КЛАСИЧНА МУЗИКА ЯК СКЛАДНИК ВИХОВНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ»)
PDF
HTML

Ключові слова

класична музика
музикотерапія
реабілітаційна робота
виховна робота
дистанційна форма навчання

Як цитувати

Кияновський, А. (2024). КЛАСИЧНА МУЗИКА ЯК СКЛАДНИК ВИХОВНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ»). Український Педагогічний журнал, (2), 244–253. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-244-253

Анотація

У статті описано деякі практичні проблеми музикотерапевтичної та виховної роботи в сучасному закладі освіти України та шляхи вирішення їх; узагальнено досвід використання класичної музики в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради протягом 2023/2024 навчального року.

Щоб сформувати в учнів інтерес до класичної музики, зокрема під час онлайн-освіти, учителі музичного мистецтва за допомогою психолога розробили систему занять та супровідний методичний матеріал. Зацікавити дітей можливо через фільми й мультфільми, у яких звучить класична музика, а також завдяки виявленню зв’язків музичних творів із літературними. Методичний матеріал оформлено в три таблиці, фрагменти яких показано в статті; на всі згадані відео- й аудіотвори подано вебпосилання, що значно полегшує для педагогів підготовку до дистанційних занять.

Також проводяться заходи, покликані навчити учнів розуміти класичну музику («озвучування» відеофрагментів класикою, пояснення емоційного змісту музичних уривків).

Під час уроків, 1‒2 рази на день, члени педагогічного колективу роблять музично-релаксаційні паузи, використовуючи фрагменти класичних творів. Призначення таких пауз – допомогти дітям звільнитися від внутрішнього дискомфорту, скоригувати емоційний стан, активізувати розумову діяльність.

Проведене опитування здобувачів освіти про класичну музику загалом та застосування її для музично-релаксаційних пауз зокрема демонструє таке: переважна більшість дітей зазвичай слухає іншу музику; більшості респондентів така музика сподобалася, покращила їхній настрій, самопочуття, підвищила активність, і вони хотіли би прослухати ці твори самостійно та ознайомитися з ними глибше; під час прослуховування музичних фрагментів учні найчастіше уявляли картини природи, епізоди з літературних чи відеотворів, пригадували щось приємне; хоча деякі здобувачі освіти виявляли невдоволення, скепсис або байдужість. Загалом можна дійти висновку, що використання музично-релаксаційних пауз в освітньому процесі є однією з перспективних оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, але методику проведення слід доопрацювати, а музичні твори добирати більш ретельно.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-244-253
PDF
HTML

Посилання

Добровольська, Р.О. (2023). Впровадження музичної терапії у зміст сучасної університетської освіти в Україні. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 1 (25), 115–122. https://doi.org/10.32342/25ч’22-4115-2023-1-25-12

Драганчук, В.М. (2016). Музична психологія і терапія: навчальний посібник. Видавництво Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.

Кравець, О.В., Бурдикіна, О.В. (2024, 18 квітня) Знайомство з музикою: методичні рекомендації. НВК «Школа Гуманітарної праці» ХОР. Знайомство з класичною музикою ???? - НВК "Школа Гуманітарної праці" ХОР (sgt.ks.ua)

Міністерство освіти і науки України. (2023, 24 серпня). Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році. (Лист № 1/12702-23). https://mon.gov.ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci

Нерубасська, А.О., Шепелєва, В.С. (2023) Вплив музикотерапії на психологічний стан людини. Габітус. Соціальна психологія. Юридична психологія, 47, 200–203. https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.47.35

Fancourt, D., Ockelford, A., & Belai, A. (2014). The psychoneuroimmunological effects of music: A systematic review and a new model. Brain, Behavior, and Immunity, 36, 15–26. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2013.10.014

Račevska, E., & Tadinac, M. (2019). Intelligence, music preferences, and uses of music from the perspective of evolutionary psychology. Evolutionary Behavioral Sciences, 13(2), 101–110. https://doi.org/10.1037/ebs0000124

Dobrovolska, R.O. (2023). Vprovadzhennia muzychnoi terapii u zmist suchasnoi universytetskoi osvity v Ukraini. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, 1 (25), 115–122. https://doi.org/10.32342/25ch22-4115-2023-1-25-12 (in Ukrainian).

Drahanchuk, V.M. (2016). Muzychna psykholohiia i terapiia: navchalnyi posibnyk. Vydavnytstvo Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. (in Ukrainian).

Kravets, O.V., Burdykina, O.V. (2024, 18 kvitnia) Znaiomstvo z muzykoiu: metodychni rekomendatsii. NVK «Shkola Humanitarnoi pratsi» KhOR. Znaiomstvo z klasychnoiu muzykoiu ???? - NVK "Shkola Humanitarnoi pratsi" KhOR (sgt.ks.ua) (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2023, 24 serpnia). Shchodo orhanizatsii vykhovnoho protsesu v zakladakh osvity u 2023/2024 navchalnomu rotsi. (Lyst № 1/12702-23). https://mon.gov.ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci (in Ukrainian).

Nerubasska, A.O., Shepelieva, V.S. (2023) Vplyv muzykoterapii na psykholohichnyi stan liudyny. Habitus. Sotsialna psykholohiia. Yurydychna psykholohiia, 47, 200–203. https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.47.35 (in Ukrainian).

Fancourt, D., Ockelford, A., & Belai, A. (2014). The psychoneuroimmunological effects of music: A systematic review and a new model. Brain, Behavior, and Immunity, 36, 15–26. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2013.10.014 (in English).

Račevska, E., & Tadinac, M. (2019). Intelligence, music preferences, and uses of music from the perspective of evolutionary psychology. Evolutionary Behavioral Sciences, 13(2), 101–110. https://doi.org/10.1037/ebs0000124 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.