ЗАПИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
PDF
HTML

Ключові слова

молодші школярі
усвідомлене читання
читацька компетентність / грамотність
запитання
навчальний текст
діагностичні завдання

Як цитувати

Кодлюк, Я., & Одинцова, Г. (2024). ЗАПИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Український Педагогічний журнал, (2), 198–207. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-198-207

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасності – використанню запитань до тексту як важливого засобу формування усвідомленого читання молодших школярів. З цією метою розкрито сутність усвідомленого читання, наведено його авторське трактування; закцентовано увагу на значущості цього феномена в умовах інформаційного суспільства; розкрито роль текстів у процесі формування в молодших школярів усвідомленого читання. Обґрунтовано, що важливим засобом формування читання з розумінням є завдання / запитання; розкрито функції запитань, наведено види найбільш уживаних; проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації моніторингових досліджень читацької компетентності / грамотності учнів (розкрито підходи експертів Українського центру оцінювання якості освіти щодо розроблення діагностичних завдань для дослідження зазначеної якості; проаналізовано матеріали, підготовлені співробітниками відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України, які стосуються діагностики та механізмів подолання освітніх втрат молодших школярів з різних навчальних предметів, зокрема з читання; описано «секрети» складання діагностичних завдань у форматі PISA та наведено види таких завдань). Розкрито види запитань, які пропонує найавторитетніше міжнародне дослідження PIRLS, що перевіряє рівень сформованості усвідомленого читання у 10-річних дітей. Ці запитання побудовані з урахуванням зростаючої складності й передбачають 12 рівнів глибини аналізу тексту, зокрема: на знаходження у тексті слів та фраз; на відтворення сюжетної лінії; запитання, ілюстрація при яких є хибною підказкою; запитання, за яких необхідно обрати правильний синонім або близькі варіанти (без перечитування); на відтворення фактажу; запитання з перенесення інформації в образний ряд; пошук доказів до тез; запитання, відповіді на які не містяться в тексті; запитання на розуміння багатозначності слів, прислів’їв; на приховану мотивацію героїв; на узагальнення прочитаного, синтез; запитання, які «запускають» рефлексію. Методику використання цих запитань проілюстровано на прикладі оповідання Олега Буценя «Пустощі», рекомендованого для вивчення учням 4 класу.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-198-207
PDF
HTML

Посилання

Бондаренко, Н. В. (2020). Запитання як пусковий механізм світопізнання й компетентнісного навчання. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of ІІІ International scientific and practical conference. Boston: BoScience Publisher, 195–204.

Бондаренко, Н., & Косянчук, С. (2021). Класифікаційна модель запитань для реалізації в освітньому процесі. Нова педагогічна думка, 1(105), 12–17.

Кодлюк, Я., & Одинцова, Г. (2022). Формування у молодших школярів усвідомленого читання засобами навчальних текстів підручника. Слово. Стратегії. Інновації: колективна монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 6–62.

Пометун, О., & Гупан, Н. (2021). Методика розвитку критичного мислення учнів ліцею на уроках історії: методичний посібник. Електронне видання. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Metodyka_rozvytku_krytychnoho_myslennia.pdf

Пометун, О. (2019). Запитання на уроці: Навіщо? До кого? Як і про що? : метод. посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл. Київ.

Рекомендації щодо формування читацької компетентності учнів на рівні початкової освіти. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/10/chyt-gram-24-10-22.pdf

Садкіна, В. І. (2021). Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю. Харків: Основа.

Терещенко, В., & Клименко, І. (Ред.). (2023). Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Київ.

Топузов, О. М. (Ред.). (2023). Діагностика та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів: методичні рекомендації. Електронне видання. Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/Diahnostyka-ta-mekhanizmy-podolannia-vtrat-u-navchanni-3.pdf

Усвідомлене читання: 12 рівнів запитань, що допоможуть розвинути читання з розумінням. https://osvitoria.media/opinions/usvidomlene-chytannya-12-rivniv-zapytan-shho-dopomozhut-rozvynuty-chytannya-z-rozuminnyam/

Bondarenko, N. V. (2020). Zapytannia yak puskovyi mekhanizm svitopiznannia y kompetentnisnoho navchannia. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of ІІІ International scientific and practical conference. Boston: BoScience Publisher, 195–204 (in Ukrainian).

Bondarenko, N., & Kosianchuk, S. (2021). Klasyfikatsiina model zapytan dlia realizatsii v osvitnomu protsesi. Nova pedahohichna dumka, 1(105), 12–17 (in Ukrainian).

Kodliuk, Ya., & Odyntsova, H. (2022). Formuvannia u molodshykh shkoliariv usvidomlenoho chytannia zasobamy navchalnykh tekstiv pidruchnyka. Slovo. Stratehii. Innovatsii : kolektyvna monohrafiia. Ternopil: Osadtsa Yu. V. , 6–62 (in Ukrainian).

Pometun, O., & Hupan, N. (2021). Metodyka rozvytku krytychnoho myslennia uchniv litseiu na urokakh istorii: metodychnyi posibnyk. Elektronne vydannia. Kyiv: KONVI PRINT. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Metodyka_rozvytku_krytychnoho_myslennia.pdf (in Ukrainian).

Pometun, O. (2019). Zapytannia na urotsi: Navishcho? Do koho? Yak i pro shcho? : metod. posibnyk dlia vchyteliv zahalnoosvitnikh shkil. Kyiv (in Ukrainian).

Rekomendatsii shchodo formuvannia chytatskoi kompetentnosti uchniv na rivni pochatkovoi osvity. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/10/chyt-gram-24-10-22.pdf (in Ukrainian).

Sadkina, V. I. (2021). Malenki sekrety uchytelskoho uspikhu. Navchaiemo z radistiu. Kharkiv: Osnova (in Ukrainian).

Tereshchenko, V., & Klymenko, I. (Red.). (2023). Natsionalnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2022. Kyiv (in Ukrainian).

Topuzov, O. M. (Red.). (2023). Diahnostyka ta mekhanizmy podolannia vtrat u navchanni molodshykh shkoliariv: metodychni rekomendatsii. Elektronne vydannia. Kyiv: Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/Diahnostyka-ta-mekhanizmy-podolannia-vtrat-u-navchanni-3.pdf (in Ukrainian).

Usvidomlene chytannia: 12 rivniv zapytan, shcho dopomozhut rozvynuty chytannia z rozuminniam. https://osvitoria.media/opinions/usvidomlene-chytannya-12-rivniv-zapytan-shho-dopomozhut-rozvynuty-chytannya-z-rozuminnyam/ (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.