Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності (LIFECOMP): концептуальний вимір
PDF
HTML

Ключові слова

Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя
Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності
Європейський Союз
загальна середня освіта
ключові компетентності
навички
трансверсальні компетентності

Як цитувати

Глушко, О. . (2023). Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності (LIFECOMP): концептуальний вимір. Український Педагогічний журнал, (4), 35–45. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-35-45

Анотація

Автором наголошено на трансформаційних процесах у європейському освітньому просторі, де компетентнісний підхід у навчанні дедалі більше відіграє ключову роль. Охарактеризовано мету Європейської рамки особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності (LifeComp). Зазначено, що «особистісна, соціальна та вміння вчитися» компетентність була визнана ключовою, відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018 р.). Рамка LifeComp розглядає «Особистісну, соціальну та навчальну» як набір компетентностей, що стосуються всіх сфер життя, які можна набути через формальну, неформальну та інформальну освіту. Обґрунтовано важливість формування та розвитку ключових і трансверсальних компетентностей у громадян, оскільки вони сприяють і забезпечують основу успішного професійного розвитку кожної людини, особистої її реалізації та активному громадянству.
Проведений аналіз Європейської рамки особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності свідчить про її концептуальний та інноваційний характер. Визначено перелік компетентностей та розглянуто структуру Рамки LifeComp.
Підкреслюється, що у Рамці LifeComp визначені саме ті компетентності, яким можна навчити, зокрема в школі. Зроблено висновок, що LifeComp може бути використана як основа для розробки навчальних програм і навчальних заходів, що сприяють особистісному, соціальному розвитку та вмінню вчитися. Визначено перспективи подальших досліджень, які полягають у використанні Рамки LifeComp у сфері освітньої політики та на практиці в освітніх закладах.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-35-45
PDF
HTML

Посилання

Биков, Ю. В. (2021). Формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем. Вісник НАПН України, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3

Глушко, О. (2017). Європейський вектор освітніх реформ в Україні. Український Педагогічний журнал, (4), 5–11. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/559

Глушко, О. (2021). Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід. Науково-педагогічні студії, (5), 8–21. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-8-21

Глушко, О. (2023). Стратегічний та законодавчий рівні реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах у країнах ЄС. Український Педагогічний журнал, (4), 45–58. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-45-58

Кремень, В., Гриневич, Л., Луговий, В., & Таланова, Ж. (2021). Формування цифрової компетентності у школі: кадрові виклики і відповіді для України. Український Педагогічний журнал, (4), 6–28. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28

Локшина, О. (2019). Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року. Український Педагогічний журнал, (3), 21–30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30

Ляшенко, О., & Топузов, О. (2021). Науковий супровід модернізації змісту базової середньої освіти: проблеми і виклики. Український Педагогічний журнал, (4), 29–36. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36

Овчарук, О. В. (2020). Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2 (76), 1–13. https://lib.iitta.gov.ua/720330/1/3526-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-16187-1-10-20200430.pdf

Редько, В., & Теличко, Н. (2022). Моделювання процесу формування в учнів закладів загальної середньої освіти міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності засобами мовленнєвих ситуацій. Проблеми сучасного підручника, (28), 155–169. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-155-169

Шпарик, О. (2021). Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. Український педагогічний журнал, 4, 66–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76

Barrett, M. (2018). How schools can promote the intercultural competence of young people. European Psychologist, 23(1), 93–104. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000308

Borghetti, C. & Barrett, M. (2023). What do I need to know about quality and equity in the assessment of plurilingual, intercultural and democratic competences and the use of portfolios? In book M. Byram, M. Fleming & J. Sheils (Eds.), Quality and Equity in Education: A Practical Guide to the Council of Europe Vision of Education for Plurilingual, Intercultural and Democratic Citizenship (pp. 114–135). Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/BYRAM4020

Council of the European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, 30.12.2006. L 394/10-394/18 EN. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

Council of the European Union. (2018). Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). Official Journal of the European Union, Vol. 61, 1–13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7)

Dzhurylo, A., Hlushko, O., & Shparyk, O. (2021). Innovative approaches to formulation and development of soft skills of secondary school students in the context of Ukraine’s integration into the European education area. Education: Modern Discourses, 4, 39–49. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-05

European Commission, European Political Strategy Centre. (2017). 10 trends transforming education as we know it. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2872/800510

Liashenko, O. (2019). Modernization of the general secondary education content as the basis of reformng the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. 2, 126–133. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–15.

