Пізнавальна процедура пояснення у дослідженнях з історії освіти і педагогічної думки
PDF
HTML

Ключові слова

пояснення
історико-педагогічне дослідження
каузальне пояснення
телеологічне пояснення
номотетичне пояснення
ідіографічне пояснення

Як цитувати

Ваховський, Л. . (2023). Пізнавальна процедура пояснення у дослідженнях з історії освіти і педагогічної думки. Український Педагогічний журнал, (4), 96–103. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-96-103

Анотація

У статті розкрито сутність та методологічний потенціал пояснення як пізнавальної процедури, яка передбачає виявлення внутрішньої природи досліджуваного явища та уведення його в структуру певних регулярностей, законів, у контекст цілісної теорії. Акцент зроблено на тому, що пояснення забезпечує розуміння історико-педагогічних явищ і процесів. Розглянуто основні види пояснення, які застосовуються в історико-педагогічних дослідженнях (каузальне, телеологічне, номотетичне, ідіографічне), показано епістемологічні можливості та обмеженість кожного з них. Окреслено шляхи подолання односторонності каузального пояснення, що ґрунтується на монокаузальності: здійснення класифікації причин, встановлення характеру причинних зав’язків і відносин та комбінації причин, що викликала варіант подій, який став реальністю; доповнення каузального пояснення телеологічним, яке спирається на цільові аспекти діяльності людей в минулому. Виявлено особливості використання номотетичного та ідіографічного підходів до пояснення в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки. Розкрито епістемологічні можливості дедуктивно-номологічного пояснення, направленого на виявлення закономірностей і тенденцій розвитку досліджуваного явища у визначених хронологічних межах. Встановлено потенціал ідіографічного пояснення, яке орієнтоване на аналіз одиничного і пошук деяких ситуативних закономірностей ‒ невипадкових зв’язків між причинами й наслідками, що позбавлені атрибуту повторюваності. Доведено необхідність поєднання номотетичного та ідіографічного підходів до пояснення в історико-педагогічному дослідженні, які повинні здійснюватись з урахуванням конкретних дослідницьких завдань.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-96-103
PDF
HTML

Посилання

Бакаєв, М. Ю. (2021). Пояснення та розуміння як методи історичного і біографічного пізнання. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 8, 3‒9. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.3-9https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21685

Ваховський, Л. Ц. (2018). Методологічний потенціал інтерпретації в історико-педагогічному дослідженні. Освіта та педагогічна наука, 1 (168), 76‒84. http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/2018/2018_No1(168).pdf

Гупан, Н. (2017). Iсторія педагогіки: питання кризи і розвитку. Український Педагогічний журнал, 1, 110–115. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/524

Ідіографічний метод (2007). Літературознавча енциклопедія : у 2 т. авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 1, 405. https://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Literaturoznavcha_entsyklopediia_U_dvokh_tomakh_T_2/

Лещенко, М. П., Сулаєва, Н. В. (2013). Особистісно-орієнтовані дослідження педагогічної реальності: методологія, досвід, перспективи. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 2(2), 15‒41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2013_2_4

Савчук, І. Г. (2023). Номотетичний підхід. Словник суспільної географії. https://geohub.org.ua/node/4403

Ханстантинов, В. О. (2017). Філософія науки: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2176/1/Filosofiya_nauky_kurs_lektsiy.pdf

Albulescu, I. (2018). The Historical Method in Educational Research. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 2, 185‒190. https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2018/08/W1828185190.pdf.

Bloch, M. (2015). The Historian’s Craft, Manchester University Press, Manchester. https://www.google.de/books/edition/The_Historian_s_Craft/YZdCcT_1Z8YC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover.

