ОСВІТНЄ КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ОНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД І ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
PDF
HTML

Ключові слова

історична регіоналістика
історичне краєзнавство
освітньо-історичне краєзнавство
патріотизм
новітня історична пам'ять

Як цитувати

Дічек, Н. (2024). ОСВІТНЄ КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ОНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД І ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ. Український Педагогічний журнал, (2), 172–187. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/754

Анотація

Актуальність звернення до теоретичних основ освітньої та історико-освітньої краєзнавчої роботи вмотивовано її розглядом у сучасних обставинах життя в Україні як знаряддя протидії викликам інформаційної війни, засобу формування у шкільної і студентської молоді патріотизму і національної самоідентифікації в умовах збройної агресії і воєнного стану. Аргументовано, що для підвищення ефективності краєзнавчої роботи варто переглянути її першооснови з урахуванням сучасних підходів до розвитку регіоналістики, локалістики, здійснюваних у зарубіжній та українській соціогуманітаристиці.

У статті представлено авторську рефлексію співвіднесення понять історична регіоналістика, історичне краєзнавство, освітнє краєзнавство, освітньо-історичне краєзнавство задля окреслення об’єктно-предметних полів, означуваних ними. Викладено авторський підхід до дефініювання об’єктно-предметної сфери царини освітнього та історико-освітнього краєзнавства, аргументований доцільністю її перегляду на засадах методології історичної науки, історичної регіоналістики як міждисциплінарного напряму досліджень та з урахуванням репрезентованих у статті зарубіжних трендів і підходів до тлумачення локальної та регіональної історії, що є орієнтирами для переосмислення методології історико-освітнього краєзнавства. Аргументовано нагальну потребу розширювати використання краєзнавчої діяльності, пов’язаної насамперед з новітньою історією України, для формування в цільової аудиторії національної ідентичності як визначального національного інтересу.

PDF
HTML

Посилання

Бондаренко, Н.В., Косянчук С.В. (2022). Національно-патріотичне виховання у контексті сучасних викликів: методичні рекомендації [для вчителів, методистів, авторів програм і підручників, науковців, викладачів, студентів закладів професійної й вищої освіти, управлінців, політиків]. Київ: Фенікс.

Ваховський, Л.Ц. (2006). Конструювання методології регіонального історико-педагогічного дослідження. Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, 19 (114), 16–21.

Верменич, Я.В. (2019). Регіоналістика історична. http://www.history.org.ua/?termin=Rehionalistyka_istorychna

Верменич, Я.В. (2005). Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми: автореферат дисертації доктора історичних наук. Інститут історії України НАН України. Київ.

Верменич, Я.В. (2009). Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації. Регіональна історія України, 3, 9–40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/reisuk_2009_3_3

Верменич, Я.В. (2002). Роль і місце історичної регіоналістики в системі соціогуманітарних наук. Історія України. Маловідомі імена, події, факти, 20–21, 79–94.

Верменич, Я.В. (2004). Історична регіоналістика і краєзнавство: діалектика співвідношення. Історико-географічні дослідження в Україні, 7, 29–47. http://resource.history.org.ua/publ/geo_2004_7_29

Верменич, Я. В. (2011). Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів. Український історичний журнал, 5, 110–130.

Верменич, Я.В. (2007). Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. Регіональна історія України, 1, 13–28. http://resource.history.org.ua/publ/regions_2007_1_13

Верменич, Я.В. (2018). Історична регіоналістика VS краєзнавство: маркери дослідження мереж соціальної взаємодії в часі та просторі. Краєзнавство, 3, 4–12.

Дічек, Н.П. (2021). Історія освіти. Енциклопедія освіти. (2-ге видання, доповнене та перероблене). Київ: Юрінком Інтер, 424–225.

Доманська, Е. (2012). Куди прямує сучасна гуманітаристика? https://shron1.chtyvo.org.ua/Domanska_Ewa/Kudy_priamuie_suchasna_humanitarystyka7.pdf.

Закон України. (13.12.2022) «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text

Кашаба, О. Ю. (2010). Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект. Краєзнавство, 1–2, 96–104.