Lokshyna, O. (2018). The European Dimension of the Competence-based School Education in Ukraine. Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy. Bucharest (Romania). (1), 47–64. https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47

OECD. (2018). The Future of Education and Skills. Education 2030. The Future We Want. 23 p. https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning Compass 2030. A Series of Concept Notes. 146 p. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 82 p. https://doi.org/10.2760/302967

Topuzov, O. & Golovko, M. (2019). Strengthening the competence orientation of the natural science school education content as condition of all-round development of a personality. Education: Modern Discourses, 2, 134–140. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-16

Barrett, M. (2018). How schools can promote the intercultural competence of young people. European Psychologist, 23(1), 93–104. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000308 (in English).

Borghetti, C. & Barrett, M. (2023). What do I need to know about quality and equity in the assessment of plurilingual, intercultural and democratic competences and the use of portfolios? In book M. Byram, M. Fleming & J. Sheils (Eds.), Quality and Equity in Education: A Practical Guide to the Council of Europe Vision of Education for Plurilingual, Intercultural and Democratic Citizenship (pp. 114–135). Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/BYRAM4020 (in English).

Bykov, Yu. V. (2021). Formuvannia kompetentnostei uchasnykiv osvitnoho protsesu na osnovi khmaro oriientovanykh informatsiino-osvitnikh system. Visnyk NAPN Ukrainy, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3 (in Ukrainian).

Council of the European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, 30.12.2006. L 394/10-394/18 EN. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF (in English).

Council of the European Union. (2018). Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). Official Journal of the European Union, Vol. 61, 1–13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7) (in English).

Dzhurylo, A., Hlushko, O., & Shparyk, O. (2021). Innovative approaches to formulation and development of soft skills of secondary school students in the context of Ukraine’s integration into the European education area. Education: Modern Discourses, 4, 39–49. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-05 (in English).

European Commission, European Political Strategy Centre. (2017). 10 trends transforming education as we know it. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2872/800510 (in English).

Hlushko, O. (2017). Yevropeiskyi vektor osvitnikh reform v Ukraini. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 5–11. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/559/489 (in Ukrainian).

Hlushko, O. (2021). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: yevropeiskyi dosvid. Naukovo-pedahohichni studii, (5), 8–21. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-8-21 (in Ukrainian).

Hlushko, O. (2023). Stratehichnyi ta zakonodavchyi rivni reformuvannia zmistu shkilnoi osvity na kompetentnisnykh zasadakh u krainakh YeS. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (4), 45–58. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-45-58 (in Ukrainian).

Kremen, V., Hrynevych, L., Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (2021). Formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti u shkoli: kadrovi vyklyky ividpovidi dlia Ukrainy. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (4), 6–28. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28 (in Ukrainian).

Liashenko, O. (2019). Modernization of the general secondary education content as the basis of reformng the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. 2, 126–133. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–15. (in English).

Liashenko, O., & Topuzov, O. (2021). Naukovyi suprovid modernizatsii zmistu bazovoi serednoi osvity: problemy i vyklyky. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (4), 29–36. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36 (in Ukrainian).

Lokshyna, O. (2018). The European Dimension of the Competence-based School Education in Ukraine. Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy. Bucharest (Romania). (1), 47–64. https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47 (in English).

Lokshyna, O. (2019). Yevropeiska dovidkova ramka kliuchovykh kompetentnostei dlia navchannia vprodovzh zhyttia: onovlene bachennia 2018 roku. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (3), 21–30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30 (in Ukrainian).

OECD. (2018). The Future of Education and Skills. Education 2030. The Future We Want. 23 p. https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf (in English).

OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning Compass 2030. A Series of Concept Notes. 146 p. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf (in English).

Ovcharuk, O. V. (2020). Suchasni pidkhody do rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti liudyny ta tsyfrovoho hromadianstva v yevropeiskykh krainakh. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2 (76), 1–13. https://lib.iitta.gov.ua/720330/1/3526-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-16187-1-10-20200430.pdf (in Ukrainian).

Redko, V., & Telychko, N. (2022). Modeliuvannia protsesu formuvannia v uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity mizhkulturnoi inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti zasobamy movlennievykh sytuatsii. Problemy suchasnoho pidruchnyka, (28), 155–169. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-155-169 (in Ukrainian).

Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 82 p. https://doi.org/10.2760/302967 (in English).

Shparyk, O. (2021). Kontseptualni zasady tsyfrovoi transformatsii osvity: yevropeiskyi ta amerykanskyi dyskurs. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 66–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76 (in Ukrainian).

Topuzov, O. & Golovko, M. (2019). Strengthening the competence orientation of the natural science school education content as condition of all-round development of a personality. Education: Modern Discourses, 2, 134–140. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-16 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.