ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

Україна
ЄС
європейська інтеграція
освіта
Європейський освітній простір

Як цитувати

Локшина, О. (2024). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 6–19. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-6-19

Анотація

Статтю присвячено аналізу ініціативи ЄС з побудови більш стійких та інклюзивних систем освіти і навчання в державах-членах у форматі «Європейський освітній простір».
Констатовано актуальність дослідження в умовах отримання Україною у 2022 році статусу кандидата на членство в ЄС та початку гармонізації національної правової системи з «acquis communautaire», включно з галуззю науки та освіти. Наукові розвідки з проблеми Європейського освітнього простору покликані сприяти підтримці реалізації стратегічних цілей України
з європейської інтеграції національної освіти. Для досягнення мети застосовано метод аналізу
ключових документів ЄС, які регулюють правове поле та визначають напрями розвитку Європейського освітнього простору. Було вивчено законодавчі і стратегічні документи України, що регулюють процес європейської інтеграції національної освіти. Аналіз монографічних досліджень уможливив осмислення характеру наукового дискурсу зазначеної проблеми. Охарактеризовано еволюцію Європейського освітнього простору від переліку принципів щодо усунення
перешкод для мобільності до цілісного концепту, який охоплює цілі політики європейського
співробітництва у галузі освіти і навчання з конкретними часовими рамками, систему управління цією співпрацею та систему моніторингу досягнення визначених цілей і показників, що є компасом для подальших політичних реформ. Констатовано важливість синергії Європейського освітнього простору, яка реалізується при вертикальній та горизонтальній взаємодіях (між ЄС та національними освітніми екосистемами держав-членів); з іншими просторами (Європейський дослідницький простір та Європейський простір вищої освіти), рамками (Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя; Європейська рамка кваліфікацій), ініціативами (Європейський порядок денний з навичок; План дій з цифрової освіти на 2021–2027). Зроблено висновок, що сьогодні Європейський освітній простір уособлює освіту майбутнього, він покликаний працювати як на загальноєвропейському, так і індивідуальному рівнях, в усіх контекстах освіти впродовж життя (life-wide & lifelong education). Перспектива членства України у ЄС зобов’язує інтенсифікувати синхронізацію пріоритетів розвитку національної освіти з пріоритетами ЄС.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-6-19
PDF
HTML

Посилання

Верховна Рада України. (2014). Угода «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої

сторони». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Глушко, О. (2023). Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності

(LIFECOMP): концептуальний вимір. Український педагогічний журнал, (4), 35–45.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-35-45

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої

сторони». (2014, 16 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text

Локшина, О. (2023). Стратегія європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у 2021 – 2030 рр. як

євроінтеграційний орієнтир для української освіти. Український педагогічний журнал, (4), 5–17.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-5-17

Локшина, О. (2019). Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж

життя: оновлене бачення 2018 року. Український педагогічний журнал, (3), 21–30.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30

Міністерство освіти і науки України. (2023, 11 грудня). Про затвердження дорожньої карти європейської

інтеграції України у сферах освіти і науки до 2027 року (No 1501). http://surl.li/tjjac

Міністерство освіти і науки України. (2024). Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки

України до 2027 року. Освіта переможців.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf

Топузов, О., Локшина, О., Джурило, А., & Шпарик, О. (2023). Європейський дослідницький простір як

орієнтир розвитку освіти і науки в Україні. Український педагогічний журнал, (4), 5–19.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19

European Commission. (2017, 17 November). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty:

Strengthening European Identity through Education and Culture. The European Commission's contribution

to the Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN

European Commission. (2020a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Era for Research

and Innovation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN

European Commission. (2020b, 30 October). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on achieving

the European Education Area by 2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=CELEX%3A52020DC0625

European Commission. (2020c, 1 July). Communication from the Commission to the European Parliament, the

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: European Skills

Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274

European Commission. (2020d, 30 September). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Digital

Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0624

European Commission. (2022a, 17 June). Communication from the commission to the European Parliament, the

European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the

European Union. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-

/Ukraine%20Opinion%20and%20Annex.pdf

European Commission. (2022b, 18 November). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on progress

towards the achievement of the European Education Area. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=COM%3A2022%3A700%3AFIN

European Commission. (2023a, 1 February). Analytical Report following the Communication from the Commission

to the European Parliament, the European Council and the Council Commission Opinion on Ukraine’s

application for membership of the European Union. https://neighbourhood-

enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-02/SWD_2023_30_Ukraine.pdf

European Commission. (2023b, 8 November). Ukraine 2023 Report Accompanying the document Communication

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social

Committee and the Committee of the Regions 2023 Communication on EU Enlargement policy.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-

/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf

European Commission / DG NEAR. (2021, 26 February). Accession criteria (Copenhagen criteria). https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhague

European Commission / DG for Education, Youth, Sport and Culture. (2023). Education and training monitor

: comparative report. Publications Office of the European Union.

https://data.europa.eu/doi/10.2766/936303

European Council. (2017, 22 May). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications

Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the

Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong

learning. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN

European Council. (2018a, 22 May). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong

learning (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?

uri=CELEX:52018XG0607(01)&rid=6

European Council. (2018b, 7 June). Council conclusions on moving towards a vision of a European Education

