ЗМІЦНЕННЯ ЛІДЕРСТВА ЧЕРЕЗ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

самоменеджмент
лідерство в освіті
комунікативна культура
управління закладом освіти
розвиток навичок
ефективна комунікація
психологічний клімат
керівник

Як цитувати

Пищик, О. (2024). ЗМІЦНЕННЯ ЛІДЕРСТВА ЧЕРЕЗ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 224–231. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-224-231

Анотація

Стаття присвячена аналізу важливості зміцнення лідерських позицій керівників у сфері освіти через ефективний самоменеджмент та розвиток комунікативної культури. У нинішніх реаліях уміння керувати собою, своїм часом, а також здатність до ефективного спілкування і встановлення продуктивних взаємовідносин у команді визначають успіх управління закладом освіти. У статті обговорюються ключові аспекти самоменеджменту, що передбачають цілепокладання, планування, визначення пріоритетів тощо. Самоменеджмент визначається як самостійне управління своєю діяльністю та своїм життям, управління за допомогою пізнання себе, набутих знань, самомотивації та самоконтролю. Основа самоменеджменту керівника закладу освіти лежить у його професійному самовизначенні та самооцінці в обраній професії. Окрема увага приділяється розвитку комунікативної культури, яка є необхідною умовою для створення позитивного психологічного клімату в колективі, залучення та утримання талантів, а також ефективної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу. Комунікативна культура в управлінні закладом освіти є важливим соціальним феноменом, який визначається через процес обміну інформацією та думками в освітньому середовищі, сприяючи розвитку комунікативних знань, умінь та навичок, необхідних для ефективної професійної діяльності та соціальної адаптації. Автор наголошує на тому, що сучасний лідер закладу освіти повинен бути не тільки висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі, але й майстерно володіти навичками самоменеджменту та комунікації, які сприяють зміцненню лідерства та підвищенню ефективності управління.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-224-231
PDF
HTML

Посилання

Зайверт, Л. (1990). Ваш час – у ваших руках: поради керівникам, як ефективно використовувати робочий час [Переклад з німецької та передмова В. Шепеля]. Полтава.

Пищик, О.В. (2019). Розвиток комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. [Автореферат дисертації кандидата педагогічних наук]. Чернігів: Національний університетт «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Сарновська, С. О. (2000). Сучасна соціальна комунікативна культура (філософсько-методологічний аналіз). [Дисертація кандидата філософських наук]. Київ: Київський ін-т туризму, економіки і права.

Сухомлинский, В.А. (1988). Сто порад учителю. Київ: Радянська школа.

Тимошко, Г.М. (2019). Теоретичні підходи до перфоманс-самоменеджменту керівника Нової української школи. Теорія та методика управління освітою, 1 (22). http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A2% %D0%BE.pdf

Drucker, P. (2007). Management Challenges for the 21st Century (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080942384

Stogdill, R. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: The Free Press.

Drucker, P. (2007). Management Challenges for the 21st Century (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080942384 (in English).

Pyshchyk, O.V. (2019). Rozvytok komunikatyvnoi kultury kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. [Аvtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk]. Chernihiv: Natsionalnyi universytett «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. (in Ukrainian).

Sarnovska, S. O. (2000). Suchasna sotsialna komunikatyvna kultura (filosofsko-metodolohichnyi analiz). [Dysertatsiia kandydata filosofskykh nauk. Kyiv: Kyivskyi in-t turyzmu, ekonomiky i prava]. (in Ukrainian).

Stogdill, R. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: The Free Press. (in English).

Sukhomlynskyi, V.A. (1988). Sto porad uchyteliu. Kyiv: Radianska shkola. (in Ukrainian).

Tymoshko, H.M. (2019). Teoretychni pidkhody do perfomans-samomenedzhmentu kerivnyka Novoi ukrainskoi shkoly. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, 1 (22). http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A2% %D0%BE.pdf (in Ukrainian).

Zaivert, L. (1990). Vash chas – u vashykh rukakh: porady kerivnykam, yak efektyvno vykorystovuvaty robochyi chas. [Pereklad z nimetskoi ta peredmova V. Shepelia]. Poltava. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.