Театралізовані ігри як інструмент розвитку комунікативної компетентності молодших школярів
PDF
HTML

Ключові слова

комунікативна компетентність
ефективна особистість
ключові освітні компетентності
театралізовані ігри

Як цитувати

Дженджеро, О. ., & Горєлова, О. . (2023). Театралізовані ігри як інструмент розвитку комунікативної компетентності молодших школярів. Український Педагогічний журнал, (4), 147–156. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-147-156

Анотація

Стрімка динаміка сучасного світу зумовлює необхідність сталого впровадження інновацій у процес освіти нового покоління задля формування життєвих компетентностей і ціннісних орієнтирів, потрібних для успішної самореалізації осіб, які навчаються. У статті розглянуто ключові освітні компетентності в аспекті формування ефективної особистості, зокрема виділені в  робочій програмі Єврокомісії «Ключові компетенції для навчання впродовж життя», Концепції нової української школи,  Рекомендаціях Європейського Парламенту і Ради. Увагу зосереджено на комунікативній компетентності як найважливішій для сучасної освіти. Здійснено спробу спроєктувати чотири виміри розвитку ефективної особистості, запропоновані Мартіном дель Буї в концепції «Ефективна особистість проти компетентісної особистості», на ключові компетентності НУШ. Виокремлено складники процесу формування комунікативної компетентності школярів: засвоєння знань про способи взаємодії з людьми; оволодіння уміннями і навичками використовувати засоби мови в усному мовленні; розвиток діалогічного і монологічного мовленням; оволодіння культурою мовлення; засвоєння норм мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування; опанування навичок роботи в групі, колективі; розвиток здібностей навчальної співпраці; оволодіння різними соціальними ролями; формування уміння критично оцінювати думки і дії інших людей. Також зазначено, що комунікативна компетентність молодшого школяра виявляється в умінні та готовності спілкуватися з людьми різного віку і статусу, розуміти й відтворювати прослухану та прочитану інформацію, змістовно й грамотно висловлювати свої думки в усній і письмовій формах, вільно використовувати мову в різних ситуаціях.
У статті описано досвід застосування театралізованих ігор як провідного способу формування комунікативної компетентності дітей молодшого шкільного віку.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-147-156
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н.М. (2012). Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти. Сучасна початкова освіта: вектори розвитку. Бердянськ: БДПУ, 20–29.

Болотов, В.А. (2009). Компетентна модель: від ідеї до освітньої програми. Педагогіка, 10, 8–14.

Гoрoшкінa, O., Кaрaмaн, С., Бaкум, З., Караман, О., Копусь, О. (2015). Прaктикум з метoдики нaвчaння мoвoзнaвчих дисциплін у вищій шкoлі. Київ: AКМЕ ГРУП.

Грищенко, М. (ред.). (2016).Концепція Нової української школи. Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Дель Буї, Франсіско Мартін, Запіко, Ана Фернандес. (2003). Ефективна програма розвитку особистості в освітніх контекстах: перші результати. Магістр, 19. https://reunido.uniovi.es/index.php/MSG/article/view/13950/13728

Державний стандарт початкової освіти (2018). Затверджений 21.02.2018 р. постановою № 87 Кабінету Міністрів України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.

Дука, Т.М., Рябошапка, О.В. (2021). Шляхи формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 4. Ч.2, 214–219.

Єрмоленко, С. (2022). Досвід впровадження технології озон на уроках української мови. Українські студії в європейському контексті, 5, 157-166.

Зязюн, І.А. (2005). Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія. Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 10–18.

Ішутіна, О., Завада, А. (2023) Технологія розвитку комунікативної компетентності засобами сторітелінгу на уроках української мови в 4 класі. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 19, 53–63.

Мaмчур, Л. (2012). Перспективність і нaступність у фoрмувaнні кoмунікaтивнoї кoмпетентнoсті учнів oснoвнoї школи: aвтoреф. дис. … д-рa пед. нaук : 13.00.02. Херсoн.

Мазурок, М., Саприкіна, О. (2022). Сторітелінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти нової української школи. Молодь і ринок, 1 (199), 160–165.

Медик, А. (2020). Театралізована діяльність як засіб мовленнєвого розвитку молодших школярів. Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІІІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 130–133.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2008 року №944 «Про завершення I (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня ‒ загальноосвітньої школи I‒III ступенів № 123 м. Харкова». (2008). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0944290-08

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

Никончук, Н.Д. (2020). Розвиток мовлення молодших школярів у процесі колективної творчої діяльності. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського.

Олійник, І. (2023). Мовленнєва діяльність як основа формування комунікативної компетентності молодших школярів. Нова педагогiчна думка, 2, 116–120.

Пометун, О.І. (2004). Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: «К.І.С.», 66–72.

Пономарьова, К.І. (2020). Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови : методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ.

Рекомендація Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01 «Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя» (2008). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_988#Text

Савченко, О.Я. (2005). Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С.

