ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

реформа національної системи освіти
децентралізація та глокалізація
взаємодія загального й локального

Як цитувати

Пушкарьова, Т., & Коваль-Мазюта, М. (2024). ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 140–146. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-140-146

Анотація

Реформування національної системи освіти завбачує у своїй кардинальній перспективі удосконалення змісту й форми освіти та трансформацію структури управління й фінансування освітніх закладів усіх видів і напрямів. Без утілення означених системних перетворень значно складнішає процес навчання та виховання нового покоління українців і українок, які мають гідно представляти свою країну в товаристві міжнародної спільноти.

Сучасні процеси реформування національної системи освіти є одноразово пов’язаними із двома різнорівневими механізмами: 1) організаційно-правовим і методологічним обґрунтуванням розподілення повноважень між центральними освітніми інституціями та регіональними органами самоврядування і 2) реально здійснюваною навчальною діяльністю в закладах освіти територіальних громад на базі національно-освітніх рамок, стандартів та навчальних програм. За таким новочасно-парадигмальні модифікації змісту й структури національної системи освіти необхідно розглядати у двох площинах: на макрорівні глобальних змін в організаційно-управлінській розбудові освітнього функціоналу та на мікрорівні локальних перетворень в освітніх формуваннях територіальних громад. У такий спосіб можна казати про взаємозв’язок й взаємопроникнення явищ глобального та локального, загального й окремого, державного і місцевого.

Отже, реформування національної системи освіти виявляється не лишень украй необхідним, а й вельми неординарним процесом, який потребує чималих знань, навичок і ресурсів. Натомість у кінцевому підсумку суспільство отримає громадян нового покоління: освічених, компетентних та патріотичних, що буде сприяти їх піднесенню на фоні становлення української нації.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-140-146
PDF
HTML

Посилання

Гижко, А.П. (2021). Освітня децентралізація в Україні на прикладі кейсу Вінницької області. Політичне життя. 2. 11–15.

Критерії формування спроможної освітньої мережі в ОТГ: методичний посібник. (2019). http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/461/1.pdf

Олійник, О.М. (2009). Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти. Гуманітарний вісник ЗДІА. 38. 41–51.

Терещук, Г., Біницька, К. (2022). Глокалізація як сучасний і перспективний напрям розвитку системи освіти. Молодь і ринок. 3. 10–14.

Трішки творчості: найпопулярніші легенди про квітку сонця. (2024). http://zakypka.mez.com.ua/tpost/mbiog-trshki-tvorochhost

Тупичак, Л.Л. (2017). Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні. Ефективність державного управління. 4 (53). 56–62.

Торяник, В.М., Джинджоян, В.В., Приз, О.В. (2019). Трансформаційно-безпекові аспекти розвитку світової економіки. Ефективна економіка. 12. 1‒6. http:/www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/54.pdf

Robertson, R. (1995). Time-space and homogeneity-heterogeneity. Global modernity’s Eds., Sage Publications, London. 25‒24.

Hyzhko, A.P. (2021). Osvitnya detsentralizatsiya v Ukrayini na prykladi keysu Vinnytsʹkoyi oblasti. Politychne zhyttya. 2. 11–15. (in Ukrainian).

Kryteriyi formuvannya spromozhnoyi osvitnʹoyi merezhi v OTH: metodychnyy posibnyk. (2019). http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/461/1.pdf (in Ukrainian).

Oliynyk, O.M. (2009). Kontseptualizatsiya hlokalizatsiyi: metodolohichni aspekty. Humanitarnyy visnyk ZDIA. 38. 41–51. (in Ukrainian).

Tereshchuk, H., Binytsʹka, K. (2022). Hlokalizatsiya yak suchasnyy i perspektyvnyy napryam rozvytku systemy osvity. Molodʹ i rynok. 3. 10–14. . (in Ukrainian).

Trishky tvorchosti: naypopulyarnishi lehendy pro kvitku sontsya. (2024). http://zakypka.mez.com.ua/tpost/mbiog-trshki-tvorochhost (in Ukrainian).

Tupychak, L.L. (2017). Osoblyvosti detsentralizatsiyi upravlinnya osvitnʹoyu systemoyu yak shlyakh do modernizatsiyi vyshchoyi osvity v Ukrayini. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. 4 (53). 56–62. (in Ukrainian).

Toryanyk, V.M., Dzhyndzhoyan, V.V., Pryz, O.V. (2019). Transformatsiyno-bezpekovi aspekty rozvytku svitovoyi ekonomiky. Efektyvna ekonomika. 12. 1‒6. http:/www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/54.pdf (in Ukrainian).

Robertson, R. (1995). Time-space and homogeneity-heterogeneity. Global modernity’s Eds., Sage Publications, London. 25‒24. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.