Музейна педагогіка і кінематограф: сучасні концепції музейних фільмів
PDF
HTML

Ключові слова

музейна педагогіка
музейно-педагогічна діяльність
кінематограф
засоби музейної педагогіки
музейний фільм
музейний простір
освітній процес

Як цитувати

Караманов, О. ., Горовий, А. ., & Топилко, О. . (2023). Музейна педагогіка і кінематограф: сучасні концепції музейних фільмів. Український Педагогічний журнал, (4), 81–87. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-81-87

Анотація

У статті проаналізовано особливості взаємодії музейної педагогіки із сучасним кінематографом на основі різних типів та форматів музейних фільмів у контексті організації комунікації з відвідувачами. Визначено історичні аспекти еволюції музейних фільмів, особливості проєктування та створення дидактичних фільмів, поняття «музейна драматургія». Охарактеризовано три важливі напрями музейних фільмів, які стосуються елементів документального та ігрового кіно, біографічних фільмів та авторського кіно. Розглянуто п’ять концепцій музейних фільмів трьох українських режисерів, проаналізовано їх особливості та можливості застосування в освітньому процесі для учнів та студентів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-81-87
PDF
HTML

Посилання

Банах, В. (2021). Соціальна місія музеїв: еволюція поняття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 8 (50), 386–401. doi: https://doi.org/10.24919/2312- 2595.8/50.239082.

Горовий, А. (2014). Музейний фільм як метод музейної педагогіки. Матеріали Другої науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (Київ, 25‒26 вересня 2014 р.). Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 23–25.

Караманов, О. В. (2010). Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 26, 134‒142.

Караманов, О. В. (2021). Дидактичні засоби музейної педагогіки як елемент формування нового освітнього простору. Освіта і педагогічна наука, 1 (176), 3–11.

Караманов, О. В. (2006). Музейна педагогіка як засіб формування професійних цінностей студента-історика. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна: Збірник наук. праць. Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 21. Ч.ІІ, 119‒125.

Михайло Боїм – львів’янин, який навчив європейців міряти пульс і їсти ківі. (2020). https://dyvys.info/2020/09/06/myhajlo-boyim-lviv-yanyn-yakyj-navchyv-yevropejtsiv-miryaty-puls-i-yisty-kivi/

Руденко, С. Б. (2021). Музей як технологія: монографія. Київ: Ліра-К, 2021.

Banakh, V. (2021). Sotsialna misiia muzeiv: evoliutsiia poniattia. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia, 8 (50), 386–401. doi: https://doi.org/10.24919/2312- 2595.8/50.239082. (in Ukrainian).

Horovyi, A. (2014). Muzeinyi film yak metod muzeinoi pedahohiky. Materialy Druhoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Muzeina pedahohika – problemy, sohodennia, perspektyvy» (Kyiv, 25‒26 veresnia 2014 r.). Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk. Kyiv: NKPIKZ, 23–25. (in Ukrainian).

Karamanov, O. V. (2010). Vyshchyi navchalnyi zaklad u prostori muzeiu: perspektyvy vprovadzhennia intehrovanykh kursiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 26, 134‒142. (in Ukrainian).

Karamanov, O. V. (2021). Dydaktychni zasoby muzeinoi pedahohiky yak element formuvannia novoho osvitnoho prostoru. Osvita i pedahohichna nauka, 1 (176), 3–11. (in Ukrainian).

Karamanov, O. V. (2006). Muzeina pedahohika yak zasib formuvannia profesiinykh tsinnostei studenta-istoryka. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna: Zbirnyk nauk. prats. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi un-t imeni Ivana Franka, 21. Ch.II, 119‒125. (in Ukrainian).

Mykhailo Boim – lvivianyn, yakyi navchyv yevropeitsiv miriaty puls i yisty kivi. (2020). https://dyvys.info/2020/09/06/myhajlo-boyim-lviv-yanyn-yakyj-navchyv-yevropejtsiv-miryaty-puls-i-yisty-kivi/(in Ukrainian).

Rudenko, S. B. (2021). Muzei yak tekhnolohiia: monohrafiia. Kyiv: Lira-K, 2021. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.