Третяк, Н.В., Мартіна, О.В., Гордійчук, М.С. (2022). Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі смислового сприйняття художнього твору. Педагогічна освіта: теорія і практика, 32, 176–187.

Шуляк, С. (2023). Становлення комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 19, 121–127.

Bibik, N.M. (2012). Kompetentsii i kompetentnist u rezultatakh pochatkovoi osvity. Suchasna pochatkova osvita: vektory rozvytku. Berdiansk: BDPU, 20–29. (in Ukrainian).

Bolotov, V.A. (2009). Kompetentna model: vid idei do osvitnoi prohramy. Pedahohika, 10, 8–14. (in Ukrainian).

Horoshkina, O., Karaman, S., Bakum, Z., Karaman, O., Kopus, O. (2015). Praktykum z metodyky navchannia movoznavchykh dystsyplin u vyshchii shkoli. Kyiv: AKME HRUP. (in Ukrainian).

Hryshchenko, M. (ed.). (2016). Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).

Del Bui, Fransisko Martin, Zapiko, Ana Fernandes. (2003). Efektyvna prohrama rozvytku osobystosti v osvitnikh kontekstakh: pershi rezultaty. Mahistr, 19. https://reunido.uniovi.es/index.php/MSG/article/view/13950/13728 (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (2018). Zatverdzhenyi 21.02.2018 r. postanovoiu № 87 Kabinetu Ministriv Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text. (in Ukrainian).

Duka, T.M., Riaboshapka, O.V. (2021). Shliakhy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv na urokakh movno-literaturnoi osvitnoi haluzi. Akademichni studii. Seriia «Pedahohika», 4. Ch.2, 214–219. (in Ukrainian).

Iermolenko, S. (2022). Dosvid vprovadzhennia tekhnolohii ozon na urokakh ukrainskoi movy. Ukrainski studii v yevropeiskomu konteksti, 5, 157‒166. (in Ukrainian).

Ziaziun, I.A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy. Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy: Monohrafiia. Kyiv–Hlukhiv: RVV HDPU, 10–18. (in Ukrainian).

Ishutina, O., Zavada, A. (2023) Tekhnolohiia rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti zasobamy storitelinhu na urokakh ukrainskoi movy v 4 klasi. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 19, 53–63. (in Ukrainian).

Mamchur, L. (2012). Perspektyvnist i nastupnist u formuvanni komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.02. Kherson. (in Ukrainian).

Mazurok, M., Saprykina, O. (2022). Storitelinh yak efektyvnyi instrument formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti zdobuvachiv osvity novoi ukrainskoi shkoly. Molod i rynok, 1 (199), 160–165. (in Ukrainian).

Medyk, A. (2020). Teatralizovana diialnist yak zasib movlennievoho rozvytku molodshykh shkoliariv. Aktualni problemy mystetskoi pidhotovky maibutnoho vchytelia (VIII shkola metodychnoho dosvidu) : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Vinnytsia : FOP Korzun D. Yu., 130–133. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 20.10.2008 roku №944 «Pro zavershennia I (pidhotovchoho) etapu doslidno-eksperymentalnoi roboty na bazi eksperymentalnoho navchalnoho zakladu vseukrainskoho rivnia ‒ zahalnoosvitnoi shkoly I‒III stupeniv №123 m. Kharkova». (2008). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0944290-08 (in Ukrainian).

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u KhKhI stolitti (2002). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (in Ukrainian).

Nykonchuk, N.D. (2020). Rozvytok movlennia molodshykh shkoliariv u protsesi kolektyvnoi tvorchoi diialnosti. Vinnytsia: Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. (in Ukrainian).

Oliinyk, I. (2023). Movlennieva diialnist yak osnova formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv. Nova pedahohichna dumka, 2, 116–120. (in Ukrainian).

Pometun, O.I. (2004). Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Kyiv: «K.I.S.», 66–72. (in Ukrainian).

Ponomarova, K.I. (2020). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv u protsesi navchannia ukrainskoi movy : metodychnyi posibnyk. Kyiv: KONVI PRINT. (in Ukrainian).

Rekomendatsiia Yevropeiskoho Parlamentu i Rady 2008/C 111/01 «Pro vstanovlennia Yevropeiskoi kvalifikatsiinoi struktury dlia mozhlyvosti otrymaty osvitu protiahom usoho zhyttia» (2008). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_988#Text (in Ukrainian).

Savchenko, O.Ia. (2005). Uminnia vchytysia yak kliuchova kompetentnist zahalnoi serednoi osvity. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti; svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Kyiv: K.I.S. (in Ukrainian).

Tretiak, N.V., Martina, O.V., Hordiichuk, M.S. (2022). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv na osnovi smyslovoho spryiniattia khudozhnoho tvoru. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 32, 176–187. (in Ukrainian).

Shuliak, S. (2023). Stanovlennia komunikatyvnoi kompetentnosti ditei starshoho doshkilnoho viku z osoblyvymy osvitnimy potrebamy. Psykholoho-pedahohichni problemy suchasnoi shkoly, 19, 121–127. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.