ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF
HTML

Ключові слова

інтеграційні процеси в освіті
освіта
технологізація освіти
цифрова трансформація
цифровізація суспільства

Як цитувати

Кравченко, С. (2024). ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Український Педагогічний журнал, (2), 57–69. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/744

Анотація

Статтю присвячено аналізу технологізації освіти як базового концепту розвитку цифрового освітнього простору в Україні в контексті інтеграційних процесів. Для досягнення мети застосовано метод аналізу поняттєвого кола дослідження, зокрема з’ясовано сутність поняття «технологізація освіти», досліджено базові аспекти сучасного етапу технологізації в середній освіті України. Також було вивчено законодавчі й стратегічні документи, що регулюють процес цифрової трансформації освіти в Україні. Зроблено висновок, що для сучасного українського суспільства надзвичайно важливим завданням є вироблення стратегічних орієнтирів розвитку й ефективних практик упровадження освітніх інновацій, забезпечення технологізації освіти на державному рівні, що сприятиме прискоренню приведення української освітньої системи у відповідність до європейських стандартів. Особливо це набуває актуалітету в умовах інтеграційних процесів у світовій, європейській і національній системах середньої освіти.

PDF
HTML

Посилання

Вєтров, І., Овчарук, О., Іванюк, І., & Басараба, Н. (2021). Результати регіонального моніторингу стану впровадження та рівня матеріально-технічного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти, використання цифрових засобів та ІКТ педагогічними працівниками в умовах карантину 2021 року РОІППО. https://lib.iitta.gov.ua/729158/1/Збірник%20Рівне%202021.pdf

Грицик, Н., & Скорик, Т. (2021). Технологізація як напрям модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя у закладі вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти, 1(31), 75–79. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_1/17.pdf

Засєкіна, Т. М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика. Пед. думка. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Монографія_Засєкіна.pdf

Зязюн, І. (2001). Технологізація освіти як історична неперервність. Неперервна професійна освіта: історія і практика, (1), 73–85. https://lib.iitta.gov.ua/6145/1/зязюн4.pdf

Конструктор програм відеопосібник користувача. (б. д.). Конструктор навчальних програм НУШ. http://constructor.nushub.org.ua/

Кремень, В., Биков, В., Ляшенко, О., Литвинова, С., Луговий, В., Мальований, Ю., Пінчук, О., & Топузов, О. (2022). Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи : наукова доповідь загальним зборам НАПН України 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1–49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223

Кремень, В., Гриневич, Л., Луговий, В., & Таланова, Ж. (2021). Формування цифрової компетентності у школі: кадрові виклики і відповіді для України. Український педагогічний журнал, (4), 6–28. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28

Мережа українських освітніх хабів. (б. д.). UA eduhub. Network. https://eduhub.org.ua/

Писаренко, Т., Куранда, Т., Кваша, Т., Мусіна, Л., Кочеткова, О., Паладченко, О., Молчанова, І., Гаврис, Т., & Осадча, А. (2021). Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році : науково-аналітична записка. МОН України, УкрІНТЕІ. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/06/23/AZ.nauka.innovatsiyi.2020-29.06.2021.pdf

Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)", Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № v2736915-20 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності, Наказ Міністерства освіти і науки України № 1340 (2021) (Україна). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-z-rozvitku-cifrovoyi-kompetentnosti

Про Національну доктрину розвитку освіти, Указ Президента України № 347/2002 (2002) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show.347/2002#Text

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text

Пушкарьова, Т., & Топузов, О. (2019). Інтегративно-діяльнісна педагогіка. Пед. думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/integra_dial_2019.pdf

Україна доєдналася до міжнародної інноваційної програми «Трансформація цифрової педагогіки». (2022, 13 жовтня). МОН України. https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-doyednalasya-do-mizhnarodnoyi-innovacijnoyi-programi-transformaciya-cifrovoyi-pedagogiki

Україна долучилася до Програми «Цифрова Європа»: що це означає. (2022, 5 вересня). Міністерство цифрової трансформації України. https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-doluchylasia-do-prohramy-tsyfrova-ievropa-shcho-tse-oznachaie

Шкарлет, С. (ред.). (2022). Освіта України в умовах воєнного стану : інформаційно-аналітичний збірник. МОН України, ДНУ "Інститут освітньої аналітики". https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf

Шпарик, О. (2021). Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. Український педагогічний журнал, (4), 65–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76

Hrytsyk, N., & Skoryk, T. (2021). Tekhnolohizatsiia yak napriam modernizatsii profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia u zakladi vyshchoi osvity. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity, 1(31), 75–79. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_1/17.pdf. (in Ukrainian).

