Проєктне навчання як засіб формування компетентностей майбутніх манеджерів
PDF
HTML

Ключові слова

проєктно-орієнтоване навчання
метод проєкту
міждисциплінарні проєкти
освітній процес
фахова передвища освіта

Як цитувати

Пандазі, А. ., & Станжур, Т. (2023). Проєктне навчання як засіб формування компетентностей майбутніх манеджерів. Український Педагогічний журнал, (4), 88–95. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-88-95

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи проєктного навчання, його роль у формуванні компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, розвитку критичного та творчого мислення; розкрито особливості впровадження проєктно-орієнтованого підходу в освітній процес. Наведено приклад запровадження та реалізацію проєктного навчання в Турецькій республіці у вигляді відкриттів проєктних шкіл. Проаналізовано теоретичні засади використання методу проєктного навчання в навчальній діяльності.
У статті подано авторський досвід запровадження методу проєктів у закладі фахової передвищої освіти в рамках навчання студентів-менеджерів; запропоновано форму організації роботи студентів над міждисциплінарним проєктом, представлено вимоги до фактичного виконання студентського проєкту; описано методику організації проєктної діяльності в рамках навчальних дисциплін «Управління персоналом: Організаційна культура і теорія» та «Інформатика і комп’ютерна техніка»; наведено авторську розробку навчального проєкту на тему «Фактори успіху бізнесу» студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.
Зазначено, що завдяки методу проєктів здобувачі фахової передвищої освіти поглиблюють практичні навички, можуть формувати фахові, предметні та цифрові компетентності, зокрема демонструють навички обміну інформацією, пошуку альтернативних рішень, самоорганізації, самомотивації та вдосконалюють попередньо здобуті навички користування програмами MS Office Power Point, MS Office Publisher, сервісом Canva. Проєктна діяльність стимулює до закріплених знань та практичних навичок з певних дисциплін і тем, що відображаються під час презентації індивідуальних проєктів.
Окреслено перспективи подальших досліджень, які полягають в обґрунтуванні, розробці й реалізації нових навчальних міждисциплінарних проєктів, вивченні досвіду зарубіжних країн щодо застосування методу проєктів в освітньому процесі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-88-95
PDF
HTML

Посилання

Баранов, В. В. (2019). Еволюція та сучасне використання проектного методу навчання при підготовці менеджерів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць, 5, 319–324.

Бульвінська, О. (2019). Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід. Освітологічний дискурс, 1–2, 83–103.

Кулалаєва, Н. В. (2019). Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: монографія, 208.

Михайлова, О. С. (2016). Формування особистості в соціальному середовищі у педагогічних концепціях американських учених 20 століття (Джон Дьюї, Вільям Кілпатрик, Хелен Паркхерст). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2, 82–85.

Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра «Організація виробництва» Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (27.08.2020). https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/program_ocvitn/program/OPP_OV1.pdf

Сікора, Я. Б., Карплюк, С. О., Грінчук, І. О., Оленюк, Д. О. (2022). Використання методу проектів на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти як одна із ефективних педагогічних технологій. Перспективи та інновації науки. http://eprints.zu.edu.ua/34341/1/2022.pdf

Тітова, О. (17–18 жовтня 2018). Project-based learning for engineer’s creativity fostering. Цифрова освіта в природничих університетах: збірник матеріалів V Міжнар. наук.конф. (НУБіП України, м. Київ), 85–87.

Чала, Н. (2020). Педагогічна діяльність Дж. Дьюї в електронному інформаційно- бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу». Вісник Книжкової палати, 11, 23–28.

Koc, A., Bastas, M. (2019). Project schools as a schoolbased management model. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6(4), 923–942.

Baranov, V. V. (2019). Evoliutsiia ta suchasne vykorystannia proektnoho metodu navchannia pry pidhotovtsi menedzheriv. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Pedahohichni nauky : zbirnyk naukovykh prats, 5, 319–324. (in Ukrainian).

Bulvinska, O. (2019). Cuchasni metody navchannia i vykladannia na osnovi doslidzhennia: zarubizhnyi dosvid. Osvitolohichnyi dyskurs, 1–2, 83–103. (in Ukrainian).

Kulalaieva, N. V. (2019). Teoriia i praktyka proektnoho navchannia u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia, 208. (in Ukrainian).

Mykhailova, O. S. (2016). Formuvannia osobystosti v sotsialnomu seredovyshchi u pedahohichnykh kontseptsiiakh amerykanskykh uchenykh 20 stolittia (Dzhon Diui, Viliam Kilpatryk, Khelen Parkkherst). Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky, 2, 82–85. (in Ukrainian).

Osvitno-profesiina prohrama fakhovoho molodshoho bakalavra «Orhanizatsiia vyrobnytstva» Fakhovoho koledzhu «Universum» Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka (27.08.2020). https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/program_ocvitn/program/OPP_OV1.pdf (in Ukrainian).

Sikora, Ya. B., Karpliuk, S. O., Hrinchuk, I. O., Oleniuk, D. O. (2022). Vykorystannia metodu proektiv na urokakh informatyky v zakladakh zahalnoi serednoi osvity yak odna iz efektyvnykh pedahohichnykh tekhnolohii. Perspektyvy ta innovatsii nauky. http://eprints.zu.edu.ua/34341/1/2022.pdf (in Ukrainian).

Titova, O. (17–18 zhovtnia 2018). Project-based learning for engineers creativity fostering. Tsyfrova osvita v pryrodnychykh universytetakh: zbirnyk materialiv V Mizhnar. nauk.konf. (NUBiP Ukrainy, m. Kyiv), 85–87. (in Ukrainian).

Chala, N. (2020). Pedahohichna diialnist Dzh. Diui v elektronnomu informatsiino- bibliohrafichnomu resursi «Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu». Visnyk Knyzhkovoi palaty, 11, 23–28. (in Ukrainian).

Koc, A., Bastas, M. (2019). Project schools as a schoolbased management model. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6(4), 923–942. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.