ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
PDF (English)
HTML
HTML (English)

Ключові слова

медіаосвіта
технології медіаосвіти
медіакомпетентність
медіатекст
уроки іноземних мов
загальноосвітні навчальні заклади

Як цитувати

Каневська O. ., & Устінова V. . (2024). ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 232–243. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-232-243

Анотація

У статті в теоретичному та практичному аспектах схарактеризовано особливості застосування медіаосвітніх технологій на уроках іноземної мови в закладах загальної середньої освіти. Визначено цілі застосування медіатехнологій на уроках іноземної мови: навчити здобувачів освіти сприймати іншомовні медіатексти різних форм, типів і жанрів; розвивати критичне мислення, вміння аналізувати медіатексти та оцінювати їх; формувати вміння здобувати, створювати, передавати та приймати медіатексти з використанням різноманітного технічного обладнання.

Установлено та схарактеризовано етапи (репродуктивний, асоціативний, пояснювальний, аналітичний, класифікаційний, оцінний) впровадження медіаосвітньої технології в урок іноземної мови. Учитель за допомогою медіаосвітніх технологій може побудувати урок в інтерактивному режимі, що сприятиме підготувати здобувачів освіти до критичного сприйняття інформації, її оцінювання, відбору, а також розвитку естетичних якостей особистості, її етичних поглядів і загалом духовному збагаченню.

Учитель іноземної мови повинен мати достатній рівень медіакомпетентності, тобто повинен вміти: змінювати структуру і зміст традиційних занять за допомогою включення недійної інформації в освітній контекст уроку; розробляти і впроваджувати технології навчання з використанням мультимедійного екрану, мультимедійних комп’ютерних систем; володіти початками мультимедійної творчості.

У результаті використання медіауроків у здобувачів освіти формується медіакомпетентність, тобто вони можуть: осмислено сприймати іншомовний медіатекст; інтерпретувати, критично аналізувати, оцінювати іншомовні медіатексти, розуміти їх тему та ідею, адресну спрямованість; знаходити необхідну інформацію в іншомовних медіатекстах, систематизувати її за певними ознаками; трансформувати візуальну інформацію у вербальну або навпаки; створювати власні іншомовні медіатексти.

Сутність застосування медіаосвітніх технологій на уроках іноземної мови полягає в тому, щоб за допомогою медіатекстів заглибити здобувачів освіти до іншомовного та інокультурного середовища, познайомити їх культурою, традиціями, природою, кліматичними та географічними особливостями країн, мова яких вивчається; формувати вміння та навички сприймати та передавати інформацію засобами виучуваної мови, а також власних медіатекстів у різних ситуаціях міжкультурної комунікації. Упровадження медіаосвітніх технологій у процес навчання іноземної мови у закладах середньої освіти сприятиме формуванню гармонійної особистості учня, формуванню комунікативної іншомовної компетентності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-232-243
PDF (English)
HTML
HTML (English)

Посилання

Герасимович М. Медіаосвіта в Україні як чинник на шляху становлення інформаційного суспільства. Збірник статей Восьмої міжнародної науково методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. 494 с. С. 30–37. https://medialiteracy.org.ua/mediaosvita-v-ukrayini-yak-chynnyk-na-shlyahu-stanovlennya-informatsijnogo-suspilstva/

Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ №898 від 30.09.2020 року. http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л. А. Найдьонової, М. М. Слюсаревського. Київ, 2016. 16 с.

Концепція «Нова українська школа». Ухвалено рішенням Колегії МОН України від 27 жовтня 2016 року.

Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 №795). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf

Онкович Г. В. Технології медіаосвіти. Вища освіта України; тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти». 2007. Т. 5 (додаток 3). С. 357–363.

П’ять правил щодо медійної та інформаційної грамотності, запропоновані Міжнародною організацією ЮНЕСКО / ЮНЕСКО від 24 лютого 2017 року. http://osvita.mediasapiens.ua/-mediaprosvita/mediaosvita/yunesko_opublikuvala_pyat_printsipiv_mediynoi_ta_informatsiynoi_gramotnosti/

Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади (2020). (В. Ф. Іванова, Ред.). [Пер. з нім. В. Климченка]. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси.

Цогла О. (2020). Медіаграмотність освітян – потреба сучасного суспільства. Портал «Медіаосвіта і медіаграмотність». 2020. https://medialiteracy.org.ua/tag/systema-pislyadyplomnoyi-osvity/

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). https://www.coe.int/en-/web/common-european-framework-reference-languages

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999. Pp. 273–274.

