Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти: єдність та протиріччя в результатах
PDF
HTML

Ключові слова

інституційний аудит
самооцінювання
самооцінюваннякерівник закладу освіти
оцінка
відмінність
загальна середня освіта

Як цитувати

Лукіна, Т. . (2023). Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти: єдність та протиріччя в результатах. Український Педагогічний журнал, (4), 61–73. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-61-73

Анотація

У статті актуалізовано проблему створення моделі забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти, що ґрунтується на поєднанні механізмів зовнішнього оцінювання діяльності школи з процедурами самооцінки результатів функціонування закладу та передбачає використання можливостей оцінювання для розвитку шкільної культури і поліпшення професійної компетентності педагогічних працівників. З’ясовано, що надання закладам освіти права самостійно визначатися із структуру внутрішньої системи забезпечення якості освіти призводить до використання різних індикаторів і критеріїв самооцінювання досягнутих результатів, що ускладнює аналіз ситуації та формулювання висновків. Запропоновано методичний підхід до порівняння означених результатів оцінювання різних аспектів діяльності школи, що передбачає процедури узгодження шкал та ранжування параметрів освітньої і управлінської діяльності закладів за величиною відмінностей у середніх значеннях результатів рангової оцінки. Наголошено, що виявлення відмінностей у результатах оцінювання діяльності середніх шкіл різними суб’єктами дасть можливість зосередитися на тих аспектах роботи закладу освіти, які виявляються найбільш проблемними, що, своєю чергою, сприятиме вдосконаленню методики інституційного аудиту та внутрішньої оцінки школи. Проведено порівняльний аналіз результатів зовнішніх перевірок (інституційного аудиту) та самооцінювання закладів загальної середньої освіти з метою виявлення спільних рис і протиріч у баченні різними суб’єктами оцінювання якості реалізації певних характеристик освітніх і управлінських процесів. З’ясовано, що можливі комбінації результатів оцінювання зовнішніми аудиторами і директорами шкіл характеристик освітніх і управлінських процесів разом з самооцінками керівників ЗЗСО ступеня своєї об’єктивності утворюють три основні варіанти інтерпретації комбінованої оцінки діяльності закладу освіти: «жорстке оцінювання», «м’який спротив» та «конфліктне оцінювання».

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-61-73
PDF
HTML

Посилання

Бобровський, М.В., Горбачов, С.І., & Заплотинська, О.О. (2019). Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ, Державна служба якості освіти.

Верховна Рада України. (2017, вересень 05). Про освіту: Закон України (№ 2145-VIII).https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Державна служба якості освіти України. (2021). Тенденції якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. Аналітичний звіт за результатами інституційних аудитів 2020–2021. https://sqe.gov.ua/tendencii-yakosti-osvitnoi-diyalnos/

Державна служба якості освіти України. (2022). Звіт за результатами інституційних аудитів у 2022 році. https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/zvit_Auditi-03.04_2022.pdf.

Лукіна, Т.О. (2006). Якість підготовки управлінських кадрів як основа поліпшення якості вищої освіти України. Вища освіта України. 3, 136‒142. https://lib.iitta.gov.ua/4050/

Лукіна,Т.О. (2008). В Енциклопедія освіти. В. Г. Кремень (Ред.), Якість освіти, 1017–1018. Київ: Юріном Інтер. https://lib.iitta.gov.ua/4146/

Лукіна, Т.О. (2020). Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/723465/

Лукіна, Т.О. (2022a). Досвід управління керівника закладу загальної середньої освіти як чинник трудності об’єктивності оцінювання ним характеристик освітніх та управлінських процесів. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти, 124‒127.Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. https://lib.iitta.gov.ua/733567/

Лукіна, Т.О. (2022b). Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал, 2, 19‒30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30.

Лукіна, Т.О. (2022c). Об’єктивність оцінювання освітніх та управлінських процесів: відмінності у поглядах адміністраторів закладів загальної середньої освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу, 148–152, Київ–Тернопіль: Крок. https://lib.iitta.gov.ua/733790/

Лукіна, Т.О. (2023). Самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти: організаційно-методичний аспект: монографія. Київ: Педагогічна думка.

Міністерство освіти і науки України. (2019, січень 09). Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України (№ 17). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text

Blok, H., Sleegers, P., & Karsten, S. (2008). Looking for a balance between internal and external evaluation of school quality: evaluation of the SVI model. Journal of Education Policy, 23(4), 379–395. http://dx.doi.org/10.1080/ 02680930801923773.

Brown M., Gardezi S., Blanco L. del C., Simeonovac R., Parvanovac Yonka, McNamaraa Gerry, O’Hara J., Kechri Z. (2021). School self-evaluation an international or country specific imperative for school improvement? International Journal of Educational Research Open, 2, 100063. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100063/

Ehren, M.C.M., Altrichter, H., McNamara, G., & O'Hara, J. (2013). Impact of school inspections on improvement of schools – describing assumptions on causal mechanisms in six European countries. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25, 3–43. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9156-4.

Ehren, M.C.M., & Baxter, J. (2020). Trust, accountability and capacity: Three building blocks of education system reform. In Ehren, M.C.M. & Baxter, J. (Eds). Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform. (pp. 1–29). New York/Abingdon: Routledge. https://www.researchgate.net/publication/ 356595173_Chapter_1_Trust_accountability_and_capacity_Three_building_blocks_of_education_system_reform

Ehren, M.C.M., & Shackleton, N. (2015). Mechanisms of change in Dutch inspected schools: comparing schools in different inspection treatments. British Journal of Educational Studies, 64(2), 185–213. https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1019413.

