ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
PDF
HTML

Ключові слова

імерсивні технології
цифрові освітні ресурси
інформаційно-цифрова компетентність
освітній процес
заклади загальної середньої освіти

Як цитувати

Удовиченко, І., & Удовиченко, В. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Український Педагогічний журнал, (2), 118–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-118-130

Анотація

В умовах воєнного стану актуалізуються питання рівного доступу до якісної освіти. Воєнний стан, рівень матеріально-технічного забезпечення, віддаленість здобувачів освіти, автономія закладів освіти, − усе це зумовлює пошук засобів навчання, які б були доступні у використанні, цікаві, сучасні, зрозумілі. У такий спосіб, актуалізується питання використання імерсивних технологій у процесі організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

У статті проаналізовано можливості використання імерсивних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Здійснено огляд пріоритетних напрямів, різновидів, результатів щодо використання імерсивних технологій у процесі формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти. Деталізовано критерії вибору цифрових інструментів для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Проаналізовано поділ цифрових ресурсів на класи, цілісність типології цифрових ресурсів та можливість їх використання у процесі дидактико-педагогічного моделювання конструктору уроку, навчального заняття.

Висвітлено особливості використання нейромереж, імерсивних технологій у процесі реалізації прагматичної складової освітнього процесу, зокрема, під час виконання практичних, лабораторних робіт, просторового моделювання з використанням реальної (RR), віртуальної (VR), доповненої (AR), змішаної (MR), розширеної (XR) реальності та 360° відео-контенту.

Конкретизовано специфіку використання віртуальної лабораторії Labster, інтерактивні симуляції Phet, програми візуалізації Garden Planner, онлайн ресурсу Chrome Music Lab в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Узагальнено рекомендації використання нейромереж в освітньому процесі в умовах воєнного стану, де наголошено на можливостях використання імерсивних технологій з метою інтенсифікації процесу навчання та рівного доступу до якісної освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-118-130
PDF
HTML

Посилання

Вашеняк, І.Б. (ред.). (2022). Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти: збірник наукових та науково-методичних праць. Хмельницький: ОІППО.

Дробін, А.А. (2021) Класифікація цифрових освітніх ресурсів як засіб уточнення їх практичного цільового призначення. Наукові записки, 201, 77‒81.

Імерсія та iмерсивні технології. (2024). https://surl.li/qkmwm

Кабінет Міністрів України. (2020) . Державний стандарт базової середньої освіти (Постанова від 30.09.2020 № 898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. (2021). Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Генеза.

Міністерство освіти і науки України. (2013). Про затвердження Положення про дистанційне навчання (від 25.04.2013 № 466). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Поради з використання PhET. (2024). https://phet.colorado.edu/uk/teaching-resources/tipsForUsingPhet

Розпорядження Кабінету Міністрів України. (2016). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (від 14.12.2016 № 988-р.). http://surl.li/fvigi

Удовиченко, І.В. (ред.). (2023). Використання цифрових освітніх ресурсів у процесі навчання учнів закладів загальної середньої освіти: методичні рекомендації. Суми: НВВ КЗ СОІППО.

Serrano-Ausejo E., Mårell-Olsson E. (2023). Opportunities and challenges of using immersive technologies to support students’ spatial ability and 21-st century skills in K-12 education. Education and Information Technologies, 29, 5571-5597. http://DOI: 10.1007/s10639-023-11981-5

Vasheniak, I.B. (red.). (2022). Profesiina diialnist uchytelia v umovakh tsyfrovoi transformatsii osvity: zbirnyk naukovykh ta naukovo-metodychnykh prats. Khmelnytskyi: OIPPO. (in Ukrainian).

Drobin, A.A. (2021) Klasyfikatsiia tsyfrovykh osvitnikh resursiv yak zasib utochnennia yikh praktychnoho tsilovoho pryznachennia. Naukovi zapysky, 201, 77‒81. (in Ukrainian).

Imersiia ta imersyvni tekhnolohii. (2024). https://surl.li/qkmwm (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020). Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (Postanova vid 30.09.2020 № 898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Masol L., Haidamaka O., Kolotylo O. (2021). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 4 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Heneza. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2013). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia (vid 25.04.2013 № 466) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (in Ukrainian).

Porady z vykorystannia PhET. (2024). https://phet.colorado.edu/uk/teaching-resources/tipsForUsingPhet (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2016). Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku (vid 14.12.2016 № 988-r.). http://surl.li/fvigi (in Ukrainian).

Serrano-Ausejo E., Mårell-Olsson E. (2023). Opportunities and challenges of using immersive technologies to support students’ spatial ability and 21-st century skills in K-12 education. Education and Information Technologies, 29, 5571-5597. http://DOI: 10.1007/s10639-023-11981-5 (in English).

Udovychenko, I.V. (red.). (2023). Vykorystannia tsyfrovykh osvitnikh resursiv u protsesi navchannia uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity: metodychni rekomendatsii. Sumy: NVV KZ SOIPPO. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.