Konstruktor prohram videoposibnyk korystuvacha. (b. d.). Konstruktor navchalnykh prohram NUSh. http://constructor.nushub.org.ua/ (in Ukrainian).

Kremen, V., Bykov, V., Liashenko, O., Lytvynova, S., Luhovyi, V., Malovanyi, Yu., Pinchuk, O., & Topuzov, O. (2022). Naukovo-metodychne zabezpechennia tsyfrovizatsii osvity Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy : naukova dopovid zahalnym zboram NAPN Ukrainy 18-19 lystopada 2022 r. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 4(2), 1–49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223 (in Ukrainian).

Kremen, V., Hrynevych, L., Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (2021). Formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti u shkoli: kadrovi vyklyky i vidpovidi dlia Ukrainy. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4), 6–28. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28 (in Ukrainian).

Merezha ukrainskykh osvitnikh khabiv. (b. d.).UA eduhub. Network. https://eduhub.org.ua/ (in Ukrainian).

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity, Ukaz Prezydenta Ukrainy № 347/2002 (2002) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show.347/2002#Text (in Ukrainian).

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii, Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 67-r (2020) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)», Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy № v2736915-20 (2020) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Typovoi prohramy pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv z rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti, Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1340 (2021) (Ukraina). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-z-rozvitku-cifrovoyi-kompetentnosti (in Ukrainian).

Pushkarova, T., & Topuzov, O. (2019). Intehratyvno-diialnisna pedahohika. Ped. dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/integra_dial_2019.pdf (in Ukrainian).

Pysarenko, T., Kuranda, T., Kvasha, T., Musina, L., Kochetkova, O., Paladchenko, O., Molchanova, I., Havrys, T., & Osadcha, A. (2021). Stan naukovo-innovatsiinoi diialnosti v Ukraini u 2020 rotsi : naukovo-analitychna zapyska. MON Ukrainy, UkrINTEI. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/06/23/AZ.nauka.innovatsiyi.2020-29.06.2021.pdf (in Ukrainian).

Shkarlet, S. (Red.). (2022). Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu : informatsiino-analitychnyi zbirnyk. MON Ukrainy, DNU «Instytut osvitnoi analityky». https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf (in Ukrainian).

Shparyk, O. (2021). Kontseptualni zasady tsyfrovoi transformatsii osvity: yevropeiskyi ta amerykanskyi dyskurs. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4), 65–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76 (in Ukrainian).

Ukraina doiednalasia do mizhnarodnoi innovatsiinoi prohramy «Transformatsiia tsyfrovoi pedahohiky». (2022, 13 zhovtnia). MON Ukrainy. https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-doyednalasya-do-mizhnarodnoyi-innovacijnoyi-programi-transformaciya-cifrovoyi-pedagogiki (in Ukrainian).

Ukraina doluchylasia do Prohramy «Tsyfrova Yevropa»: shcho tse oznachaie. (2022, 5 veresnia). Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-doluchylasia-do-prohramy-tsyfrova-ievropa-shcho-tse-oznachaie (in Ukrainian).

Vietrov, I., Ovcharuk, O., Ivaniuk, I., & Basaraba, N. (2021). Rezultaty rehionalnoho monitorynhu stanu vprovadzhennia ta rivnia materialno-tekhnichnoho zabezpechennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u zakladakh zahalnoi serednoi osvity, vykorystannia tsyfrovykh zasobiv ta IKT pedahohichnymy pratsivnykamy v umovakh karantynu 2021 roku (V. Bykov & A. Chernii, Red.). ROIPPO. https://lib.iitta.gov.ua/729158/1/Збірник%20Рівне%202021.pdf (in Ukrainian).

Zasiekina, T. M. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka. Ped. dumka. https://lib.iitta.gov.ua/722404/1/Монографія_Засєкіна.pdf (in Ukrainian).

Ziaziun, I. (2001). Tekhnolohizatsiia osvity yak istorychna neperervnist. Neperervna profesiina osvita: istoriia i praktyka, (1), 73–85. https://lib.iitta.gov.ua/6145/1/зязюн4.pdf (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.