ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

майбутні викладачі закладів професійно-технічної освіти
технологічна компетенція
цифровізація освітнього процесу
науково-дослідницька діяльність

Як цитувати

Оршанський, Л., Павловський, Ю., Попович, В. ., & Стецко, В. (2024). ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 216–223. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-216-223

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування технологічної компетенції майбутніх викладачів закладів професійно-технічної освіти. Під технологічною компетенцією розуміється володіння майбутніми викладачами професійного навчання системою знань, умінь і цінностей для розв’язання комплексу подібних за змістом педагогічних завдань із використанням найбільш ефективних освітніх технологій. Це певна інтегративна професійна властивість, яка дає змогу за допомогою застосування комплексу знань, вмінь і навичок домогтися потрібного результату – ефективної та корисної для суспільства педагогічної діяльності у закладах професійно-технічної освіти. Технологічна компетенція формується у процесі переходу від одного рівня  набуття майбутніми викладачами закладів професійно-технічної освіти знань, умінь, цінностей, досвіду до іншого. На кожному з цих рівнів (емпіричний, теоретичний, алгоритмічний та креативний) можна оцінити ступінь сформованості технологічної компетентності студентів за такими критеріями (цілеспрямованість, творчість, технологічність, оптимальність, продуктивність) та відповідними показниками.

З’ясовано, що важливими чинниками ефективного формування технологічної компетентності майбутніх викладачів закладів професійно-технічної є: по-перше, цифровізація освітнього процесу, яка забезпечує спрощення навчально-організаційних завдань; доступність до широкого спектру освітньо-професійного контенту; відпрацювання практичних умінь і навичок у безпечному середовищі; здійснення навчальної аналітики та моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти та ін.; по-друге, активна науково-дослідницька діяльність, яка сприяє поглибленню набутих і створенню нових знань у галузі професійної педагогічки та методики професійного навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-216-223
PDF
HTML

Посилання

Бабин, І. І., Болюбаш, А. А, Гармаш, А. А та ін. (2011). Національний освітній глосарій: вища освіта. Київ: Плеяди.

Горбатюк, Р.М. (2010). Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Тернопіль.

Каньковський, І. Є. (2014). Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю: монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.

Луговий, В. І. (2009) Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія: Вісник АПН України, 2, 14–27.

Осадча, М. В. (2017). Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю в пройесі професійної підготовки. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Глухів.

Петренко, Л.М. (2014). Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Київ.

Петрук, В.А. (2008). Теоретико-методичні засади формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Київ.

Погорєлов, М.Г. (2020). Формування готовності майбутніх викладачів професій¬ного навчання в галузі транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Слов’янськ.

Радкевич, В.О. (2023). Основні напрями науково-методичного забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів. Професійна освіта, 1, 27–30.

Сліпухіна, І.А. (2015). Теоретико-методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з використанням комп’ютерно орієнтованої системи фізичного експерименту. [Aвтореферат дисертації доктора педагогічних наук]. Київ.

Стандарт вищої освіти України. Галузь знань 01 − освіта/педагогіка; спеціаль-ність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (2019): Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 1460. https://mon.gov.ua/ storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty 2021/07/28/015-Profosvita-bakalavr.pdf

Степко, М.Ф. (2009). Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України. Педагогіка і психологія: Вісник АПН України, 2, 44–50.

Шевченко, Г.П. (2009). Концептуальна сутність компетентнісного підходу: європейсь¬кий вимір. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методичного семінару. Київ: Педагогічна думка, 121–130.

Babyn, I.I., Boliubash, A.A, Harmash, A.A ta in. (2011). Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita. Kyiv: Pleiady. (in Ukrainian).

Horbatiuk, R.M. (2010). Teoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profili. [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Ternopil. (in Ukrainian).

Kankovskyi, I.Ie. (2014). Systema profesiinoi pidhotovky inzheneriv-pedahohiv avtotransportnoho profiliu: monohrafiia. Khmelnytskyi: FOP Tsiupak A.A. (in Ukrainian).

Luhovyi, V.I. (2009). Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini. Pedahohika i psykholohiia: Visnyk APN Ukrainy, 2, 14–27. (in Ukrainian).

Osadcha, M.V. (2017). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti maibutnikh maistriv vyrobnychoho navchannia budivelnoho profiliu v proiesi profesiinoi pidhotovky. [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Hlukhiv. (in Ukrainian).

Petrenko, L.M. (2014). Teoriia i metodyka rozvytku informatsiino-analitychnoi kompetentnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv. [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Kyiv. (in Ukrainian).

Petruk, V.A. (2008). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia bazovykh profesiinykh kompetentsii u maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Kyiv. (in Ukrainian).

Pohorielov, M.H. (2020). Formuvannia hotovnosti maibutnikh vykladachiv profesii¬noho navchannia v haluzi transportu do zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti. [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Sloviansk. (in Ukrainian).

Radkevych, V.O. (2023). Osnovni napriamy naukovo-metodychnoho zabezpechennia rozvytku profesiinoi osvity v umovakh novykh vyklykiv. Profesiina osvita, 1, 27–30. (in Ukrainian).

Slipukhina, I.A. (2015). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv z vykorystanniam kompiuterno oriientovanoi systemy fizychnoho eksperymentu. [Avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk]. Kyiv. (in Ukrainian).

Standart vyshchoi osvity Ukrainy. Haluz znan 01 − osvita/pedahohika; spetsial-nist 015 Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy) (2019): Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 21.11.2019 r. № 1460. https://mon.gov.ua/ storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty 2021/07/28/015-Profosvita-bakalavr.pdf (in Ukrainian).

Stepko, M.F. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid do orhanizatsii pidhotovky fakhivtsiv, yoho rozuminnia i problemy vykorystannia u vyshchii shkoli Ukrainy. Pedahohika i psykholohiia: Visnyk APN Ukrainy, 2, 44–50. (in Ukrainian).

Shevchenko, H.P. (2009) Kontseptualna sutnist kompetentnisnoho pidkhodu: yevropeis¬kyi vymir. Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy: materialy metodychnoho seminaru. Kyiv: Pedahohichna dumka, 121–130. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.