Індивідуалізація навчання психолого-педагогічних дисциплін в освітньому процесі здобувачів другого (магістерського) рівня освіти як психолого-педагогічна проблема
PDF
HTML

Ключові слова

індивідуалізація навчання
індивідуальний підхід
принцип індивідуалізації навчання
індивідуальна освітня траєкторія студента
освітній процес
другий (магістерський) рівень освіти
психолого-­педагогічні дисципліни
педагогічна освіта

Як цитувати

Чалий, А. (2024). Індивідуалізація навчання психолого-педагогічних дисциплін в освітньому процесі здобувачів другого (магістерського) рівня освіти як психолого-педагогічна проблема. Український Педагогічний журнал, (1), 97–103. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-97-103

Анотація

Сучасні реалії функціонування освітньої системи в Україні визначають необхідність її швидкої протидії негативним впливам, що викликані військовою агресією російської федерації. На часі актуальними є питання діагностування та компенсації освітніх втрат здобувачів освіти (на всіх рівнях її здобуття) і налагодження стабільного (пристосованого до наявних умов військового стану в країні), результативного освітнього процесу в закладах вищої освіти. Опанування майбутніми фахівцями комплексу психолого-­педагогічних дисциплін у процесі їхньої магістерської підготовки не є винятком. Вирішенню зазначених завдань української освіти значно сприяє індивідуалізація навчання. Вона дає змогу мінімізувати суперечності між педагогічною підготовленістю майбутніх викладачів закладів вищої освіти та необхідним рівнем їхньої педагогічної компетентності для ефективної професійно-­педагогічної діяльності. Розроблення цього питання на теоретичному рівні та імплементація відповідних новацій у практику вищої школи має покращити рівень педагогічної освіченості магістрів (насамперед, непедагогічних спеціальностей), а отже, у перспективі, підвищити рівень якості вищої освіти в Україні загалом.
Вивчення теоретичних і практичних напрацювань із зазначеного питання свідчить про значну увагу науково-­педагогічної спільноти до проблеми індивідуалізації у вищій освіті. Проте, питання індивідуалізації навчання саме психолого-­педагогічних дисциплін в освітньому процесі здобувачів другого (магістерського) рівня освіти не є ґрунтовно дослідженим.
У статті надано загальну характеристику комплексу психолого-­педагогічних дисциплін, що викладаються в магістратурі українських закладів вищої освіти, розкрито сутність поняття «індивідуалізація навчання» відповідно до сучасної освітньої парадигми та висвітлено доцільність індивідуалізації навчання психолого-­педагогічних дисциплін магістрів під час їхньої підготовки у вищій школі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-97-103
PDF
HTML

Посилання

Алєксєєва, С. В. (2022). Сучасні аспекти індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах інформатизації. Педагогічні науки: Теорія та практика, (1(40)), 11–16. https://lib.iitta.gov.ua/730650/1/Алєксєєва%20_стаття.pdf

Барановська, О. В. (2020). Індивідуалізація навчання як психолого-­педагогічна проблема. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення, 9–11. https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/02/re‑12.02.21.pdf#page=9

Годованюк, Т. Л. (2010). Індивідуальне навчання у вищій школі. Київ: НПУ імені Драгоманова. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/6908/1/Hodovaniuk_5.pdf

Дубасенюк, О. А. (Ред.). (2003). Наукова школа: Центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Житомирський державний педагогічний університет. http://eprints.zu.edu.ua/12878/1/МАКЕТ%20ШКОЛА%202003.pdf

Кремень, В. Г. (2011). Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. (2-ге вид.) Київ: Знання. http://library.hneu.edu.ua/storage/new-arrivals-­books/March2021/kremen.pdf

Малихін, О., & Гавриленко, А. (2018). Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій навчання студентів філологічних спеціальностей. Молодь і ринок, (11(166)), 28–32. http://repository.vsau.org/getfile.php/19114.pdf

Малихін, О. В., & Ліпчевська, І. Л. (2023). Сучасні форми, методи і засоби навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя у вищій школі. Психолого-­педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика, 828–830. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. http://lib.iitta.gov.ua/736308/

Малихін, О., & Шерстюк, Л. (2017). Соціально-­педагогічні аспекти реалізації індивідуальних стратегій у професійній підготовці майбутніх викладачів філологічних спеціальностей. Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: Теоретичні і практичні аспекти, 432–486. Київ: НУБіП України.

Мачинська, Н. І. (2013). Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Львів: ЛьвДУВС. https://duikt.edu.ua/uploads/l_1423_18323732.pdf

Смалько, Л. Є. (2000). Індивідуалізоване навчання в системі підготовки майбутнього педагога США. [Автореф. дис. канд. пед. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова].