Herasymovych, M. (2020). Mediaosvita v Ukraini yak chynnyk na shliakhu stanovlennia informatsiinoho suspilstva. Zbirnyk statey Vosʹmoyi mizhnarodnoyi naukovo metodychnoyi konferentsiyi «Krytychne myslennya v epokhu toksychnoho kontentu». Kyyiv: Tsentr Vilʹnoyi Presy, Akademiya ukrayinsʹkoyi presy. 494 s. S. 30–37. https://medialiteracy.org.ua/mediaosvita-v-ukrayini-yak-chynnyk-na-shlyahu-stanovlennya-informatsijnogo-suspilstva/ (In Ukrainian)

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. (2020). Postanova KMU №898 vid 30.09.2020 roku. http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/. (In Ukrainian)

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia) / za red. L. A. Naidonovoi, M. M. Sliusarevskoho. (2016). Kyiv. 16 s. (In Ukrainian)

Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola». (2016). Ukhvaleno rishenniam Kolehii MON Ukrainy vid 27 zhovtnia 2016 roku. https://oplatforma.com.ua/article/301-stanovlennya-novo-ukransko-shkoli. (In Ukrainian)

Matviienko, O. V. (2004). Osvita v informatsiinomu suspilstvi: superechnosti, tendentsii, teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku. Pedahohika i psykholohiia. № 2 (43). S. 106–112. (In Ukrainian)

Mediakultura osobystosti: sotsialno-psykholohichnyi pidkhid: navchalno-metodychnyi posibnyk. (2010). [L. A. Naidonova, O. T. Baryshpolets, Red.). Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. Kyiv: Milenium. 440 s. (In Ukrainian)

Modelna navchalna prohrama «Druha inozemna mova. 5–9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (avtory Redko V. H., Shalenko O. P., Sotnykova S. I., Kovalenko O. Ya., Koropetska I. B., Yakob O. M., Samoiliukevych I. V., Dobra O. M., Kior T. M., Matskovych M. R., Hlyniuk L. M., Braun Ye. L.). (2021). Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy (nakaz MON Ukrainy vid 12.07.2021 №795). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf. (In Ukrainian)

Modelna navchalna prohrama «Inozemna mova. 5–9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (avtory Zymomria I. M., Moisiuk V. A., Trifan M. S., Unhurian I. K., Yakovchuk M. V.). (2021). Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy (nakaz MON Ukrainy vid 12.07.2021 №795). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf. (In Ukrainian)

Modelna navchalna prohrama «Inozemna mova. 5–9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (avtory Redko V. H., Shalenko O. P., Sotnykova S. I., Kovalenko O. Ya., Koropetska I. B., Yakob O. M., Samoiliukevych I. V., Dobra O. M., Kior T. M., Matskovych M. R., Hlyniuk L. M., Braun Ye. L.). (2021). Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy (nakaz MON Ukrainy vid 12.07.2021 №795). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf (In Ukrainian)

Onkovych, H. V. (2007). Tekhnolohii mediaosvity. Vyshcha osvita Ukrainy; tem. vyp. «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru : monitorynh yakosti osvity». T. 5 (dodatok 3). S. 357–363. (In Ukrainian)

Piat pravyl shchodo mediinoi ta informatsiinoi hramotnosti, zaproponovani Mizhnarodnoiu orhanizatsiieiu YuNESKO. (2017) / YuNESKO vid 24 liutoho 2017 roku. http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/yunesko_opublikuvala_pyat_printsipiv_mediynoi_ta_informatsiynoi_gramotnosti/. (In Ukrainian)

Tulodzietskyi, G., Hertsig, B., Grafe, S. (2020). Mediaosvita v shkoli ta na urotsi: Osnovy i pryklady (V. F. Ivanova, Red). [Per. z nim. V. Klymchenka]. Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy, Tsentr vilnoi presy. 405 s. (In Ukrainian)

Tsohla, O. (2020). Mediahramotnist osvitian – potreba suchasnoho suspilstva. Portal «Mediaosvita i mediahramotnist». https://medialiteracy.org.ua/tag/systema-pislyadyplomnoyi-osvity/ (In Ukrainian)

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). https://www.coe.int/en-/web/common-european-framework-reference-languages (in English)

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. (1999). Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO. Pp. 273–274. (in English)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.