Роль студентоорієнтованого навчання у підготовці майбутніх фахівців-фармацевтів у вищій школі
PDF
HTML

Ключові слова

студентоорієнтоване навчання
фармацевтична освіта
готовність до професійної діяльності
професійна підготовка
фармацевти
вища школа

Як цитувати

Велика, А. ., Гарвасюк, О. ., & Кропельницька, Ю. . (2023). Роль студентоорієнтованого навчання у підготовці майбутніх фахівців-фармацевтів у вищій школі. Український Педагогічний журнал, (4), 74–80. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-74-80

Анотація

Статтю присвячено фармацевтичній освіті, обговоренню загальних вимог до освіти для студентів бакалаврату та магістратури фармацевтики. Визначено поняття готовності до професійної діяльності студентів-фармацевтів, виокремлено критерії сформованості готовності до професійної діяльності фахівців фармації. Обґрунтовано педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фармацевтів, виокремлено роль студентоорієнтованого навчання у якісній підготовці майбутніх фармацевтичних фахівців у вищій школі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-74-80
PDF
HTML

Посилання

Біловол, О. М., Князькова, І. І., Корнійчук, В. І., Денисенко, В. П., Кірієнко, О.М., & Ільченко, І. А. (2018). Підвищення ефективності навчання студентів в умовах реформування медичної освіти. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні, Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тернопіль: Укрмедкнига, 91‒92.

Бровченко, А. К. (2020). Можливості інтерактивної взаємодії студентів та викладачів в процесі дистанційного навчання з позиції особистісного підходу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, 31(4), 183‒190. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/28

Гусєва, Т. П. (2020). Формування комунікативних навичок у студентів-фармацевтів. Мовна комунікація: наука, культура, медицина, Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 60‒62.

Козаченко, Г. В. (2017). Особливості професійної діяльності фахівців-фармацевтів. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення, Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних працівників. Харків, 148‒153.

Кульбашна, Я., Ткачук, О., & Захарова, В. (2018). Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря. Освітологічний дискурс, 1‒2, 141‒157. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Лінчевський, О. В., Черненко, В. М., П’ятницький, Ю. С., & Булах, І. Є. (2017). Шляхи формування системи вищої медичної освіти України в сучасних умовах. Медична освіта, 3, 6-9.

Олещук, О. М., Чорномидз, А. В., Маланчук, С. Л., Драпак О. Я., & Іванків, Я. І. (2018). Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету. Art of medicine, 2, 123‒129.

Пономаренко, М. С., Соловйов, О. С., Краснянська, Т. М., & Григорук, Ю. М. (2019) Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 2:110-117. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.70698

Сосницька, Н. Л., & Глікман В, (2017). Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 1, 377‒381.

Abdigapbarova U, & Zhiyenbayeva N. (2023). Organization of Student-Centered learning within the Professional Training of a future teacher in a Digital Environment. Education and Information Technologies, 28(1), 647‒661. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11159-5

Delgado, M. A. C., Delgado, R. I. Z., Palma, R. P., & Moya, M. E. (2019). Dyscalculia and pedagogical intervention. International Research Journal of Management IT and Social Sciences, 6(5), 95‒100. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.710

Sakulina, Y. V. (2018). The use of information and communication technologies in the implementation of distance education. Bulletin of Science and Education, 2(3), 45‒48.

Schweisfurth, M., & Elliott, J. (2019). When ‘Best Practice’ meets the pedagogical nexus: Recontextualisation, reframing and resilience. Comparative Education, 55(1), 1‒8. https://doi.org/10.1080/03050 068.2018.1544801

Bilovol, O. M., Kniaz’kova, I. I., Korniichuk, V. I., Denysenko, V. P., Kiriienko, O. M., & Il’chenko, I. A. (2018). Pidvyschennia efektyvnosti navchannia studentiv v umovakh reformuvannia medychnoi osvity. Aktual’ni pytannia vyschoi medychnoi osvity v Ukraini, Materialy XV Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Ternopil’: Ukrmedknyha, 91‒92. (in Ukrainian).

Brovchenko, A.K. (2020). Personal approach in the interaction between students and teachers when using interactive technologies in distance learning. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads’koho. Seriia: Psykholohiia, 31(4), 183‒190. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/28 (in Ukrainian).

Husieva, T. P. (2020). Formuvannia komunikatyvnykh navychok u studentiv-farmatsevtiv. Movna komunikatsiia: nauka, kul’tura, medytsyna, Materialy II Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ternopil’: Ukrmedknyha, 60‒62. (in Ukrainian).

Kozachenko, H. V. (2017). Osoblyvosti profesiinoi diial’nosti fakhivtsiv-farmatsevtiv. Yakist’ vyschoi osvity: suchasnyi stan ta shliakhy zabezpechennia, Materialy Vseukrains’koi naukovo-metodychnoi internet-konferentsii pedahohichnykh pratsivnykiv. Kharkiv, 148‒153. (in Ukrainian)

Kulbashna, Y., Tkachuk, E., & Zakharova, V. (2018). New tasks and functions of the teacher of innovative type in the preparation of the competent doctor. Educological discourse, 1-2, 141‒157. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220 (in Ukrainian).

Linchevskyi, O. V., Chernenko, V. M., Piatnytskyi, Yu. S., & Bulakh, I. Ye. (2017). The ways of higher medical education system reforming in ukraine in the modern context. Medical education, 3, 6‒9. (in Ukrainian).

Oleshchuk, O. М., Chornomydz, A. V., Malanchuk, S. L., Drapak O. Ya., & Ivankiv, Ya. I. (2018). Case-study method in teaching pharmacology for students of medical faculty. Art of medicine, 2, 123‒129. (in Ukrainian).

Ponomarenko, M. S., Soloviov, O. S., Krasnianska, T. M., & Grygoruk, Y. M. (2019) Background of standardization and regulation of training and use of pharmaceutical regular resource potential in XI–XVI centuries. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2:110-117. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.70698 (in Ukrainian).

Sosnyts’ka, N. L., & Hlikman V, (2017). Studentotsentrovanyi pidkhid do profesiinoi osvity v umovakh staloho rozvytku suspil’stva. Naukovyi visnyk L’otnoi akademii. Seriia: Pedahohichni nauky, 1, 377-381. (in Ukrainian).

Abdigapbarova U, & Zhiyenbayeva N. (2023). Organization of Student-Centered learning within the Professional Training of a future teacher in a Digital Environment. Education and Information Technologies, 28(1), 647‒661. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11159-5 (in English).

Delgado, M. A. C., Delgado, R. I. Z., Palma, R. P., & Moya, M. E. (2019). Dyscalculia and pedagogical intervention. International Research Journal of Management IT and Social Sciences, 6(5), 95‒100. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.710 (in English).

Sakulina, Y. V. (2018). The use of information and communication technologies in the implementation of distance education. Bulletin of Science and Education, 2(3), 45‒48. (in English).

Schweisfurth, M., & Elliott, J. (2019). When ‘Best Practice’ meets the pedagogical nexus: Recontextualisation, reframing and resilience. Comparative Education, 55(1), 1‒8. https://doi.org/10.1080/03050 068.2018.1544801 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.