МОЖЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ НАСКРІЗНОГО УМІННЯ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ
PDF
HTML

Ключові слова

види навчальної діяльності (активності)
вирішення проблеми
м’які і тверді навички

Як цитувати

Засєкіна, Т., & Козленко, О. (2024). МОЖЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ НАСКРІЗНОГО УМІННЯ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ. Український Педагогічний журнал, (2), 254–263. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-254-263

Анотація

У статті розглянуто інноваційні підходи до формування змісту навчання на засадах діяльнісного підходу, що відповідає пріоритетній цілі реформи загальної середньої освіти. На прикладі біологічного матеріалу  розкрито можливості досягнення обов’язкових результатів навчання через формування наскрізного уміння вирішувати проблеми. Запропоновано таку структуру видів діяльності учнівства, за якої навчальна, наукова або життєва проблема і сформований на її основі запит є основою обрання подальших способів дій: опрацювання інформаційних джерел і представлення інформації; планування та здійснення наукового дослідження, результати якого дозволять вирішити проблему; застосування усвідомлених уявлень про закономірності природи; співпраця, комунікація й колаборація як під час діяльності, так і після досягнення результату; втіленні сформульованих висновків у реальні дії в шкільній спільноті та в житті громади (агентність).

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-254-263
PDF
HTML

Посилання

Ляшенко, О. (2020). Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника, 24,

Філінюк, В. & Білозор, Н. Soft skills: готуємо учнів до успішної життєдіяльності. Учитель початкової школи, 2020, (11-12), 9-10.

Козленко, О. (2020). Уроки PISA-2018: природничо-наукова грамотність і як її розвивати. Біологія і хімія в рідній школі,1, 2–11.

Засєкіна, Т. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія, Київ.

Liashenko, O. (2020). Osnovni pidkhody do proiektuvannia zmistu bazovoi serednoi osvity. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 24,

Filiniuk, V. & Bilozor, N. Soft skills: hotuiemo uchniv do uspishnoi zhyttiediialnosti. Uchytel pochatkovoi shkoly, 2020, (11-12), 9-10.

Kozlenko, O. (2020). Uroky PISA-2018: pryrodnycho-naukova hramotnist i yak yii rozvyvaty. Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli,1, 2–11.

Zasiekina, T. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka: monohrafiia, Kyiv.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.