Area. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0607(01)&rid=6

European Council. (2021, 26 February). Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in

education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

European Council. (2023a, 14 December). European Council conclusions on Ukraine, enlargement and reforms.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/european-council-conclusions-on-

ukraine-enlargement-and-reforms/

European Council. (2023b, 15 December). European Council conclusions, 14 and 15 December 2023.

https://www.consilium.europa.eu/media/68967/europeancouncilconclusions-14-15-12-2023-en.pdf

European Council. (2023c, 15 December). Council resolution on the European Education Area: Looking to 2025

and beyond. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9311-2023-INIT/en/pdf

Heriard, P., Prutsch, M.J. & Thoenes, S., (2021). Research for CULT Committee – Making the European Education

Area a reality: state of af airs, challenges and prospects, European Parliament, Policy Department for

Structural and Cohesion Policies. Brussels. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14830.95042

European Commission. (2017, 17 November). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty:

Strengthening European Identity through Education and Culture. The European Commission's contribution

to the Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN (in English).

European Commission. (2020a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Era for Research

and Innovation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN (in

English).

European Commission. (2020b, 30 October). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on achieving

the European Education Area by 2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=CELEX%3A52020DC0625 (in English).

European Commission. (2020c, 1 July). Communication from the Commission to the European Parliament, the

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: European Skills

Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274 (in English).

European Commission. (2020d, 30 September). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Digital

Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0624 (in English).

European Commission. (2022a, 17 June). Communication from the commission to the European Parliament, the

European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the

European Union. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-

/Ukraine%20Opinion%20and%20Annex.pdf (in English).

European Commission. (2022b, 18 November). Communication from the Commission to the European Parliament,

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on progress

towards the achievement of the European Education Area. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=COM%3A2022%3A700%3AFIN (in English).

European Commission. (2023a, 1 February). Analytical Report following the Communication from the Commission

to the European Parliament, the European Council and the Council Commission Opinion on Ukraine’s

application for membership of the European Union. https://neighbourhood-

enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-02/SWD_2023_30_Ukraine.pdf (in English).

European Commission. (2023b, 8 November). Ukraine 2023 Report Accompanying the document Communication

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social

Committee and the Committee of the Regions 2023 Communication on EU Enlargement policy.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-

/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf (in English).

European Commission / DG for Education, Youth, Sport and Culture. (2023). Education and training monitor

: comparative report. Publications Office of the European Union.

https://data.europa.eu/doi/10.2766/936303 (in English).

European Commission / DG NEAR. (2021, 26 February). Accession criteria (Copenhagen criteria). https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhague (in English).

European Council. (2017, 22 May). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications

Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the

Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong

learning. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN

(in English).

European Council. (2018a, 22 May). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong

learning (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?

uri=CELEX:52018XG0607(01)&rid=6 (in English).

European Council. (2018b, 7 June). Council conclusions on moving towards a vision of a European Education

Area. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0607(01)&rid=6

European Council. (2021, 26 February). Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in

education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 (in

English).

European Council. (2023a, 14 December). European Council conclusions on Ukraine, enlargement and reforms.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/european-council-conclusions-on-

ukraine-enlargement-and-reforms/ (in English).

European Council. (2023b, 15 December). European Council conclusions, 14 and 15 December 2023.

https://www.consilium.europa.eu/media/68967/europeancouncilconclusions-14-15-12-2023-en.pdf (in

English).

European Council. (2023c, 15 December). Council resolution on the European Education Area: Looking to 2025

and beyond. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9311-2023-INIT/en/pdf (in English).

Heriard, P., Prutsch, M.J. & Thoenes, S., (2021). Research for CULT Committee – Making the European Education

Area a reality: state of af airs, challenges and prospects, European Parliament, Policy Department for

Structural and Cohesion Policies. Brussels. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14830.95042 (in English).

Hlushko, O. (2023). Yevropeiska ramka osobystisnoi, sotsialnoi ta navchalnoi kliuchovoi kompetentnosti

(LIFECOMP): kontseptualnyi vymir. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, (4), 35–45.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-35-45 (in Ukrainian).

Lokshyna, O. (2023). Stratehiia yevropeiskoho spivrobitnytstva u haluzi osvity i navchannia u 2021 – 2030 rr. yak

yevrointehratsiinyi oriientyr dlia ukrainskoi osvity. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, (4), 5–17.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-5-17 (in Ukrainian).

Lokshyna, O. (2019). Yevropeiska dovidkova ramka kliuchovykh kompetentnostei dlia navchannia vprodovzh

zhyttia: onovlene bachennia 2018 roku. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, (3), 21–30.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30 (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2023, 11 hrudnia). Pro zatverdzhennia dorozhnoi karty yevropeiskoi

intehratsii Ukrainy u sferakh osvity i nauky do 2027 roku (No 1501). http://surl.li/tjjac (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2024). Stratehichnyi plan diialnosti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy do

roku. Osvita peremozhtsiv.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf (in Ukrainian).

Topuzov, O., Lokshyna, O., Dzhurylo, A., & Shparyk, O. (2023). Yevropeiskyi doslidnytskyi prostir yak oriientyr

rozvytku osvity i nauky v Ukraini. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, (4), 5–19.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Uhoda «Pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym

Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi

storony». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym

Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi

storony». (2014, 16 veresnia). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.