Kinzel, K. (2020). Wilhelm Windelband. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/wilhelm-windelband/

Kudláčová, B. (2016). History of Education and Historical-Educational Research in Slovakia through the Lens of European Context. Espacio, Tiempo y Educació, 3(1), 111-124. http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.001.7

Lowe, Roy. (2002). Do we still need history of education: is it central or peripheral? History of Education, 31, 6, 491‒504. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00467600210167055

Jardine, N. et al. (2000). The Scenes of Inquiry: On the Reality of Questions in the Sciences. Oxford Academic Books, 259–273. https://academic.oup.com/book/2540/chapter-abstract/142856082?redirectedFrom=fulltext&login=false

Raji, A. T. (2019). Explaining History. How History offers Explanations and establishes Causation. Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506968

Vakhovskyi, L. ., Ivchenko, T., & Sechka, S. (2022). A Casual Analysis in Research on History of Education. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 253–262. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.253.262

Wright, G. H. (1971). Explanation and Understanding. Copyright. https://books.google.de/books?hl=en&lr=&id=33wCi2bg5x0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Wright,+G.+H.+(1971).+Explanation+and+Understanding.+Copyright.&ots=XWMRK075XV&sig=CDji2Pa2oEhLaRtRsgqtjOD27x0#v=onepage&q&f=false

Bakaiev, M. Yu. (2021). Poiasnennia ta rozuminnia yak metody istorychnoho i biohrafichnoho piznannia. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 8, 3‒9. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.3-9https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21685. (in Ukrainian).

Vakhovskyi, L. Ts. (2018). Metodolohichnyi potentsial interpretatsii v istoryko-pedahohichnomu doslidzhenni. Osvita ta pedahohichna nauka, 1 (168), 76‒84. http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/2018/2018_No1(168).pdf. (in Ukrainian).

Hupan, N. (2017). Istoriia pedahohiky: pytannia kryzy i rozvytku. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, 1, 110–115. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/524. (in Ukrainian).

Idiohrafichnyi metod (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia : u 2 t. avt.-uklad. Yu. I. Kovaliv. Kyiv : VTs «Akademiia», 1, 405. https://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Literaturoznavcha_entsyklopediia_U_dvokh_tomakh_T_2/. (in Ukrainian).

Leshchenko, M. P., Sulaieva, N. V. (2013). Osobystisno-oriientovani doslidzhennia pedahohichnoi realnosti: metodolohiia, dosvid, perspektyvy. Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia, 2(2), 15‒41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2013_2_4. (in Ukrainian).

Savchuk, I. H. (2023). Nomotetychnyi pidkhid. Slovnyk suspilnoi heohrafii. https://geohub.org.ua/node/4403. (in Ukrainian).

Khanstantynov, V. O. (2017). Filosofiia nauky: kurs lektsii. Mykolaiv: MNAU. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2176/1/Filosofiya_nauky_kurs_lektsiy.pdf. (in Ukrainian).

Albulescu, I. (2018). The Historical Method in Educational Research. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 2, 185‒190. https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2018/08/W1828185190.pdf. (in English).

Bloch, M. (2015). The Historian’s Craft, Manchester University Press, Manchester. https://www.google.de/books/edition/The_Historian_s_Craft/YZdCcT_1Z8YC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover. (in English).

Kinzel, K. (2020). Wilhelm Windelband. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/wilhelm-windelband/. (in English).

Kudláčová, B. (2016). History of Education and Historical-Educational Research in Slovakia through the Lens of European Context. Espacio, Tiempo y Educació, 3(1), 111‒124. http://dx.doi.org/10.14516/ete.2016.003.001.7 (in English).

Lowe, Roy. (2002). Do we still need history of education: is it central or peripheral? History of Education, 31, 6, 491‒504. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00467600210167055 (in English).

Jardine, N. et al. (2000). The Scenes of Inquiry: On the Reality of Questions in the Sciences. Oxford Academic Books, 259–273. https://academic.oup.com/book/2540/chapter-abstract/142856082?redirectedFrom=fulltext&login=false (in English).

Raji, A. T. (2019). Explaining History. How History offers Explanations and establishes Causation. Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506968 (in English).

Vakhovskyi, L. ., Ivchenko, T., & Sechka, S. (2022). A Casual Analysis in Research on History of Education. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 253–262. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.253.262 (in English).

Wright, G. H. (1971). Explanation and Understanding. Copyright. https://books.google.de/books?hl=en&lr=&id=33wCi2bg5x0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Wright,+G.+H.+(1971).+Explanation+and+Understanding.+Copyright.&ots=XWMRK075XV&sig=CDji2Pa2oEhLaRtRsgqtjOD27x0#v=onepage&q&f=false (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.