Gustafsson, JE., Erickson, G. (2013). To trust or not to trust? – Teacher markings versus external marking of national tests. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25(1), 69–87. https://doi.org/10.1007/s11092-013-9158-x

Medley, D, Coker, H. (1987). The accuracy of principals' judgments of teacher performance. Journal of Educational Research ,80, 242–247. https://doi.org/10.1080/00220671.1987.10885759.

Rheame, J., Freeston, M.H., Ladouceur, R., Bouchard, C., Gallant, L., Talbot, F., & Vallieres, A. (2000). Functional and dysfunctional perfectionists: are the different on compulsive-like behaviors? Behavior Research and Therapy, 38(2), 119–228.

Bobrovskyi, M.V., Horbachov, S.I., & Zaplotynska, O.O. (2019). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity. Kyiv, Derzhavna sluzhba yakosti osvity. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, veresen 05). Pro osvitu: Zakon Ukrainy (№ 2145-VIII).https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy. (2021). Tendentsii yakosti osvitnoi diialnosti zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Analitychnyi zvit za rezultatamy instytutsiinykh audytiv 2020–2021. https://sqe.gov.ua/tendencii-yakosti-osvitnoi-diyalnos/ (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy. (2022). Zvit za rezultatamy instytutsiinykh audytiv u 2022 rotsi. https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/zvit_Auditi-03.04_2022.pdfLukina, T.O. (2006). Yakist pidhotovky upravlinskykh kadriv yak osnova polipshennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy. 3, 136-142. https://lib.iitta.gov.ua/4050/ (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2006). Yakist pidhotovky upravlinskykh kadriv yak osnova polipshennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy. 3, 136-142. https://lib.iitta.gov.ua/4050/ (in Ukrainian).

Lukina,T.O. (2008). V Entsyklopediia osvity. V. H. Kremen (Red.), Yakist osvity. (s. 1017–1018). Kyiv: Yurinom Inter. https://lib.iitta.gov.ua/4146/ (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2020). Upravlinnia yakistiu zahalnoi serednoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/723465/ (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2022a). Dosvid upravlinnia kerivnyka zakladu zahalnoi serednoi osvity yak chynnyk trudnosti obiektyvnosti otsiniuvannia nym kharakterystyk osvitnikh ta upravlinskykh protsesiv. Vykorystannia tekhnolohii menedzhmentu yakosti v upravlinni zakladamy osvity. (s. 124-127).Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V. https://lib.iitta.gov.ua/733567/ (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2022b). Zarubizhni pidkhody do rozroblennia modelei samootsiniuvannia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 2,19-30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30. (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2022c). Obiektyvnist otsiniuvannia osvitnikh ta upravlinskykh protsesiv: vidminnosti u pohliadakh administratoriv zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita – 2022: vyklyky i perspektyvy v umovakh turbulentnosti svitu (s. 148–152). Kyiv–Ternopil: Krok. https://lib.iitta.gov.ua/733790/ (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2023). Samootsiniuvannia yakosti osvity ta osvitnoi diialnosti zakladu zahalnoi serednoi osvity: orhanizatsiino-metodychnyi aspekt: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2019, sichen 09). Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia instytutsiinoho audytu zakladiv zahalnoi serednoi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (№ 17). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text

Blok, H., Sleegers, P., & Karsten, S. (2008). Looking for a balance between internal and external evaluation of school quality: evaluation of the SVI model. Journal of Education Policy, 23(4), 379–395. http://dx.doi.org/10.1080/ 02680930801923773. (in English).

Brown M., Gardezi S., Blanco L. del C., Simeonovac R., Parvanovac Yonka, McNamaraa Gerry, OHara J., Kechri Z. (2021). School self-evaluation an international or country specific imperative for school improvement? International Journal of Educational Research Open, 2, 100063. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100063/ (in English).

Ehren, M.C.M., Altrichter, H., McNamara, G., & OHara, J. (2013). Impact of school inspections on improvement of schools—describing assumptions on causal mechanisms in six European countries. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25, 3–43. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9156-4. (in English).

Ehren, M.C.M., & Baxter, J. (2020). Trust, accountability and capacity: Three building blocks of education system reform. In Ehren, M.C.M. & Baxter, J. (Eds). Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform. (pp. 1–29). New York/Abingdon: Routledge. https://www.researchgate.net/publication/ 356595173_Chapter_1_Trust_accountability_and_capacity_Three_building_blocks_of_education_system_reform (in English).

Ehren, M.C.M., & Shackleton, N. (2015). Mechanisms of change in Dutch inspected schools: comparing schools in different inspection treatments. British Journal of Educational Studies, 64(2), 185–213. https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1019413. (in English).

Gustafsson, JE., Erickson, G. (2013). To trust or not to trust? – Teacher markings versus external marking of national tests. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25(1), 69–87. https://doi.org/10.1007/s11092-013-9158-x (in English).

Medley, D, Coker, H. (1987). The accuracy of principals judgments of teacher performance. Journal of Educational Research, 80, 242–247. https://doi.org/10.1080/00220671.1987.10885759. (in English).

Rheame, J., Freeston, M.H., Ladouceur, R., Bouchard, C., Gallant, L., Talbot, F., & Vallieres, A. (2000). Functional and dysfunctional perfectionists: are the different on compulsive-like behaviors? Behavior Research and Therapy, 38(2), 119–228. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.