Ковальська-Павелко, І. (2014). Історична регіоналістика, історичне краєзнавство та історична урбаністика: демаркація предметних полів. Грані, 6, 161–167. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_6_31.

Колесник, І. (2007). Регіональна історія в українській істріографії. Регіональна історія України,1, 205–220.

Костриця, М.Ю. (2009). Наукові засади національного географічного краєзнавства. Краєзнавство, 1–2, 39–45.

Матіяш, В.В. (2018). Термінологічний аспект проблеми педагогічного краєзнавства. Соціально-гуманітарний вісник, 18–19, 73–76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_18-19_18

Методологічні засади педагогічного дослідження. (2013). Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка».

Нагорна, Л. (2015). Поняття й метафори у теоретичному аналізі: проблеми адекватності тлумачень. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160658/06-Nahorna.pdf?sequence=1

Національний університет цивільного захисту України. (2022). Краєзнавство як навчальна дисципліна і науковий напрям. http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-menedzhmenta/Interactivnij-kompleks/KKGT/L1.pdf

Побірченко, Н.С. (2007). Педагогічне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 50-річчя АПН України. Т.1 Теорія та історія педагогіки. Київ: Педагогічна думка, 79–86.

Полєхіна, В.М. (2008). Педагогічне краєзнавство як сучасна інноваційна тенденція у підготовці фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах. Педагогічні науки. Т.1, 49, 288–291.

Попова, Т. (2001). Історіографічний процес: експлікація понять. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 6 (7), Ч.2.

Прокопчук, В. (2019). Мистецьке краєзнавство як науково-педагогічна проблема. Інноватика у вихованні, 10, 226–233.

Реєнт, О.П. (2005). Соціогуманітарний вимір сучасного краєзнавства. Перечитуючи написане. Київ.

Реєнт, О.П. (2017). Науково-методологічні засади сучасного краєзнавства. Краєзнавство, 1–2, 21–23.

Реєнт, О.П. (ред.) (2016). Основи краєзнавства: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Смолій, В. (2015). Передмова. Верменич, Я. (2015). Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивілізаційному пограниччі. Київ. Інститут історії НАН України, 7–14.

Сташчик, Д. (2014). Основні модернізаційні тенденції в польській локальній і регіональній історіографії: попередній огляд. Харківський історіографічний збірник, 13, 108–122.

Стельмах, С.П. (2005). Історична наука. У: Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й. Київ: Наукова думка. http://www.history.org.ua/?termin=Istorychna_nauka

Тронько, П.Т. (1996). Краєзнавство у відродженні духовності та культури: Досвід. Проблеми. Перспективи. Краєзнавство, 3, 9–40.

Тронько, П.Т. (2000). Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття. Київ.

Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995̶2014): хронологічно-тематичний покажчик. (2014). Умань: ФОП Жовтий.

Applegte,C. (1999). A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Time. American Historical Review, 104 (4), 1181.

Applegate, C. (2000). Heimat and the Varieties of Regional History [Review article]. Central European History, 33(1), 109–115. http://www.jstor.org/stable/4546941

Beckett, J.V. (2013 on-line). Trends in Regional History. Midland History. Vol.34. nr.2. [Review article]. (2009), 246–250. https://doi.org/10.1179/175638109X406631

Beckett, J. (2008). Local History, Family History and the Victoria County History: New Direction for the Twenty First Century. Historical Research. Vol.81. N212, 350–365. https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.2007.00426.x

Bollbuck, H. (2015). History Regional. In: Encyclopedia of Early Modern History Online, Eds: Graeme Dunphy, Andrew Gow. http://dx.doi.org/10.1163/2352-0272 emho COM 023026

Confino, A. (1997). The Nation as a Local Metaphor: Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871-1918. The University of North Carolina Press.

Dyer, C. (2008). Local History, with special reference to the Leicester School of Local History. https://archives.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/local_history.html#f14

Encyclopedia of Historians and Historica (1999). Ed. By K.Boyd L Chicago.

Encyclopedia of Local History (2012). Eds. C.Kammen and A.H.Wilson. 2-d edition. Rowman & Littlefield Publishers.