Топузов, О., Головко, М., & Локшина, О. (2023). Освітні втрати в період воєнного стану: Проблеми діагностики та компенсації. Український педагогічний журнал, (1), 5–13. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/640

Топузов, О., Малихін, О., Опалюк, Т. (2018) Педагогічна майстерність: розвиток професійно-­педагогічної адаптив-­ності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/713245/

Malykhin, O., Aristova, N., & Melikova, S. (2023). Developing computer engineering and information technology undergraduates’ learner autonomy: Individualised instruction in english classroom. Environment. Technologies. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (2), 176–181. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/7274

Topuzov, O., Malykhin, O., Aristova, N., Popov, R., & Zasiekina, T. (2022). Individualized learning in the context of blended mode of the educational process in secondary school: Challenges and expectation. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, (1), 560–571. http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6874/5716

Alieksieieva, S. V. (2022). Suchasni aspekty indyvidualizatsii navchannia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity v umovakh informatyzatsii. Pedahohichni nauky: Teoriia ta praktyka, (1(40)), 11–16. https://lib.iitta.gov.ua/730650/1/Alieksieieva%20_stattia.pdf (іn Ukrainian).

Baranovska, O. V. (2020). Indyvidualizatsiia navchannia yak psykholoho-­pedahohichna problema. Stan osvitnoho protsesu v umovakh vyklykiv sohodennia, 9–11. https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/02/re‑12.02.21.pdf#page=9 (іn Ukrainian).

Hodovaniuk, T. L. (2010). Indyvidualne navchannia u vyshchii shkoli. Kyiv: NPU imeni Drahomanova. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/6908/1/Hodovaniuk_5.pdf (іn Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (Red.). (2003). Naukova shkola: Tsentr profesiinoi pidhotovky pedahohichnykh kadriv. Zhytomyrskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. http://eprints.zu.edu.ua/12878/1/MAKET%20ShKOLA%202003.pdf (іn Ukrainian).

Kremen, V. H. (2011). Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori. (2-he vyd.) Kyiv: Znannia. http://library.hneu.edu.ua/storage/new-arrivals-­books/March2021/kremen.pdf (іn Ukrainian).

Malykhin, O., Aristova, N., & Melikova, S. (2023). Developing computer engineering and information technology undergraduates’ learner autonomy: Individualised instruction in english classroom. Environment. Technologies. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (2), 176–181. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/7274 (in English).

Malykhin, O., & Havrylenko, A. (2018). Dydaktychni umovy formuvannia indyvidualnykh stratehii navchannia studentiv filolohichnykh spetsialnostei. Molod i rynok, (11(166)), 28–32. http://repository.vsau.org/getfile.php/19114.pdf (іn Ukrainian).

Malykhin, O. V., & Lipchevska, I. L. (2023). Suchasni formy, metody i zasoby navchannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia u vyshchii shkoli. Psykholoho-­pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka, 828–830. Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody. http://lib.iitta.gov.ua/736308/ (іn Ukrainian).

Malykhin, O., & Sherstiuk, L. (2017). Sotsialno-­pedahohichni aspekty realizatsii indyvidualnykh stratehii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv filolohichnykh spetsialnostei. Subiektyvatsiia protsesu fakhovoi pidhotovky maibutnoho filoloha: Teoretychni i praktychni aspekty, 432–486. Kyiv: NUBiP Ukrainy. (іn Ukrainian).

Machynska, N. I. (2013). Pedahohichna osvita mahistrantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu. Lviv: LvDUVS. https://duikt.edu.ua/uploads/l_1423_18323732.pdf (іn Ukrainian).

Smalko, L. Ye. (2000). Indyvidualizovane navchannia v systemi pidhotovky maibutnoho pedahoha SShA. [Avtoref. dys. kand. ped. nauk, Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova]. (іn Ukrainian).

Topuzov, O., Holovko, M., & Lokshyna, O. (2023). Osvitni vtraty v period voiennoho stanu: Problemy diahnostyky ta kompensatsii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (1), 5–13. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/640 (іn Ukrainian).

Topuzov, O., Malykhin, O., Opaliuk, T. (2018) Pedahohichna maisternist: rozvytok profesiino-­pedahohichnoi adaptyv-­nosti ta sotsialnoi refleksii maibutnoho vchytelia. Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/713245/ (іn Ukrainian)

Malykhin, O., Aristova, N., & Melikova, S. (2023). Developing computer engineering and information technology undergraduates’ learner autonomy: Individualised instruction in english classroom. Environment. Technologies. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (2), 176–181. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/7274 (in English).

Topuzov, O., Malykhin, O., Aristova, N., Popov, R., & Zasiekina, T. (2022). Individualized learning in the context of blended mode of the educational process in secondary school: Challenges and expectation. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, (1), 560–571. http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6874/5716 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.