ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

модель
освіта
якість
управління
ЗВО
педагогіка

Як цитувати

Черненко, О. (2024). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 79–89. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-79-89

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу основних моделей систем управління якістю вищої освіти. Автор обґрунтовує актуальність дослідження проблеми забезпечення належної якості освітніх послуг в університетах, особливо в умовах воєнного стану в Україні та необхідності гармонізації зі стандартами Європейського освітнього простору.

Метою статті є проведення порівняльного аналізу основних моделей систем управління якістю вищої освіти та розробити пропозиції щодо покращення організації навчального процесу у ЗВО.

У вступній частині розглядається поняття якості освіти як результату і процесу, визначаються принципи функціонування системи управління якістю у закладах вищої освіти. Наголошується на важливості участі викладацького складу, про що слід розглядати якість освіти як процес і результат. Наведена нормативно-правова база регулювання якості вищої освіти. Основна частина присвячена детальній характеристиці найпоширеніших моделей систем управління якістю: TQM, ISO 9001, EFQM, IQMS та моделі американської асоціації AACRА. Для кожної моделі висвітлюються її концептуальні засади, переваги та недоліки застосування у ЗВО.  Представлено авторську порівняльну таблицю цих моделей, де наведено їхні сильні та слабкі сторони. Зазначається, що вибір оптимальної моделі залежить від низки чинників конкретного університету. Наведено авторську дефініцію наукового терміну «модель системи управління якістю освіти у закладі вищої освіти» ‒ це цілісна концептуальна структура, що ґрунтується на комплексному підході до планування, впровадження, моніторингу та постійному вдосконаленні організаційно-управлінських процесів забезпечення якості надання освітніх послуг у ЗВО відповідно до державних стандартів. У висновках узагальнюються ключові елементи ефективної інтегрованої системи управління якістю вищої освіти. Надано авторські пропозиції щодо покращення організації якості освітнього процесу у ЗВО.

Наголошується на необхідності стратегічного планування, студентоцентризму, залученні персоналу, процесному підході, орієнтації на постійне вдосконалення, партнерстві із стейкхолдерами. Реалізація такої системи сприятиме формуванню культури якості, підвищенню конкурентоспроможності та іміджу українських ЗВО на національному та міжнародному рівнях.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-79-89
PDF
HTML

Посилання

Биков, В. Ю. (2010). Моделі системи освіти і освітнього середовища. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 27 (1) (31), 39–47.

Братко, М. В. (2017). Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти. Освітологічний дискурс, (3–4), 252–268.

Василюк, А., Дей, М., Базелюк, В. та ін. (2019). Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. Київ–Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.

Дубровін, В. О., Тавлуй, І. П. (2012). Оцінювання продукту організаційного проекту за моделлю ділової досконалості. Управління проєктами та Розвиток виробництва: збірник наукових праці, (2 (42)), 87–92. http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/42/12dvomdd.pdf

Карпюк, О. А. (2014). Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 20 (2), 146–152.

Крикун, О. О. (2019). Концептуальний підхід до управління якістю закладу вищої освіти. Проблеми сучасної освіти, (9), 10–17.

Кухарський, В., Осередчук, О., Мазуркевич, М. та ін. (2018). Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій: посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Манькута, Я. М. (2015, 1 квітня). Модель ефективності системи управління якістю у ВНЗ. Ефективна економіка: Електроне наукове фахове видання, (1). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3740

Мартинець, Л. А. (2015). Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посібник (2-е вид., доповн. та переробл.). Донецьк.

Мартинець, Л. А. (2017). Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса.

Марчук, А. (2023). Якість вищої освіти в надзвичайних умовах: освітні втрати й дисфункції цифровізації вищої освіти та дистанційного навчання. Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 1 (47), 80–89.

Мовчан, Л. В. (2017). Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, (1 (13)), 32–37.

Модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО. (2018, 5 квітня). Львівський національний університет імені Івана Франка. https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf

Ніколаєнко, С. (2024, 4 квітня). Якість вищої освіти – запорука конкурентноспроможності українських університетів (з виступу в Національній академії педагогічних наук). Національний університет біоресурсів та природокористування України. https://nubip.edu.ua/node/85747

Система управління якістю (QMS): Вичерпний посібник із забезпечення досконалості в бізнес-операціях. (2024, 3 квітня). https://visuresolutions.com/uk/посібник-cmmi/qms/

Bykov, V. Yu. (2010). Modeli systemy osvity i osvitnoho seredovyshcha. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, 27 (1) (31), 39–47. (in Ukrainian).

Bratko, M. V. (2017). Systema osvity SShA: struktura, tradytsii upravlinnia, osoblyvosti vyshchoi osvity. Osvitolohichnyi dyskurs, (3–4), 252–268. (in Ukrainian).

Vasyliuk, A., Dei, M., Bazeliuk, V. ta in. (2019). Yakist vyshchoi osvity: teoriia i praktyka: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv–Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. (in Ukrainian).

Dubrovin, V. O., Tavlui, I. P. (2012). Otsiniuvannia produktu orhanizatsiinoho proektu za modelliu dilovoi doskonalosti. Upravlinnia proiektamy ta Rozvytok vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh pratsi, (2 (42)), 87–92. http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/42/12dvomdd.pdf (in Ukrainian).

Karpiuk, O. A. (2014). Problemy otsinky yakosti osvitnikh posluh u systemi osvitnoho menedzhmentu. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, 20 (2), 146–152. (in Ukrainian).

Krykun, O. O. (2019). Kontseptualnyi pidkhid do upravlinnia yakistiu zakladu vyshchoi osvity. Problemy suchasnoi osvity, (9), 10–17. (in Ukrainian).

Kukharskyi, V., Oseredchuk, O., Mazurkevych, M. ta in. (2018). Systema zabezpechennia yakosti osvity v Ukraini: rozvytok na zasadakh yevropeiskykh standartiv ta rekomendatsii: posibnyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian).

Mankuta, Ya. M. (2015, 1 kvitnia). Model efektyvnosti systemy upravlinnia yakistiu u VNZ. Efektyvna ekonomika: Elektrone naukove fakhove vydannia, (1). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3740 (in Ukrainian).

Martynets, L. A. (2015). Suchasni modeli osvity: navch.-metod. posibnyk (2-e vyd., dopovn. ta pererobl.). Donetsk. (in Ukrainian).

Martynets, L. A. (2017). Upravlinnia osvitnim seredovyshchem profesiinoho rozvytku vchyteliv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi: monohrafiia. Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa. (in Ukrainian).

Marchuk, A. (2023). Yakist vyshchoi osvity v nadzvychainykh umovakh: osvitni vtraty y dysfunktsii tsyfrovizatsii vyshchoi osvity ta dystantsiinoho navchannia. Sotsialno-ekonomichni vidnosyny v tsyfrovomu suspilstvi, 1 (47), 80–89. (in Ukrainian).

Movchan, L. V. (2017). Suchasnyi pohliad na yakist vyshchoi osvity v Ukraini. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, (1 (13)), 32–37. (in Ukrainian).

Model systemy zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity u ZVO. (2018, 5 kvitnia). Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf (in Ukrainian).

Nikolaienko, S. (2024, 4 kvitnia). Yakist vyshchoi osvity – zaporuka konkurentnospromozhnosti ukrainskykh universytetiv (z vystupu v Natsionalnii akademii pedahohichnykh nauk). Natsionalnyi universytet bioresursiv ta pryrodokorystuvannia Ukrainy. https://nubip.edu.ua/node/85747 in Ukrainian).

Systema upravlinnia yakistiu (QMS): Vycherpnyi posibnyk iz zabezpechennia doskonalosti v biznes-operatsiiakh. (2024, 3 kvitnia). https://visuresolutions.com/uk/posibnyk-cmmi/qms/ (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.