу на важливості поєднання різних форм навчання під час реалізації інтегрованих завдань, таких, як індивідуальна, парна, групова та колективна робота.
У статті розглянуто методичні особливості конструювання та використання інтегрованих завдань на уроках шкільного курсу «Досліджуємо історію і суспільство» на конкретних прикладах. Автори статті наголошують на важливості адаптації інтегрованих завдань до вікових особливостей дітей цифрового покоління. Зокрема окреслюється важливість використання інтерактивних методів навчання, візуальних матеріалів, цифрових технологій та ресурсів для кращого сприйняття та розуміння історичного та громадянознавчого матеріалу учнями.
Наведено алгоритм, який допомагає вчителям конструювати інтегровані завдання з курсу «Досліджуємо історію і суспільство». Зазначається, що подальші наукові пошуки мають розкрити питання визначення видів інтегрованих завдань та розроблення критеріїв їх оцінювання, оскільки такі завдання охоплюють декілька аспектів розвитку суспільства та часто містять матеріал предметів/курсів інших освітніх галузей.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-205-216
PDF
HTML

Посилання

Арцишевська, М. Р., & Арцишевський, Р. (2007). Інтеграція змісту освіти: монографія. Луцьк: Вежа.

Баханов, К. О. (2007). Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти [Неопубл. дис. д-ра пед. наук]. Інститут педагогіки НАПН України.

Власов, В. С. (2014). Методика проведення практичних занять у 6 класі. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, (9), 16–34.

Возна, З., & Ремех, Т. (2022). Інтегровані курси з історії та громадянської освіти для 5 класу: теоретико-змістовий аналіз. Український Педагогічний журнал, (1), 40–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-40-52

Громяк, М., & Федчишин, О. М. (2019). Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів. У Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи, 167–170.

Державний стандарт базової середньої освіти, Постанова Кабінету міністрів України № № 898 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п#n16

Десятов, Д. Л. (2010). Методика використання пізнавальних задач у навчанні історії середніх віків. Київ: Основа.

Засєкіна, Т. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика : монографія. Київ: Педагогічна думка.

Засєкіна, Т. М. (2021). Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті [Неопубл. дис. д-ра пед. наук]. Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка.

Клепко, С. (1998). Інтегративна освіта і поліморфізм знання: монографія. Київ‒Полтава‒Харків: ПОІПОПП.

Малієнко, Ю. (2021). Інтеграція як концепт сучасного підручникотворення. Проблеми сучасного підручника, (27), 123–131. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-123-131

Мариновська, О. (2014). Інтегроване навчання: технологічний аспект. Рідна школа, (4/5 (квітень–травень)), 32–36.

Мороз, П. В., Мороз, І. В., & Моцак, С. І. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Інтегрований курс. Київ: Педагогічна думка.

Мороз, П., & Мороз, І. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Мороз, І. (2021). Cутність інтегративного підходу навчання історії. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», 135–138.

Мороз, П. В. (2019). Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс): підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка.

Мороз, П. В., & Мороз, І. В. (2021). Інтегроване навчання історії в 5-9 класах: стан практики та перспективи. Український педагогічний журнал, (3), 66–77. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/226/179

Мороз, П., Мороз, І., & Власов, В. (2021). Історія України в джерелах. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Пометун, О., & Гупан, Н. (2022). Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу. Проблеми сучасного підручника, (28), 115–132. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-115-132

Пометун, О., Ремех, Т., Малієнко, Ю., & Мороз, П. (2021). Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Hromad.ta.istor.osv.hal/Doslidzhuyemo.istoriyu.susp.5-6-kl.intehr.kurs.Pometun.ta.in.14.07.pdf

Пушкарьова, Т. О., & Топузов, О. М. (2019). Інтегративно-діяльнісна педагогіка: монографія. Київ: Педагогічна думка.

Савченко, О. (2020). Система міжпредметних завдань на уроках літературного читання : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Arcy`shevs`ka, M. R., & Arcy`shevs`ky`j, R. (2007). Integraciya zmistu osvity`: monografiya. Lucz`k: Vezha. (in Ukrainian).

Baxanov, K. O. (2007). Teorety`ko-metody`chni zasady` transformaciyi suchasnoyi shkil`noyi istory`chnoyi osvity` [Neopubl. dy`s. d-ra ped. nauk]. Insty`tut pedagogiky` NAPN Ukrayiny`. (in Ukrainian).

