Особливості проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану в Україні
PDF
HTML

Ключові слова

освітнє середовище
цифровізація освіти
безпековість освітнього середовища
освітні втрати

Як цитувати

Трубачева, С. ., Мушка, О. ., & Замаскіна, П. . (2023). Особливості проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану в Україні. Український Педагогічний журнал, (4), 46–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-46-52

Анотація

Розв’язання проблеми проєктування освітнього середовища закладу освіти сьогодні, під час воєнного стану, є надзвичайно актуальним питанням, яке в умовах цифровізації сучасного суспільства трансформується та набуває нових акцентів. Насамперед важливими у цьому аспекті є завдання забезпечення безпековості освітнього середовища та створення умов для подолання освітніх втрат. Наразі актуальності також набуває питання подальшого розвитку дистанційного навчання, яке є пріоритетним особливо в тих регіонах, де здобувачі освіти не мають доступу до закладів освіти або цей доступ обмежений. У зв’язку з цим, метою цього дослідження є висвітлення особливостей технології проєктування освітнього середовища, спричинених по-перше, розвитком процесу цифровізації в суспільстві та новими можливостями, які створюються у зв’язку з цим в освіті; по-друге, освітніми втратами, які виникли в умовах війни в Україні та потребують діагностики та подолання.
Методами досягнення мети дослідження, які застосовані у статті є розроблення технології проєктування освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану та представлення її особливостей. Основним результатом є визначення особливостей проєктування освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану та презентація їх у вигляді технології проєктування.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-46-52
PDF
HTML

Посилання

Державна служба якості освіти України. (2022). Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки. https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/#Text

Концепція цифрової трансформації освіти і науки. (2021). https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya#Text

Особливості функціонування системи освіти в умовах сучасних викликів. (2020). Освітня аналітика України, 3(10), 82‒107.

Програма Horizon 2020. Євроінтеграційний портал. https://eu-ua.org/horizon-2020/#Text.

Соснін, О. (2022). Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань. Юридичний вісник України. https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-etap-stanovlennya-tsyfrovogo-suspilstva-znan/#:~:text1%97.) #Text

Топузов, О.М. (ред.), Головко, М.В. (уклад.). (2021). Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали. Київ: Педагогічна думка.

Топузов, О.М. (ред.), Головко, М.В. (уклад.). (2023). Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України: методичні рекомендації Київ: Педагогічна думка.

Трубачева, С., Мушка, О., Люлькова, Ю. (2022). Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану. Проблеми сучасного підручника, 29, 202‒208.

Трубачева. С. Е., Гораш, К. В., Чорноус, О.В., Мезенцева, О. І., Климчук, І. О. (2022). Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища гімназії: практичний посібник. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Praktychnyy_posibnyk2_rezultat.pdf #Text.

Derzhavna sluzhba yakosti osvity` Ukrayiny`. (2022). Bezpechne osvitnye seredovy`shhe: novi vy`miry` bezpeky`. https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/#Text (in Ukrainian).

Koncepciya cy`frovoyi transformaciyi osvity` i nauky`. (2021). https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya#Text (in Ukrainian).

Osobly`vosti funkcionuvannya sy`stemy` osvity` v umovax suchasny`x vy`kly`kiv. (2020). Osvitnya anality`ka Ukrayiny`, 3(10), 82‒107. (in Ukrainian).

Programa Horizon 2020. Yevrointegracijny`j portal. https://eu-ua.org/horizon-2020/#Text. (in Ukrainian).

Sosnin, O. (2022). Cy`frovizaciya yak etap stanovlennya cy`frovogo suspil`stva znan`. Yury`dy`chny`j visny`k Ukrayiny`. https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-etap-stanovlennya-tsyfrovogo-suspilstva-znan/#:~:text1%97.) #Text (in Ukrainian).

Topuzov, O.M. (red.), Golovko, M.V. (uklad.). (2021). Dy`stancijne navchannya v umovax karanty`nu: dosvid ta perspekty`vy`. Anality`ko-metody`chni materialy`. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Topuzov, O.M. (red.), Golovko, M.V. (uklad.). (2023). Diagnosty`ka ta kompensaciya osvitnix vtrat u zagal`nij serednij osviti Ukrayiny`: metody`chni rekomendaciyi Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Trubacheva, S., Mushka, O., Lyul`kova, Yu. (2022). Dy`dakty`chni osobly`vosti formuvannya navchal`noyi kompetentnosti uchniv v umovax cy`frovizaciyi osvitn`ogo seredovy`shha zakladu zagal`noyi seredn`oyi osvity` pid chas voyennogo stanu. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, 29, 202‒208. (in Ukrainian).

Trubacheva. S. E., Gorash, K. V., Chornous, O.V., Mezenceva, O. I., Kly`mchuk, I. O. (2022). Naukovo-metody`chne zabezpechennya proektuvannya osvitn`ogo seredovy`shha gimnaziyi: prakty`chny`j posibny`k. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Praktychnyy_posibnyk2_rezultat.pdf #Text. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.