Esser, R., & Ellis, S. G. (2013). Conclusion: towards an Agenda for a New Regional History. In S. G. Ellis, & R. Esser (Eds.), Frontier and Border: Regions in Early Modern Europe. The Formation of Europe – Historische Formationen Europas, 7, 287–290). https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/17778160/2013_Raingard_Esser_Conclusion.pdf

Jackson, A. (2008). The Heritage Process and Conceptualising the Purpose and Practice of Local Historians. Local and Regional History as Heritage. https://doi.org/10.1080/13527250802155877

Kenneth, J. (ed). (2017). Regional History as Cultural Identity. (2017). Collana: Kent State University European Studies, 3.

Lancaster, B., Newton, D. & Vall, N. (ed). (2007). An Agenda for Regional History. Newcastle upon Tyne: Northumbria University Press.

Megill, A. (2007). The Need Centrality of Regional History. Retrieved from file:///C:/Users/111/Downloads/The_needed_centrality_of_regional_histor.pdf

Pohl, J. (2001). Regional Identity. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. https://www.scribd.com/document/242063919/International-Encylopedia-of-Social-Behavioral-Sciences

Praczyk, M. (2020). Reading Monuments: A Comparative Study of Monuments in Poznań and Strasbourg from the Nineteenth and Twentieth Centuries, Translated by Marcin Tereszewski. Studies in Contemporary History, 08. Peter Lang. file:///C:/Users/111/Downloads/9783653071481.pdf

Phythian-Adams, C. (1993). Introduction: An Agenda for English Local History. In: Societies, Cultures and Kinship, 1580–1850: Cultural Provinces in English Local History. https://rl.talis.com/3/exeter/items/DC90A8AC-C779-CD18-79C1-5F39C4F71A63.html

Applegate, C. (2000). Heimat and the Varieties of Regional History [Review article]. Central European History, 33(1), 109–115. http://www.jstor.org/stable/4546941 (in English).

Applegte,C. (1999). A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Time. American Historical Review, 104 (4), 1181. (in English).

Beckett, J. (2008). Local History, Family History and the Victoria County History: New Direction for the Twenty First Century. Historical Research. Vol.81. N212, 350–365. https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.2007.00426.x (in English).

Beckett, J.V. (2013 on-line). Trends in Regional History. Midland History. Vol.34. nr.2. [Review article]. (2009), 246–250. https://doi.org/10.1179/175638109X406631 (in English).

Bollbuck, H. (2015). History Regional. In: Encyclopedia of Early Modern History Online, Eds: Graeme Dunphy, Andrew Gow. http://dx.doi.org/10.1163/2352-0272 emho COM 023026 (in English).

Bondarenko, N.V., Kosianchuk S.V. (2022). Natsionalno-patriotychne vykhovannia u konteksti suchasnykh vyklykiv: metodychni rekomendatsii [dlia vchyteliv, metodystiv, avtoriv prohram i pidruchnykiv, naukovtsiv, vykladachiv, studentiv zakladiv profesiinoi y vyshchoi osvity, upravlintsiv, politykiv]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian).

Confino, A. (1997). The Nation as a Local Metaphor: Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871-1918. The University of North Carolina Press. (in English).

Dichek, N.P. (2021). Istoriia osvity. Entsyklopediia osvity. (2-he vydannia, dopovnene ta pereroblene). Kyiv: Yurinkom Inter, 424–225. (in Ukrainian).

Domanska, E. (2012). Kudy priamuie suchasna humanitarystyka? https://shron1.chtyvo.org.ua/Domanska_Ewa/Kudy_priamuie_suchasna_humanitarystyka7.pdf (in Ukrainian).

Dyer, C. (2008). Local History, with special reference to the Leicester School of Local History. https://archives.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/local_history.html#f14 (in English).

Encyclopedia of Historians and Historica (1999). Ed. By K.Boyd L Chicago. (in English).

Encyclopedia of Local History (2012). Eds. C.Kammen and A.H.Wilson. 2-d editio. Rowman & Littlefield Publishers. (in English).

