Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах сучасного освітнього простору (з досвіду роботи навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці»)
PDF
HTML

Ключові слова

компетентнісно орієнтована освітня діяльність
професійна компетентність педагога
культурологічний підхід до освітнього процесу
спільна дія вчителя та учня
нетрадиційні форми роботи
атмосфера творчого пошуку

Як цитувати

Кияновський, А. . (2023). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах сучасного освітнього простору (з досвіду роботи навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці»). Український Педагогічний журнал, (4), 157–163. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-157-163

Анотація

Статтю присвячено особливостям розвитку професійної компетентності педагогів КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, насамперед – особливостям культурологічним й аксіологічним, оскільки культурологічний підхід до освітнього процесу є одним з основних в зазначеному закладі. Описано цікаві форми науково-методичної роботи вчителів і вихователів, що сприяють підвищенню їхньої професійної компетентності: розроблення авторських навчальних програм (зокрема, курсів «Традиції давньогрецького театру», «Основи оперного мистецтва»); створення книги «Бесіди про видатних людей» та збірки «Мудрість світу для дітей: філософія для дітей у казках та оповіданнях»; участь у читацьких конференціях, педагогічних читаннях, де вивчають класичні й нові фахові наукові твори, обговорюють дотичні до педагогіки сучасні бестселери; участь у  практичних семінарах для вчителів і вихователів із запрошенням відомих науковців й освітян; підготовка з учнями тез їхніх наукових робіт до публікації в шкільних виданнях «Журнал учнівських наукових досліджень гуманітарного спрямування» та «Альманах науково-дослідних, реферативних і творчих робіт учнів ШГП «ЗОРЕСВІТ», а також складання вступних статей до цих тез та ін. У розвідці показано  нестандартні шляхи реалізації принципу захопливої спільної дії вчителя та учня як невіддільної частини сучасної освіти: проведення шкільного театрального фестивалю, літературних віталень, свят Першого й Останнього дзвоника на сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша в тандемі з відомими херсонськими артистами, особливих заходів – Вечора пам’яті колег, Вечора дозвілля для технічних працівників та ін. Доведено розвивальний потенціал для професійної компетентності вчителів і вихователів педагогіки партнерства та атмосфери творчого пошуку в закладі освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-157-163
PDF
HTML

Посилання

Голобородько, Є.П. (2014). Полікультурна освіта і виховання в умовах «Школи гуманітарної праці». Рідна школа, 12, 12–13.

Кияновский, А.А. (2001). Авторская школа: как это делается (модель эффективно обучающей школы в Украине). Херсон: Айлант.

Кияновский, А.А. (ред.). (2005). Беседы о великих людях. Херсон: Айлант.

Кравець, О. (упоряд.) (2017). Основи оперного мистецтва: програма факультативу для 5–7 класів. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка, 7-8 (61), 84–92.

Лихожон, Т. (упоряд.) (2017). Основи інформаційної культури: програма курсу за вибором для 5–7 класів. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка, 7-8 (61), 93–118.

Овчарук, О.В. (заг. ред.). (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики: колективна монографія. К.: К.І.С.

Сербіна, О. (2016). Традиції давньогрецького театру. 5–11 класи: програма курсу за вибором. Рідна школа, 10, 62–73.

Сухомлинський, В.О. (2021). Школа – світоч розуму: [зб. фрагментів з творів] (Л. Огнєва, упоряд.). Київ: Альянт, 2021.

Шавалда, Л. (2016). Організація сімейних вечорів у контексті співпраці педагогів і батьків. Рідна школа, 10, 50–53.

Шавалда, Л.И. (уклад.), Кияновский, А.А. (ред.).(2017). Мудрість світу для дітей: філософія для дітей у казках та оповіданнях. Херсон: УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС.

Holoborodko, Ye.P. (2014). Polikulturna osvita i vykhovannia v umovakh «Shkoly humanitarnoi pratsi». Ridna shkola, 12, 12–13. (in Ukrainian).

Kiianovskii, A.A. (2001). Avtorskaia shkola: kak eto dielaietsa (model effiektivno obuchaiushchei shkoly v Ukraine). Kherson: Ailant. (in Ukrainian).

Kiianovskii, A.A. (red.). (2005). Biesiedy o vielikikh liudiakh. Kherson: Ailant. (in Ukrainian).

Kravets, O. (uporiad.) (2017). Osnovy opernoho mystetstva: prohrama fakultatyvu dlia 5–7 klasiv. Informatsiinyi zbirnyk dlia dyrektora shkoly ta zaviduvacha dytiachoho sadochka, 7-8 (61), 84–92. (in Ukrainian).

Lykhozhon, T. (uporiad.) (2017). Osnovy informatsiinoi kultury: prohrama kursu za vyborom dlia 5–7 klasiv. Informatsiinyi zbirnyk dlia dyrektora shkoly ta zaviduvacha dytiachoho sadochka, 7-8 (61), 93–118. (in Ukrainian).

Ovcharuk, O.V. (zah. Red.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Biblioteka z osvitnoi polityky: kolektyvna monohrafiia. K.: K.I.S. (in Ukrainian).

Serbina, O. (2016). Tradytsii davnohretskoho teatru. 5–11 klasy: prohrama kursu za vyborom. Ridna shkola, 10, 62–73. (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi, V.O. (2021). Shkola – svitoch rozumu: [zb. frahmentiv z tvoriv] (L. Ohnieva, uporiad.). Kyiv: Aliant, 2021. (in Ukrainian).

Shavalda, L. (2016). Orhanizatsiia simeinykh vechoriv u konteksti spivpratsi pedahohiv i batkiv. Ridna shkola, 10, 50–53. (in Ukrainian).

Shavalda, L.Y. (uklad.), Kiianovskii, A.A. (red.). (2017). Mudristʹ svitu dlya ditey: filosofiya dlya ditey u kazkakh ta opovidannyakh. Kherson: UVK «Shkola humanytarnoho truda» KhOS.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.