Культурна трансмісія в сучасній школі: попередній досвід – типові прояви практики – запропоновані шляхи вирішення
PDF (English)
HTML (English)

Ключові слова

шкільна культура
полі- та міжкультурна освіта
культурна ідентичність
культурна передача

Як цитувати

Огродзька-Мазур, Е. ., & Шафранська, А. . (2023). Культурна трансмісія в сучасній школі: попередній досвід – типові прояви практики – запропоновані шляхи вирішення. Український Педагогічний журнал, (4), 20–25. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-20-25

Анотація

Пропозиція полягає в дослідженні наближення освіти до природних умов культурної трансмісії – і, таким чином, відходу від традиційної ідеології культурної трансмісії, відображення розвитку дітей та молоді на основі відповідності їхньої поведінки конкретним культурним стандартам – може становити цінну педагогічну пропозицію. Базується на припущенні, що як процеси культуралізації, так і первинна та вторинна соціалізація дають змогу учням врости в культуру (засвоїти наявні культурні цінності) і отримати особливе місце в спільноті. З іншого боку, вони дозволяють дітям і молоді, завдяки їхнім суб’єктивним здібностям до самореалізації, «створювати» якісь нові, суспільно прийнятні цінності у вигляді культурних продуктів, і в такий спосіб створювати «нову» якість культури. цієї конкретної групи чи спільноти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-20-25
PDF (English)
HTML (English)

Посилання

Arcimowicz J., Łaciak B.: Wspólnotowość i społeczna tożsamość współczesnych Polaków. Warszawa 2022, Wyd. ISP.

Bruner J.: The culture of education. Cambridge 1996, London Harward University Press.

Bruner J.: Kultura edukacji. Kraków 2006, TAiWPN „Universitas”.

Burszta W.J.: Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa 2008, PIW.

Czykwin E., Misiejuk D.: Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. Białystok 2002, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Erikson E.H.: Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 2000, Dom Wydawniczy „Rebis”.

Giddens A.: Konsekwencje nowoczesności. Kraków 2008, Wyd. UJ.

Klus-Stańska D.: Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn 2002, Wyd. UWM.

Klus-Stańska D.: Wiedza osobista uczniów jako punkt zwrotny w teorii i praktyce dydaktycznej. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2019, nr 1 (64).

Kofta M., Jasińska-Kania A. (red.): Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo naukowe „Scholar”.

Kohlberg L., Mayer R.: Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.): Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa 1993, Wyd. IBE.

Korzeniecka-Bondar A.: Mity związane z transmisją kultury dokonywaną przez nauczyciela. W: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Białystok 2003, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Małkiewicz E.: Motywy poznawania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka. W: M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, Z. Kuklińska, E. Małkiewicz (red.): Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Warszawa 2002, Wyd. CODN.

Niekrewicz A.A.: Stereotypy narodowe i etniczne w memach internetowych. „Język. Religia. Tożsamość” 2019, nr 1 (19).

Nikitorowicz J.: Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej. W: T. Pilch (red.): O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.

Nikitorowicz J.: Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur. Białystok 2020, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowosad I.: Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Kraków 2019, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ogrodzka-Mazur E.: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice 2007, Wyd. UŚ.

Reykowski J.: Teoria ograniczonej etyczności a wiedza o systemie motywacyjnym. „Nauka” 2022, nr 4.

Rocławska-Daniluk M.: Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii. Gdańsk 2020, Wyd. UG.

Weigl B.: Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne. Warszawa 1999, Wyd. IP PAN.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.