ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
PDF
HTML

Ключові слова

вища освіта
навчально-виховний процес
демократизація
Болонський процес
інтеграційний процес
самовиховання

Як цитувати

Морозова, Л. (2024). ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Український Педагогічний журнал, (2), 159–171. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-159-171

Анотація

У наш час нові завдання, поставлені Законом України «Про вищу освіту» перед вищою школою, вимагають пошуку шляхів вдосконалення навчального процесу у вищій школі. Перехід до реалізації нової парадигми вищої освіти означає оновлення всіх її сторін: змісту, форм організації, методів і засобів навчання, а найважливіше – підготовки конкурентноспроможних працівників. Нині навчальний процес у вищих навчальних закладах України став більш складним за своїми завданнями, інтенсивнішим за його змістом. Він вимагає глибокого педагогічного переосмислення закономірностей навчально-професійної діяльності, принципів і методів навчання та виховання, формування особистості майбутнього фахівця. Це зумовлено значними змінами в системі вищої освіти України: вдосконалилась її організаційна структура, з’явились нові типи навчальних закладів, упроваджена система ступеневої підготовки фахівців тощо, що викликано підвищенням вимог до підготовки спеціалістів. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних творчо вирішувати складні проблеми сьогодення, розглядається як один з вирішальних важелів подолання економічної кризи в Україні та виходу господарського комплексу на рівень високо розвинутих країн світу. Це повною мірою стосується вищої аграрної освіти, яка органічно пов’язана з суспільним виробництвом, забезпечує відтворення виробничого потенціалу держави та є важливим чинником підвищення продуктивності праці й забезпечення випуску якісної, конкурентоспроможної продукції. Виникає необхідність зростання рівня професійної підготовки майбутніх фахівців в процесі їх ступеневої підготовки. У цьому зв’язку в статті розглянуто підготовку майбутнього фахівця з вищою аграрною освітою в ракурсі досягнень педагогічної науки.

Демократичні процеси у державі вимагають розв’язання нових суспільних вимог до вищої освіти, як основи соціокультурного становлення особистості.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-159-171
PDF
HTML

Посилання

Алексюк, А. (1998). Педагогіка вищої освіти: Історія. Теорія. Київ: Либідь, 558 с.

Бакіров, В. (2007). На шляху до нової парадигми університетської освіти. Новий колегіум, 1, 15–18.

Буряк, В. (2007). Методологічний аспект побудови навчального процесу. Вища школа, 1, 10–19.

Вітвицька, С. (2003). Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури.

Гончаров, С., Мошинський, В. (2005). Вища освіта України і Болонський процес. Рівне: НУВГП.

Дмитренко, Т., Нагаєв, В. (1998). Проблеми самоорганізації навчально-творчої діяльності студентів в умовах модульно-рейтингового навчання. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць ХДПУ, 8, 12–16.

Дмитренко, Т., Яресько, К. (2014). Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця: монографія. Херсон: ПП Вешемирський В.С.

Дмитриченко, М. (2007). Вища освіта і Болонський процес: навчальний посібник. Київ: Освіта України.

Закон України «Про освіту» 19.07.2002 (із змінами і доповненнями). https://ips.ligazakon.net/document/T172145?an=1.

Козаченко, О. (2005). Болонський процес в дії. Україна – суб’єкт європейського освітнього простору. Київ: Видавництво Європейського університету, 29 – 32.

Козлова, Г. (2014). Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Григорія Ващенка. (1997). Київ: Школяр.

Костюк, Г. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ.

Лозова, В., Троцко, Г. (1997). Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник. Харків: «ОВС».

Лузан, П. (1997). Цілеспрямоване формування навчально-пізнавальної активності студентів. Науковий вісник НАУ, 1, 33‒39.

Нагаєв, В. (2012). Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів: монографія. Харків: Колегіум.

Нагаєв, В. (2015). Університетська освіта: навчальний посібник. Харків: Смугаста типографія.

Нагаєв, В., Портян, М. (2018). Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Харків: Стильна типографія.

Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті. http://univd.edu.ua/index.php?id=99&lan=ukr

Ніколаєнко, С. (2005). Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Київ: Знання.

Проєкт Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція). http://nmu.ua/legis3.php

Степко, М., Болюбаш, Я. (2004). Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Київ: МОНУ.

Степко, М., Клименко, Б. (2004). Болонський процес і навчання впродовж життя: монографія. Харків: НТУ, «ХПІ».

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року №344/2013 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Aleksiuk, A. (1998) Pedahohika vyshchoi osvity: Istoriia. Teoriia. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian).

Bakirov, V. (2007) Na shliakhu do novoi paradyhmy universytetskoi osvity. Novyi kolehium. 1. 15–18. (in Ukrainian).

Buriak, V. (2007) Metodolohichnyi aspekt pobudovy navchalnoho protsesu. Vyshcha shkola. 1. 10–19. (in Ukrainian).

Dmytrenko, T., Nahaiev, V. (1998) Problemy samoorhanizatsii navchalno-tvorchoi diialnosti studentiv v umovakh modulno-reitynhovoho navchannia. Pedahohika ta psykholohiia: zbirnyk naukovykh prats KhDPU. 8. 12–16. (in Ukrainian).

Dmytrenko, T., Yaresko, K. (2014) Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnoho fakhivtsia: monohrafiia. Kherson: PP Veshemyrskyi V.S. (in Ukrainian).

Dmytrychenko, M. (2007) Vyshcha osvita i Bolonskyi protses: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Osvita Ukrainy. (in Ukrainian).

Honcharov, S., Moshynskyi, V. (2005) Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses. Rivne: NUVHP. (in Ukrainian).

Kostiuk, H. (1989) Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti. Kyiv. (in Ukrainian).

Kozachenko, O. (2005) Bolonskyi protses v dii. Ukraina – subiekt yevropeiskoho osvitnoho prostoru. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu, 29 – 32. (in Ukrainian).

Kozlova, H. (2014) Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli: navchalnyi posibnyk. Odesa: ONEU. (in Ukrainian).

Lozova, V., Trotsko, H. (1997) Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: «OVS». (in Ukrainian).

Luzan, P. (1997) Tsilespriamovane formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv. Naukovyi visnyk NAU, 1, 33-39. (in Ukrainian).

Nahaiev, V. (2012) Dydaktychni zasady vprovadzhennia dvorivnevoi pedahohichnoi tekhnolohii upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv vyshchykh navchalnykh ahrarnykh zakladiv: monohrafiia. Kharkiv: Kolehium. (in Ukrainian).

Nahaiev, V. (2015) Universytetska osvita: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: «Smuhasta typohrafiia». (in Ukrainian).

Nahaiev, V., Portian, M. (2018). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Stylna typohrafiia. (in Ukrainian).

Natsionalna doktryna rozvytku osvity u XXI stolitti. http://univd.edu.ua/index.php?id=99&lan=ukr. (in Ukrainian).

Nikolaienko, S. (2005) Vyshcha osvita – dzherelo sotsialno-ekonomichnoho i kulturnoho rozvytku suspilstva. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian).

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (nova redaktsiia). http://nmu.ua/legis3.php. (in Ukrainian).

Stepko, M., Klymenko, B. (2004) Bolonskyi protses i navchannia vprodovzh zhyttia: monohrafiia. Kharkiv: NTU. «KhPI». (in Ukrainian).

Stepko, M., Boliubash, Ya. (2004) Modernizatsiia vyshchoi osvity Ukrainy i Bolonskyi protses. Kyiv: MONU. (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku» vid 25 chervnia 2013 roku №344/2013. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (in Ukrainian).

Vitvytska, S. (2003) Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: metodychnyi posibnyk dlia studentiv mahistratury. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian).

Vseukrainske Pedahohichne Tovarystvo im. Hryhoriia Vashchenka. (1997) Kyiv: Shkoliar. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» 19.07.2002 (iz zminamy i dopovnenniamy). https://ips.ligazakon.net/document/T172145?an=1 (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.