Vlasov, V. S. (2014). Metody`ka provedennya prakty`chny`x zanyat` u 6 klasi. Istoriya i suspil`stvoznavstvo v shkolax Ukrayiny`: teoriya ta metody`ka navchannya, (9), 16–34. (in Ukrainian).

Vozna, Z., & Remex, T. (2022). Integrovani kursy` z istoriyi ta gromadyans`koyi osvity` dlya 5 klasu: teorety`ko-zmistovy`j analiz. Ukrayins`ky`j Pedagogichny`j zhurnal, (1), 40–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-40-52 (in Ukrainian).

Gromyak, M., & Fedchy`shy`n, O. M. (2019). Integrovani zavdannya yak zasib formuvannya klyuchovy`x kompetentnostej uchniv. U Pidgotovka majbutnix uchy`teliv fizy`ky`, ximiyi. Biologiyi ta pry`rodny`chy`x nauk u konteksti vy`mog Novoyi ukrayins`koyi shkoly`, 167–170. (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`, Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny` # # 898 (2020) (Ukrayina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-p#n16 (in Ukrainian).

Desyatov, D. L. (2010). Metody`ka vy`kory`stannya piznaval`ny`x zadach u navchanni istoriyi serednix vikiv. Ky`yiv: Osnova. (in Ukrainian).

Zasyekina, T. (2020). Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka : monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Zasyekina, T. M. (2021). Dy`dakty`chni zasady` realizaciyi integraty`vnogo pidxodu v shkil`nij pry`rodny`chij osviti [Neopubl. dy`s. d-ra ped. nauk]. Poltavs`ky`j nacz. ped. un-t im. V. G. Korolenka. (in Ukrainian).

Klepko, S. (1998). Integraty`vna osvita i polimorfizm znannya: monografiya. Ky`yiv‒Poltava‒Xarkiv: POIPOPP. (in Ukrainian).

Maliyenko, Yu. (2021). Integraciya yak koncept suchasnogo pidruchny`kotvorennya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (27), 123–131. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-123-131 (in Ukrainian).

Mary`novs`ka, O. (2014). Integrovane navchannya: texnologichny`j aspekt. Ridna shkola, (4/5 (kviten`–traven`)), 32–36. (in Ukrainian).

Moroz, P. V., Moroz, I. V., & Moczak, S. I. (2022). Doslidzhuyemo istoriyu i suspil`stvo. Integrovany`j kurs. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Moroz, P., & Moroz, I. (2018). Doslidny`cz`ka diyal`nist` uchniv u procesi navchannya vsesvitn`oyi istoriyi v osnovnij shkoli: metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).

Moroz, I. (2021). Cutnist` integraty`vnogo pidxodu navchannya istoriyi. Kompetentnisno oriyentovane navchannya: vy`kly`ky` ta perspekty`vy`: zbirny`k tez III Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi internet-konferenciyi «Kompetentnisno oriyentovane navchannya: vy`kly`ky` ta perspekty`vy`», 135–138. (in Ukrainian).

Moroz, P. V. (2019). Vsesvitnya istoriya. Istoriya Ukrayiny` (integrovany`j kurs): pidruch. dlya 6-go kl. zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Moroz, P. V., & Moroz, I. V. (2021). Integrovane navchannya istoriyi v 5-9 klasax: stan prakty`ky` ta perspekty`vy`. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, (3), 66–77. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/226/179 (in Ukrainian).

Moroz, P., Moroz, I., & Vlasov, V. (2021). Istoriya Ukrayiny` v dzherelax. Ky`yiv: TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).

Pometun, O., & Gupan, N. (2022). Metodologiya stvorennya integrovanogo kursu z istoriyi ta gromadyans`koyi osvity` dlya 5-go klasu. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (28), 115–132. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-115-132 (in Ukrainian).

Pometun, O., Remex, T., Maliyenko, Yu., & Moroz, P. (2021). Model`na navchal`na programa «Doslidzhuyemo istoriyu i suspil`stvo. 5–6 klasy` (integrovany`j kurs)» dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Hromad.ta.istor.osv.hal/Doslidzhuyemo.istoriyu.susp.5-6-kl.intehr.kurs.Pometun.ta.in.14.07.pdf (in Ukrainian).

Pushkar`ova, T. O., & Topuzov, O. M. (2019). Integraty`vno-diyal`nisna pedagogika: monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Savchenko, O. (2020). Sy`stema mizhpredmetny`x zavdan` na urokax literaturnogo chy`tannya : metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.