Esser, R., & Ellis, S. G. (2013). Conclusion: towards an Agenda for a New Regional History. In S. G. Ellis, & R. Esser (Eds.), Frontier and Border: Regions in Early Modern Europe. The Formation of Europe – Historische Formationen Europas, 7, 287–290). https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/17778160/2013_Raingard_Esser_Conclusion.pdf (in English).

Jackson, A. (2008). The Heritage Process and Conceptualising the Purpose and Practice of Local Historians. Local and Regional History as Heritage. https://doi.org/10.1080/13527250802155877 (in English).

Kashaba, O. Yu. (2010). Istorychne kraieznavstvo yak skladova natsionalnoi osvity: teoretychnyi aspekt. Kraieznavstvo, 1–2, 96–104. (in Ukrainian).

Kenneth, J. (ed). (2017). Regional History as Cultural Identity. (2017). Collana: Kent State University European Studies, 3. (in English).

Kolesnyk, I. (2007). Rehionalna istoriia v ukrainskii istriohrafii. Rehionalna istoriia Ukrainy,1, 205–220. (in Ukrainian).

Kostrytsia, M.Iu. (2009). Naukovi zasady natsionalnoho heohrafichnoho kraieznavstva. Kraieznavstvo, 1–2, 39–45. (in Ukrainian).

Kovalska-Pavelko, I. (2014). Istorychna rehionalistyka, istorychne kraieznavstvo ta istorychna urbanistyka: demarkatsiia predmetnykh poliv. Hrani, 6, 161–167. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_6_31 (in Ukrainian).

Lancaster, B., Newton, D. & Vall, N. (ed). (2007). An Agenda for Regional History. Newcastle upon Tyne: Northumbria University Press. (in English).

Matiiash, V.V. (2018). Terminolohichnyi aspekt problemy pedahohichnoho kraieznavstva. Sotsialno-humanitarnyi visnyk, 18–19, 73–76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_18-19_18. (in Ukrainian).

Megill, A. (2007). The Need Centrality of Regional History. file:///C:/Users/111/Downloads/The_needed_centrality_of_regional_histor.pdf (in English).

Metodolohichni zasady pedahohichnoho doslidzhennia. (2013). Luhansk: Vydavnytstvo DZ «LNU im. Tarasa Shevchenka». (in Ukrainian).

Nahorna, L. (2015). Poniattia y metafory u teoretychnomu analizi: problemy adekvatnosti tlumachen. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160658/06-Nahorna.pdf?sequence=1 (in Ukrainian).

Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. (2022). Kraieznavstvo yak navchalna dystsyplina i naukovyi napriam. http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-menedzhmenta/Interactivnij-kompleks/KKGT/L1.pdf (in Ukrainian).

Phythian-Adams, C. (1993). Introduction: An Agenda for English Local History. In: Societies, Cultures and Kinship, 1580–1850: Cultural Provinces in English Local History. https://rl.talis.com/3/exeter/items/DC90A8AC-C779-CD18-79C1-5F39C4F71A63.html (in English).

Pobirchenko, N.S. (2007). Pedahohichne kraieznavstvo: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats do 50-richchia APN Ukrainy. T.1 Teoriia ta istoriia pedahohiky. Kyiv: Pedahohichna dumka, 79–86. (in Ukrainian).

Pohl, J. (2001). Regional Identity. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. https://www.scribd.com/document/242063919/International-Encylopedia-of-Social-Behavioral-Sciences (in English).

Poliekhina, V.M. (2008). Pedahohichne kraieznavstvo yak suchasna innovatsiina tendentsiia u pidhotovtsi fakhivtsiv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh. Pedahohichni nauky. T.1, 49, 288–291. (in Ukrainian).

Popova, T. (2001). Istoriohrafichnyi protses: eksplikatsiia poniat. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky, 6 (7), Ch.2. (in Ukrainian).

Praczyk, M. (2020). Reading Monuments: A Comparative Study of Monuments in Poznań and Strasbourg from the Nineteenth and Twentieth Centuries, Translated by Marcin Tereszewski. Studies in Contemporary History, 08. Peter Lang. file:///C:/Users/111/Downloads/9783653071481.pdf (in English).

Prokopchuk, V. (2019). Mystetske kraieznavstvo yak naukovo-pedahohichna problema. Innovatyka u vykhovanni, 10, 226–233. (in Ukrainian).

Reient, O.P. (2005). Sotsiohumanitarnyi vymir suchasnoho kraieznavstva. Perechytuiuchy napysane. Kyiv. (in Ukrainian).

Reient, O.P. (2017). Naukovo-metodolohichni zasady suchasnoho kraieznavstva. Kraieznavstvo, 1–2, 21–23. (in Ukrainian).

Reient, O.P. (red.) (2016). Osnovy kraieznavstva: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. (in Ukrainian).

Smolii, V. (2015). Peredmova. Vermenych, Ya. (2015). Pivdenna Ukraina: vzaiemovplyvy derzhav ta kultur na tsyvilizatsiinomu pohranychchi. Kyiv. Instytut istorii NAN Ukrainy, 7–14. (in Ukrainian).

Stashchyk, D. (2014). Osnovni modernizatsiini tendentsii v polskii lokalnii i rehionalnii istoriohrafii: poperednii ohliad. Kharkivskyi istoriohrafichnyi zbirnyk, 13, 108–122. (in Ukrainian).

Stelmakh, S.P. (2005). Istorychna nauka. In: Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 3: E-Y. Kyiv: Naukova dumka. http://www.history.org.ua/?termin=Istorychna_nauka (in Ukrainian).

Tronko, P.T. (1996). Kraieznavstvo u vidrodzhenni dukhovnosti ta kultury: Dosvid. Problemy. Perspektyvy. Kraieznavstvo, 3, 9–40. (in Ukrainian).

Tronko, P.T. (2000). Istorychne kraieznavstvo: krok u nove tysiacholittia. Kyiv. (in Ukrainian).

Ukrainska istoryko-pedahohichna nauka u dzerkali tematyky dysertatsiinykh doslidzhen (1995̶2014): khronolohichno-tematychnyi pokazhchyk. (2014). Uman: FOP Zhovtyi. (in Ukrainian).

Vakhovskyi, L.Ts. (2006). Konstruiuvannia metodolohii rehionalnoho istoryko-pedahohichnoho doslidzhennia. Visnyk LNPU im. Tarasa Shevchenka, 19 (114), 16–21. (in Ukrainian).

Vermenych, Ya. V. (2011). Systemolohiia istorychnoi lokalistyky: poshuk paradyhmalnykh oriientyriv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 5, 110–130. (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2002). Rol i mistse istorychnoi rehionalistyky v systemi sotsiohumanitarnykh nauk. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty, 20–21, 79–94. (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2004). Istorychna rehionalistyka i kraieznavstvo: dialektyka spivvidnoshennia. Istoryko-heohrafichni doslidzhennia v Ukraini, 7, 29–47. http://resource.history.org.ua/publ/geo_2004_7_29 (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2005). Istorychna rehionalistyka v Ukraini: teoretyko-metodolohichni problemy: avtoreferat dysertatsii doktora istorychnykh nauk. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv. (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2007). Nova lokalna istoriia ta istorychna rehionalistyka: eksplikatsiia terminiv. Rehionalna istoriia Ukrainy, 1, 13–28. http://resource.history.org.ua/publ/regions_2007_1_13 (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2009). Lokalni rivni suchasnoho istorychnoho piznannia: sproba typolohizatsii. Rehionalna istoriia Ukrainy, 3, 9–40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/reisuk_2009_3_3 (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2018). Istorychna rehionalistyka VS kraieznavstvo: markery doslidzhennia merezh sotsialnoi vzaiemodii v chasi ta prostori. Kraieznavstvo, 3, 4–12. (in Ukrainian).

Vermenych, Ya.V. (2019). Rehionalistyka istorychna. http://www.history.org.ua/?termin=Rehionalistyka_istorychna (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy. (13.12.2022) «Pro osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi utverdzhennia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.